E-ISSN 2587-0610
Comparison of complications of open and laparoscopic appendectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 5-10 | DOI: 10.14744/less.2019.06332

Comparison of complications of open and laparoscopic appendectomy

Yahya Çelik, Ozan Andaç Erbil
General surgeon, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Evaluations of laparoscopic appendectomy (LA) and open appendectomy (OA) as surgical treatment for acute appendicitis (AA) have yielded varying results. This assessment of the results observed at a single institution and some of the literature findings is provided as a contribution to the discussion about the superiority of different techniques in different patient groups.
METHODS: The patient charts and electronic data of 1587 patients who underwent an OA or LA procedure between June 2014 and August 2018 were retrospectively reviewed. Patients younger than 18 years of age and patients with any pathology other than AA were excluded from the study. A total of 1423 patients, 877 males (61.6%) and 546 females (38.4%), were included in the study. Patients who underwent OA were classified as Group I (n=771, 54.2%) and patients who underwent LA comprised Group II (n=652, 45.8%).
RESULTS: The mean age of the patients was 32.27±11.85 years, the mean duration of the operation was 59.77±20.24 minutes, the mean length of follow-up was 24.46±13.70 months, and the mean length of hospital stay was 1.61±1.14 days. The mean duration of the procedure was shorter in the OA group (58.8±20.9 minutes) compared with the LA group (60.88±19.38 minutes) (p=0.002). The percentage of female patients was higher in the LA group (42.94%) than in the OA group (34.50%) (p=0.001). The wound site infection rate was higher in the OA group (9.9%) compared with the LA group (9.05%). The rate of complications requiring hospitalization was higher after OA (3.5%) compared with LA (2.3%), and the rate of complications requiring re-operation was also higher with OA (1.03%) compared with LA (0.3%). However, the difference in all parameters was statistically insignificant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both OA and LA are safe methods to treat AA. The rate of postoperative complications and the length of an OA operation have been decreasing progressively over the years; however, a preference for LA has been increasing over time. As for gallbladder operations, LA is likely to be the gold standard in AA treatment.

Keywords: open appendectomy, acute appendicitis, laparoscopic appendectomy

Açık ve laparoskopik apendektomide komplikasyonların karşılaştırılması

Yahya Çelik, Ozan Andaç Erbil
Genel Cerrahi Kliniği, Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut apendisitin(AA) cerrahi tedavisinde LA ve açık apendektomi(OA) tekniklerinin karşılaştırılmasında sonuçlar yıllar içinde değişmektedir. Hangi hasta grubuda hangi tekniğin daha üstün olduğu konusundaki tartışmalara katkı sağlamak amacıyla sonuçlarımızı literatür eşliğinde değerlendirmek amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2014 ve Ağustos 2018 tarihleri arasında hastanemizde OA yada LA yöntemiyle apendektomi ameliyatı yapılan toplam 1587 hastanın dosyaları ve bilgi işlem verileri retrospektif olarak incelendi. Laparoskopik olarak başlanıp açık cerrahiye geçilen, negatif laparaskopi veya laparatomi, 18 yaşından küçük hastalar, gebe hastalar ve akut apandisit dışında ek patolojisi olan hastalar çalışmaya alınmadı. Çalışmaya 877 erkek (%61,6) ve 546 kadın (%38,4) olmak üzere toplam 1423 hasta alındı. OA yapılan hastalar grup I (n: 771, %54,2), LA yapılan hastalar grup II (N: 652, %45,8) olarak tanımlandı. Hastaların yaş cinsiyet, ameliyat süresi, hastanede yatma süresi, postoperative yatış gereken komplikasyonlar, postoperative ameliyat gereken komplikasyonlar ve yara yeri enfeksiyonu bakıldı. Bulgular her iki grup arasında istatistiksel olarak incelendi ve literatür eşliğinde değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşı 32,27±11,85 yıl, ameliyat süresi 59,77±20,24 dk, takip süresi 24,46±13,70 ay ve yatış süresi 1,61±1,14 gündür. Ortalama ameliyat süresi OA de (58,8±20,9 dk) LA den (60,88±19,38 dk) daha kısadır (p: 0,002). Ortalama takip süresi OA de (26,60±13,37 ay) LA den (21,92±13,67 ay) daha fazladır (p<0,001). Erkek oranı OA de (%65,50) LA den (%57,06) daha yüksek iken LA de kadın oranı (%42,94) OA den (%34,50) daha yüksektir (p: 0,001). Yara yeri enfeksiyonu OA de %9.9 LA de %9.05, yatış gerektiren komplikasyonlar OA de %3.5 LA de %2.3 ve tekrar ameliyat gereken komplikasyon OA de %1,03 LA de %0,3 bulundu. Ancak istatistiki olarak anlamlı fark izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: AA tedavisinde hem OA hemde LA güvenli yöntemlerdir. LA de postoperatif komplikasyonlar ve ameliyat süreleri yıllar içinde azalmaktadır. Preoperatif kesin tanının zorluğu nedeniyle LA sıklığı basamaklı olarak artmaktadır. Safra kesesi ameliyatında olduğu gibi LA de AA de altın standart olma yolunda ilerlemektedir.

Anahtar Kelimeler: açık apendektomi, akut apendisit, laparaskopik apendektomi

Yahya Çelik, Ozan Andaç Erbil. Comparison of complications of open and laparoscopic appendectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 5-10

Corresponding Author: Yahya Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale