E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Comparison of complications of open and laparoscopic appendectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-06332 | DOI: 10.14744/less.2019.06332

Comparison of complications of open and laparoscopic appendectomy

Yahya Çelik, Ozan Andaç Erbil
General surgeon, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Comparison of laparoscopic appendectomy LA and open appendectomy (OA) as surgical treatment of acute appendicitis has revealed varying results within years. In order make a contribution to the discussion about superiority of different techniques in different patient groups, we aimed to assess the results in our series in association with the literature.
METHODS: Patient chart and electronic data of 1587 patients who have undergone appendectomy by OA or LA in our hospital between June 2014 and August 2018 were retrospectively reviewed. Patients younger than 18 years, and patients having additional pathology other than acute appendicitis have been excluded from the study. 877 male (61.6%) and 546 female (38.4%) patients totaling 1423 were included into the study. patients who have undergone OA were group I (n: 771, 54,2%) and patients who have undergone LA were group II (N: 652, %45,8).
RESULTS: Mean age of patients was 32,27±11,85 years, duration of operation was 59,77±20,24 min, follow up was 24,46±13,70 months and hospital stay was 1,61±1,14 days. Mean duration of operation was shorter with OA (58,8±20,9 min) compared to LA (60,88±19,38 min) (p: 0,002). Percentage of female was higher with LA (42,94%) compared to OA (34,50%)(p: 0,001). Wound site infection rate was higher in OA (%9.9) compared to LA (%9.05) and complications requiring hospitalization was higher with OA (3.5%) compared to LA (2.3%) and the rate of complications requiring re-operation was higher with OA (1,03%) compared to LA (0,3%) However, difference was statistically insignificant in all parameters.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both OA and LA are safe methods in treatment of AA. Rate of post-op complications and duration of operation with OA have been decreasing progressively over the years. Preference of LA in treatment of acute appendicitis has been progressively increasing over years. As for galbladder operation LA will also be the golden standard in AA treatment.

Keywords: open appendectomy, acute appendicitis, laparoscopic appendectomy

Açık ve laparoskopik apendektomide komplikasyonların karşılaştırılması

Yahya Çelik, Ozan Andaç Erbil
Genel Cerrahi Kliniği, Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut apendisitin(AA) cerrahi tedavisinde LA ve açık apendektomi(OA) tekniklerinin karşılaştırılmasında sonuçlar yıllar içinde değişmektedir. Hangi hasta grubuda hangi tekniğin daha üstün olduğu konusundaki tartışmalara katkı sağlamak amacıyla sonuçlarımızı literatür eşliğinde değerlendirmek amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2014 ve Ağustos 2018 tarihleri arasında hastanemizde OA yada LA yöntemiyle apendektomi ameliyatı yapılan toplam 1587 hastanın dosyaları ve bilgi işlem verileri retrospektif olarak incelendi. Laparoskopik olarak başlanıp açık cerrahiye geçilen, negatif laparaskopi veya laparatomi, 18 yaşından küçük hastalar, gebe hastalar ve akut apandisit dışında ek patolojisi olan hastalar çalışmaya alınmadı. Çalışmaya 877 erkek (%61,6) ve 546 kadın (%38,4) olmak üzere toplam 1423 hasta alındı. OA yapılan hastalar grup I (n: 771, %54,2), LA yapılan hastalar grup II (N: 652, %45,8) olarak tanımlandı. Hastaların yaş cinsiyet, ameliyat süresi, hastanede yatma süresi, postoperative yatış gereken komplikasyonlar, postoperative ameliyat gereken komplikasyonlar ve yara yeri enfeksiyonu bakıldı. Bulgular her iki grup arasında istatistiksel olarak incelendi ve literatür eşliğinde değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşı 32,27±11,85 yıl, ameliyat süresi 59,77±20,24 dk, takip süresi 24,46±13,70 ay ve yatış süresi 1,61±1,14 gündür. Ortalama ameliyat süresi OA de (58,8±20,9 dk) LA den (60,88±19,38 dk) daha kısadır (p: 0,002). Ortalama takip süresi OA de (26,60±13,37 ay) LA den (21,92±13,67 ay) daha fazladır (p<0,001). Erkek oranı OA de (%65,50) LA den (%57,06) daha yüksek iken LA de kadın oranı (%42,94) OA den (%34,50) daha yüksektir (p: 0,001). Yara yeri enfeksiyonu OA de %9.9 LA de %9.05, yatış gerektiren komplikasyonlar OA de %3.5 LA de %2.3 ve tekrar ameliyat gereken komplikasyon OA de %1,03 LA de %0,3 bulundu. Ancak istatistiki olarak anlamlı fark izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: AA tedavisinde hem OA hemde LA güvenli yöntemlerdir. LA de postoperatif komplikasyonlar ve ameliyat süreleri yıllar içinde azalmaktadır. Preoperatif kesin tanının zorluğu nedeniyle LA sıklığı basamaklı olarak artmaktadır. Safra kesesi ameliyatında olduğu gibi LA de AA de altın standart olma yolunda ilerlemektedir.

Anahtar Kelimeler: açık apendektomi, akut apendisit, laparaskopik apendektomiCorresponding Author: Yahya Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale