E-ISSN 2587-0610
The effect of pneumoperitoneum on peritonitis and inflammatory response [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2005; 12(4): 167-175

The effect of pneumoperitoneum on peritonitis and inflammatory response

Ali Uzunköy1, Mehmet Demirci1, Ilyas Özardalı2, Hakim Çelik3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa

INTRODUCTION: The aim of the present experimental study was to investigate the effects of carbon­dioxyde pneumoperitoneum on inflammatory response and peritonitis severity score in experi­mental peritonitis.
METHODS: Twenty-one Wistar Albino rats were included. The experiments were assigned into 3 groups. Group 1 (n•7) consisted of control subjects; group 2 (n•7) and 3 (ns7) consisted of subjects with peritonitis and sepsis induced by intraperitoneally injected Escherichia coli. In addition. pneumoperitoneum was caused using carbodioxyde insufflations in group 3. Peritonitis severity score. (-reactive protein level and white blood cell count were assessed in all groups.
RESULTS: Peritonitis severity score, C-reactive protein level and white blood cell count were sig­nificantly higher in group 2 and 3 than group 1 (both, p<0.05), while significantly lower in group 3 than group 2 (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Carbondioxyde pneumoperitoneum decreases the peritonitis severity and systemic inflammatory response in experiments with Escherichia coli peritonitis and sepsis.

Keywords: Rat, peritonitis, intraabdominal sepsis, CO2 pneumoperitoneum, leukocyte, CRP

Karbodioksit Pnomoperitoneumun Peritonitin Şiddeti ve inflamatuvar Yanıt Üzerine Etkisi

Ali Uzunköy1, Mehmet Demirci1, Ilyas Özardalı2, Hakim Çelik3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, deneysel peritonitte karbondioksit pnomoperitoneumun inflamatuvar cevaba ve peritonit şiddetine etkisini araştırmak amacıyla planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada kullanılan 21 rat, kontrol, peritonit ve peritonit + CO2 pnomoperitoneum olarak 3 gruba ayrıldı. İlk gruba (kontrol grubu) hiçbir işlem yapılmadı. İkinci ve ucuncu gruptaki ratlara intraperitoneal Escherichia coli verilerek peritonit oluşturuldu. Escherichia coli verildikten 24 saat sonra, ucuncu gruba perkutan yolla intraperitoneal CO2 gazı verilerek 4 cm su basıncında pnomoperitoneum oluşturularak, bu basınçta bir saat bekletildi. Her uc gruptaki tum ratlar aşırı eter dozu ile sakrifiye edilerek alınan kan orneklerinde lokosit ve CRP degerlerine ba­kildi. Alınan periton biyopsileri, peritonit şiddeti acisindan degerlendirildi. Sonuclar Mann -Whit­ney U testi ile degerlendirildi. p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: CRP ve lokosit degerleri ve peritonit şiddeti peritonit ve peritonit + CO2 pnomoperitoeum oluşturulan grupta kontrol grubuna gore anlamlı derecede artış gozlendi. Pentonit + CO2 pnomoperitoneum oluşturulan gruptaki degerler ise, peritonit grubundan anlamlı olarak daha az bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Escherichia coli verilerek peritonit oluşturulan ratlarda CO2 pnomoperitoneum uygulama­sı peritonitin şiddetini ve oluşan inflamatuvar yaniti azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rat, peritonitis, karbondioksit, pnomoperitoneum, lokosit, CRP

Ali Uzunköy, Mehmet Demirci, Ilyas Özardalı, Hakim Çelik. The effect of pneumoperitoneum on peritonitis and inflammatory response. Laparosc Endosc Surg Sci . 2005; 12(4): 167-175

Corresponding Author: Ali Uzunköy
LookUs & Online Makale