E-ISSN 2587-0610

Quick Search
The relationship between early postoperative pain and intraperitoneal residual gas after laparoscopic cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 59-63 | DOI: 10.14744/less.2018.09327

The relationship between early postoperative pain and intraperitoneal residual gas after laparoscopic cholecystectomy

Abdullah Özgönül1, Metin Yalçın2, Volkan Öter3, Faik Tatlı1, Yusuf Yücel1
1Department of General Surgery, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Turkey
2Department of General Surgery, Health of Science University Mehmet Akif İnan Teaching and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey
3Department of Gastroenterological Surgery, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: This study was designed to investigate the relationship between laparoscopic cholecystectomy (LC) patients’ abdominal residual gas volume and abdominal pain in the early postoperative period, and to investigate the effect of draining the residual gas in different ways on abdominal and shoulder pain.
METHODS: The study included 63 patients who were undergoing an elective LC. The patients were divided into 3 groups of equal number: a simple LC group, in which carbon dioxide was drained from the abdomen without any further treatment; an LC with aspiration group; and an LC group with a drain placed in the gallbladder bed after the procedure. Posteroanterior chest radiography was performed on all of the patients at the sixth postoperative hour to determine the amount of residual gas under the diaphragm. Postoperative shoulder and abdominal pain were evaluated using the visual analogue scale (VAS).
RESULTS: There were no significant differences related to age, weight, sex, or surgical duration. There was a statistically significant difference at the first postoperative hour between the group that had only an LC and the LC with aspiration group when the VAS shoulder and abdominal pain scores of the 3 groups were compared. When the gas volume at the sixth hour was compared, the LC with aspiration group was found to demonstrate a significantly smaller volume than the other 2 groups (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Fully aspirating the gas in the abdomen after LC will increase patient comfort by reducing back and shoulder pain commonly observed in the early postoperative period.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, postoperative pain; residual gas; visual analogue scale.

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Erken Postoperatif Ağrı ile İntraperitoneal Rezidüel Gaz Arasındaki İlişki

Abdullah Özgönül1, Metin Yalçın2, Volkan Öter3, Faik Tatlı1, Yusuf Yücel1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma laparoskopik kolesistektomi (LK) hastalarının postoperatif erken dönem de abdominal ağrılarının abdominal rezidüel gaz hacmi ile ilişkisini araştırmak ve aynı zamanda rezidüel gazların farklı yollarla drenajının abdominal ve omuz ağrısına etkisini araştırmak amacıyla planlandı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya elektif LK geçiren 63 hasta dahil edildi. Hastalar eşit sayıda üç gruba ayrıldı. Tüm hastalara diyafram altındaki rezidü gaz miktarını belirlemek için postoperatif 6. saatte postero-anterior akciğer grafisi çekildi. Postoperatif omuz ve karın ağrısı vizüel analog skala (VAS) kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastalar arasında yaş, kilo, cinsiyet veya cerrahi süre ile ilgili anlamlı fark saptanmadı. VAS skorları kullanarak üç grubun omuz ve karın ağrısını karşılaştırdığımızda, aspiratör ile aspirasyon yapılan LK grup ile sadece LK yapılan grup arasında ameliyat sonrası ilk saatte istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. 6. saatte gaz hacimlerini karşılaştırdığımızda, aspirasyonlu LK grubunun diğer iki gruba göre anlamlı derecede düşük hacimler gösterdiği bulundu (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: LK sonrası abdominal gazın tamamen aspire edilmesi, postoperatif erken dönemde sık görülen sırt ve omuz ağrısını azaltarak hasta konforunu artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: laparoskopik kolesistektomi, rezidüel gaz, postoperatif ağrı, Vizüel analog skala

Abdullah Özgönül, Metin Yalçın, Volkan Öter, Faik Tatlı, Yusuf Yücel. The relationship between early postoperative pain and intraperitoneal residual gas after laparoscopic cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 59-63

Corresponding Author: Volkan Öter, Türkiye
LookUs & Online Makale