E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Endoscopic treatment of esophageal perforation and paraesophageal abscess formation due to foreign body impaction [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 28-31 | DOI: 10.14744/less.2019.09609

Endoscopic treatment of esophageal perforation and paraesophageal abscess formation due to foreign body impaction

Erkan Oymaci1, Nurettin Kahramansoy2, Sedat Tan2, Burak Dede2, Mehmet Yıldırım2
1University of Health Sciences Izmir Bozyaka Education And Research Hospital, Gastroenterology Surgery Department, Izmir
2University of Health Sciences Izmir Bozyaka Education And Research Hospital, General Surgery Department, Izmir

Although foreign bodies located in the esophagus are not frequently encountered, it is a problem that can cause serious morbidity and mortality, especially if a perforation has occurred. Flexible endoscopy is the preferred therapeutic option for removing foreign bodies in cases of perforation due to its high success rate and low risk of complications. Presently described is the case of a 65-year-old female who was admitted to the hospital with an impacted esophageal foreign body, which was revealed to be a meat bone that had perforated the esophageal wall, accompanied by a paraesophageal abscess formation. Flexible endoscopy was performed in the operating room under general anesthesia and the esophageal foreign body was gently removed with rat tooth forceps and a snare. Purulent abscess fluid was drained from the esophageal perforation site and aspirated through the endoscope. The perforation site in the esophageal mucosa was about 1 centimeter in size and was closed with an endoscopic hemoclip. Perforation due to esophageal foreign bodies may lead to clinical conditions with serious mortality and morbidity. Endoscopic procedures performed by an experienced endoscopist may be appropriate in selected cases and avoid a major surgical operation.

Keywords: Esophageal perforation, esophageal foreign body, paraesophageal abscess, endoscopy

Yabancı cisime bağlı özefagus perforasyonu ve paraözefajial absenin endoskopik yaklaşım ile tedavisi

Erkan Oymaci1, Nurettin Kahramansoy2, Sedat Tan2, Burak Dede2, Mehmet Yıldırım2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Özefagusda yerleşen yabancı cisimler sık karşılaşılmamakla birlikte, beraberinde özellikle perforasyon da mevcut ise, ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Esnek endoskopi, perforasyon durumunda yabancı cisimleri çıkarmak için terapötik bir seçenektir ve yüksek başarı oranı ve düşük komplikasyon riski nedeniyle tercih edilir. Yutulamamış bir kemik parçasının özefagusda takılarak perforasyon ve paraözefajial abse oluşumuna neden olmuş ve kliniğimizde endoskopik olarak teşhis, tedavi edilen 65 yaşında kadın hastayı sunduk. Ameliyathane şartlarında genel anestezi altında hastaya endoskopi uygulandı ve özefagusdaki yabancı cisim fare dişli forseps ve snare ile çıkarıldı. Özefagusdaki perforasyon alanından pürülan nitelikte abse drenajı gözlendi ve endoskop ile aspire edildi. Özefagus mukozasındaki yaklaşık 1 cm’lik perforasyon endoskopik klipsler ile kapatıldı. Özofagus yabancı cisimlerinden kaynaklanan perforasyonlar ciddi mortalite ve morbiditeye sahip klinik durumlar oluşturabilir. Deneyimli endoskopist tarafından gerçekleştirilen endoskopik prosedürler, seçilmiş olgularda büyük cerrahi bir ameliyat gerekmeksizin uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: Özefagus perforasyonu, özefagus yabancı cisim, paraözefajial abse, endoskopi

Erkan Oymaci, Nurettin Kahramansoy, Sedat Tan, Burak Dede, Mehmet Yıldırım. Endoscopic treatment of esophageal perforation and paraesophageal abscess formation due to foreign body impaction. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 28-31

Corresponding Author: Erkan Oymaci, Türkiye
LookUs & Online Makale