E-ISSN 2587-0610
The Relation of FTO Gene Expression With Drug and Disease in Fat Tissues [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(1): 8-14

The Relation of FTO Gene Expression With Drug and Disease in Fat Tissues

Belgin Süsleyici Duman1, A. Kağan Zengin2, Figen Esin Kayhan1, Meliha Koldemir1, Penbe Çağatay3, H. Eren Taşkın2, Mustafa Taşkın2
1Department of Biology, Marmara University Faculty of Science and Literature, İstanbul, Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Biostatistics and Medical Informatics, İstanbul University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Main aims of this study were to detect FTO gene expression levels in different fat tissues, its interraction with drugs used in treatment of obesity and related disease, and to detect the interraction with type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia and obesity.
METHODS: 9 patients who underwent laparoscopic surgery due to morbid obesity and 5 obese patients who underwent laparoscopic surgery due to any abdominal disease in Istanbul Universty Cerrahpasa Medical Faculty Genaral Surgery Department were included in this study. FTO gene expressions were determined by quantitative polymerase chain reaction (qPCR) in morbid obese (BMI ≥ 40) and obese (BMI ≥ 25) patients paired omental and subcutaneous fat tissues. Beta-glucorinidase (GUSB) was used as endogenous control gene.
RESULTS: Morbid obese and obese groups were composed of 5 women, 4 men and 2 women, 3 men respectively. 5 (55.5%) of the morbid obese patients were type 2 diabetic, 3 (33.3%) were hypertensive, 3 (33,3%) were dyslipidemic and 5 (55.5%) with metabolic syndrome. The omental and subcutaneous fat FTO gene expressions were not statistically different amoung morbid obese and obese groups. Whereas, FTO gene expressions were found to be higer in obese patients omentum and subcutaneous fat tissues in comparison to morbid obese. FTO gene expressions of the morbid obese and obese patients were similar in omentum and subcutaneous fat. None of the drugs used were found to be effective over FTO gene expressions in omentum and subcutaneous fat tissues. Positive correlation has been found between antidiabetic and antihypertensive drugs used by the study group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The high level of FTO gene expressions observed in obese patients omentum and subcutaneous fat tissues compared to morbid obese ones, suggest that FTO does not function in morbid obeseity but may be one of the genes related to obesity.

Keywords: Laparoscopy, omental fat, subcutaneous fat, FTO gene, obesity

Yağ Dokularında FTO Gen Ekspresyonunun İlaç ve Hastalıklar ile İlişkisi

Belgin Süsleyici Duman1, A. Kağan Zengin2, Figen Esin Kayhan1, Meliha Koldemir1, Penbe Çağatay3, H. Eren Taşkın2, Mustafa Taşkın2
1Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişim Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: FTO geninin farklı yağ dokularındaki ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi, obezite ile ilişkili hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarla etkileşimini ve tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, obezite ile etkileflimini belirlemek bu çalışmanın amacıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında morbid obezite nedeniyle laparoskopik ameliyat edilen (ASGB) 9 hasta ve bir batın hastalığı nedeniyle laparoskopi ameliyatı olan 5 obez hasta çalışmaya dahil edildi. Morbid obez (BK‹ ≥ 40) ve obez (BK‹ ≥ 25) hastaların eşli karın içi ve cilt altı yağ dokularında FTO gen ekspresyonu kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (kPZR) yöntemi ile saptandı. Endojen kontrol geni olarak beta- glukorinidaz (GUSB) proteinini kodlayan gen bölgesi kullanıldı.
BULGULAR: Morbid obez grubun 5’i kadın, 4’ü erkek; obez grubun 2’si kadın, 3’ü erkek idi. Morbid obez hastalardan 5’i (55.5%) tip 2 diyabetik, 3’ü (33.3%) hipertansiyonlu, 3’ü (33.3%) dislipidemik ve 5’i (55.5%) metabolik sendromluydu. Karın içi ve cilt altı yağ dokularındaki FTO gen ekspresyonu hem morbid obez hem de obez gruplarda istatistiksel farklılık göstermedi. Ancak FTO gen ekspresyonu obez hastaların hem karın içi hem de cilt altı yağlarında, morbid obezlere kıyasla yüksek düzeyde bulundu. Hastalara uygulanan ilaç tedavilerinden hiç biri karın içi ve cilt altı yağ dokularındaki FTO gen ekspresyonunu etkilemedi. Anti-diyabetik tedavide kullanılan ilaçlar ile anti-hipertansif tedavideki ilaçların arasında pozitif yönde korelasyon saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Obez hastalardaki FTO gen ekspresyonunun hem karın içinde hem de cilt altı yağlarında morbid obez hastalara göre çok yüksek bulunması, FTO’nun morbid obezitede fonksiyon göstermediğini ancak obezitede rol alan genlerden olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, karın içi yağ dokusu, cilt altı yağ dokusu, FTO geni, obezite

Belgin Süsleyici Duman, A. Kağan Zengin, Figen Esin Kayhan, Meliha Koldemir, Penbe Çağatay, H. Eren Taşkın, Mustafa Taşkın. The Relation of FTO Gene Expression With Drug and Disease in Fat Tissues. Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(1): 8-14

Corresponding Author: Belgin Süsleyici Duman, Türkiye
LookUs & Online Makale