E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Implementation Of Complementary And Alternative Medicine Practices For Prevention/Management Of Nausea And Vomiting After Laparoscopic Surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(2): 100-105

Implementation Of Complementary And Alternative Medicine Practices For Prevention/Management Of Nausea And Vomiting After Laparoscopic Surgery

Sennur Kula Şahin1, Tülin Yıldız2
1İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü/İstanbul
2Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü/Tekirdağ

Laparoscopic surgery, has been used only for gall bladder and reflux disease as a treatment. Proving its effect on patient comfort, satisfaction and security it is being implemented for appendicitis, adrenal gland, spleen, hernias, colon, bariatric surgery. Today
despite using advanced anesthetic techniques and antiemetic agents in laparoscopic surgery, postoperative nausea and vomiting remains an important feature for patient care. Although nausea and vomiting are not life-treatening it may lead to aspiration, electrolyte imbalance, dehydration, wound opening, extends the duration of hospital stay, cost increase and decrease patient satisfaction when they are not prevented/resolved. Prevention/management of postoperative nausea and vomiting should require multidisciplinary coordination between anesthesiologists, surgeons and medical surgical nurses. Currently, antiemetics, hydration and oxygen therapy are used for treatment of postoperative nausea and vomiting. The goal of this article is to emphasize the implementation of complementary-alternative and pharmacological treatment in reduction of postoperative nausea and vomiting rate in high risk patients and their contribution on holistic patient care.

Keywords: nausea and vomiting, postoperative period, laparoscopic surgery, complementary-alternative treatments

Laparoskopik Cerrahi Sonrası Bulantı ve Kusmanın Önlenmesi/Yönetiminde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamalarının Yeri

Sennur Kula Şahin1, Tülin Yıldız2
1İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü/İstanbul
2Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü/Tekirdağ

Laparoskopik cerrahi; önceleri sadece safra kesesi ve reflü hastalıklarının tedavisinde uygulanırken; hasta konforu, memnuniyeti ve güvenliğinin kanıtlanmasına paralel olarak apandisit, böbreküstü bezi, dalak, fıtıklar, kalın barsak ve obezite cerrahisinde de giderek daha fazla sayıda yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde laparoskopik cerrahide; gelişmiş anestezi teknikleri ve antiemetik ajanların kullanılmasına karşın ameliyat sonrası bulantı ve kusma önemli bir bakım sorunu olma özelliğini korumaktadır. Bulantı-kusma; yaşamı tehlikeye sokan bir komplikasyon olmamakla birlikte, önlem alınmadığı ve giderilemediği zaman aspirasyona, elektrolit dengesizliğine, dehidratasyona, yara açılmasına, hastanede kalış süresinin uzamasına, maliyet artışına ve hasta memnuniyetinin azalmasına neden olabilmektedir. Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesi/yönetimi, anestezist, cerrah ve cerrahi hemşirelerinin işbirliğini gerektiren multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın güncel tedavisinde; antiemetikler, hidrasyonun sağlanması ve oksijen terapisi kullanılmaktadır. Bu makalenin amacı ameliyat sonrası bulantı-kusma görülme riski yüksek hastalarda farmakolojik tedavi yaklafşımları ve tamamlayıcı-alternatif tedavi uygulamalarının birlikte kullanılması ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın görülme oranında azalma sağladığı kadar bütüncül hasta bakımının gerçekleşmesini de katkı sağlayacağını vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: bulantı-kusma, ameliyat sonrası, laparoskopik cerrahi, tamamlayıcı-alternatif tedavi uygulamaları

Sennur Kula Şahin, Tülin Yıldız. Implementation Of Complementary And Alternative Medicine Practices For Prevention/Management Of Nausea And Vomiting After Laparoscopic Surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(2): 100-105

Corresponding Author: Sennur Kula Şahin, Türkiye
LookUs & Online Makale