E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Can laparoscopic appendectomy be safely performed by surgeons who are less experienced in intra-abdominal knot-tying? [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 11-14 | DOI: 10.14744/less.2019.30316

Can laparoscopic appendectomy be safely performed by surgeons who are less experienced in intra-abdominal knot-tying?

Osman Bardakçı1, Faik Tatli1, Abdullah Ozgonul1, Muhammet Emin Güldür2, Mehmet Kenan Erol3, Fırat Erkmen1, Emre Karaca1, Hüseyin Cahit Yalçın1, Mehmet Yilmaz1, Ali Uzunköy1
1Department of General Surgery, Harran University, Şanlıurfa, Turkey
2Department of Pathology,Harran University, Şanlıurfa, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Harran University Medical Faculty,, Şanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the handmade sailor’s knot method with the intracorporeal knot method used to close the appendix stump.
METHODS: The files of 47 patients who were operated on for acute appendicitis between January 2017 and January 2019 were analyzed retrospectively. The patient records were analyzed in terms of age, gender, type of laparoscopic surgery, length of hospital stay, and postoperative complications. The patients were divided into 2 groups: patients ligated with the sailor’s knot method and a prepared loop (Group 1) and intracorporeally ligated patients (Group 2).
RESULTS: Of the 47 patients included in the study, 24 were male (51%) and 23 were female (49%). In Group 1, 15 (55.5%) patients were male and 12 (44.5%) patients were female. In Group 2, there were 9 (45%) male patients and 11 (55%) female patients. The mean length of hospitalization of the patients in Group 1 was 3±1.68 days, while it was 2.95±1.13 days in Group 2. The duration of surgery was 73.70±31.76 minutes in Group 1, while it was 70.75±27.25 minutes in Group 2. There was no statistically significant difference between the 2 groups in terms of the length of hospitalization or the duration of surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A handmade sailor’ knot is an easy, reliable, and cost-effective method to close the appendix stump in patients undergoing laparoscopic appendectomy. The technique can be used safely when intracorporeal knot-tying or suturing cannot be performed.

Keywords: Acute appendicitis, laparoscopic appendectomy, sailor’s knot.

Laparoskopik apendektomiyi batın içi düğüm atma deneyimi az olan cerrahlarda güvenle yapabilir mi?

Osman Bardakçı1, Faik Tatli1, Abdullah Ozgonul1, Muhammet Emin Güldür2, Mehmet Kenan Erol3, Fırat Erkmen1, Emre Karaca1, Hüseyin Cahit Yalçın1, Mehmet Yilmaz1, Ali Uzunköy1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve reanimasyon Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Elle hazırlanan gemici düğümü yöntemiyle kapatılan apendiks güdüğünü intrakorporeal düğüm tekniğiyle karşılaştırmayı amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Materyal ve Metod: Ocak 2017 ile Ocak 2019 tarihleri arasında AA nedeniyle ameliyat edilen 47 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, laparoskopik cerrahinin şekli, hastanede yatış süresi ve postoperatif komplikasyon yönünden incelendi. Hastalar ameliyat sırasında apendiks güdüğünü kapatılması açısından; gemici düğümü yöntemiyle hazırlanan loopla bağlanan (Grup 1) ve intrakorporeal olarak bağlanan (Grup 2) olarak 2 gruba ayrıldı.
BULGULAR: Sonuçlar: Çalışmaya alınan 47 hastanın 24’ü erkek (%51), 23’ü kadın (%49) idi. Grup 1 de hastaların 15(%55.5)’i erkek 12(%44.5)’si kadındı. Grup 2 deki hastaların 9(%45)’u erkek 11(55)’i kadındı. Grup 1’deki hastaların yatış süresi 3±1.68 gün, Grup 2’deki hastaların yatış süresi 2.95±1.13 gün idi. Operasyon süresi; Grup 1’de 73.70±31,76 dakika, Grup 2’de 70.75±27.25 dakika idi. Her iki grupta da yatış süreleri ve operasyon süresi bakımından istatiksel olarak anlamlı fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak; LA yapılan hastalarda apendiks güdüğünün elle hazırlanan gemici düğümü yöntemiyle kapatılması; kolay, güvenilir ve düşük maliyetli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: laparaskopik apendektomi, gemici düğümü, akut apandisit

Osman Bardakçı, Faik Tatli, Abdullah Ozgonul, Muhammet Emin Güldür, Mehmet Kenan Erol, Fırat Erkmen, Emre Karaca, Hüseyin Cahit Yalçın, Mehmet Yilmaz, Ali Uzunköy. Can laparoscopic appendectomy be safely performed by surgeons who are less experienced in intra-abdominal knot-tying?. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 11-14

Corresponding Author: Osman Bardakçı, Türkiye
LookUs & Online Makale