E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Gastrectomy in Stomach Cancer: a Single-Center Experience [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(4): 218-222

Laparoscopic Gastrectomy in Stomach Cancer: a Single-Center Experience

Bahri Çakabay, Salim Demirci, Bülent Aksel, Ekrem Ünal, Sancar Bayar, Hilmi Kocaoğlu, Hikmet Akgül
AÜTF Cerrahi Onkoloji Cebeci/Ankara

INTRODUCTION: To evaluate the results of surgical treatment of gastric cancer patients who underwent laparoscopic gastrectomy.
METHODS: Two of them are early stomach cancer (T1) and 1 of them is GIST totaly 9 stomach cancer patient who had laparascopic gastrectomy are evaluated in terms of demographic characteristics, time of surgery, quantity of bleeding and peroperative-postoperative complications. The patient data which were collected prospectively were reviewed retrospectively.
RESULTS: The patients consisted of 3 females and 2 males. The avarage age was 55. The laparoscopic gastrectomy procedure have been completed in all patients. Because of anastomic line bleeding, one patient was operated on again in postoperative 1. day. The avarage operative time was 3 hours 25 minutes (3.15-4.10). The average postoperative hospital stay was 5.3 days (4-8). And the average intraoperative blood loss was 400 cc.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the operation time was longer than open surgery; the patients with less postoperative pain, less blood loss, early recovery and early discharge observed. Considering these datas and the literature results; we believe that the laparoscopic methods need to be evaluated as an option in the surgical treatment of gastric cancer.

Keywords: Gastric Cancer, Laparoscopic gastrectomy

Mide Kanserinde Laparoskopik Gastrektomi: Tek Merkezin Deneyimi

Bahri Çakabay, Salim Demirci, Bülent Aksel, Ekrem Ünal, Sancar Bayar, Hilmi Kocaoğlu, Hikmet Akgül
AÜTF Cerrahi Onkoloji Cebeci/Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik gastrektomi uygulanan mide kanser hastalarının cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Laparoskopik gastrektomi işlemi gerçekleştirilen 2 erken mide kanseri (T1) ve 1 mide GIST olgusu olmak üzere toplam 9 mide kanser olgusu (T1 ve T2); demografik özellikleri, ameliyat süresi, kanama miktarı, peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar yönünden değerlendirildi. Prospektif olarak elde edilen hasta bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 3’ü kadın 6’sı erkekti. Ortalama yaş 55. Tüm hastalarda laparoskopik gastrektomi işlemi tamamlandı. Bir hasta postoperatif 1. gün anastomoz hattından kanama nedeniyle yeniden ameliyat edildi. Ortalama ameliyat süresi 3 saat 25 dakika (3.15-4.10), ortalama intraoperatif kan kaybı 400cc, ortalama postoperatif hastanede yatış süresi 5.3 gün (4-8) olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Olgularımızda ameliyat süresi açık cerrahiye göre daha uzun olmakla birlikte; postoperatif daha az ağrı, erken iyileşme ve erken taburculuk gözlemledik. Bu veriler ve literatür sonuçları göz önüne alındığında mide kanseri cerrahi tedavisinde laparoskopik yöntemlerin bir seçenek olarak değerlendirilmesi gerekliliğine inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, laparoskopik gastrektomi

Bahri Çakabay, Salim Demirci, Bülent Aksel, Ekrem Ünal, Sancar Bayar, Hilmi Kocaoğlu, Hikmet Akgül. Laparoscopic Gastrectomy in Stomach Cancer: a Single-Center Experience. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(4): 218-222

Corresponding Author: Bahri Çakabay, Türkiye
LookUs & Online Makale