E-ISSN 2587-0610
Gall bladder stone formation in the postoperative first year after sleeve gastrectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(1): 25-29 | DOI: 10.14744/less.2020.37880

Gall bladder stone formation in the postoperative first year after sleeve gastrectomy

Mehmet Buğra Bozan
Department of Surgery, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to evaluate the incidence of cholelithiasis formation in the postoperative first year of patients who underwent laparoscopic sleeve gastrectomy.
METHODS: The first 100 consecutive patients operated for morbid obesity between January 2016 and January 2017 by the same surgeon were retrospectively evaluated. One patient who underwent laparoscopic mini-gastric bypass and seven patients who had previously undergone cholecystectomy or underwent concomitant cholecystectomy were excluded from this study, and 92 patients who underwent sleeve gastrectomy were included. Demographic data (age, sex), changes in body mass index (BMI), new cholelithiasis formation in the postoperative period, in preoperative period presence of diabetes mellitus (DM) and helicobacter like organism (HLO) positivity were examined. Student’s t-test or Mann-Whitney U test was used to compare numerical data, and the chi-square test was used to evaluate categorical data.
RESULTS: The preoperative mean age of patients was 36.16±9.8 (18–58) years and mean BMI was 45.09±4.96 (37–67.1) kg/m2. Male/Female rate was 15/77.There is no statistically significant difference between postoperative cholelithiasis formation and gender (p>0.05). There is no statistically significance between postoperative cholelithiasis formation and preoperative DM presence (p>0.05). There is statistically significance between postoperative cholelithiasis formation and preoperative HLO positivity (p<0.05). Cholesistectomy was performed for symptomatic eight patients (8.7%). There is no statistically significant between patients with or without postoperative cholelithiasis formation for BMI changes between preoperative values and postoperative follow-up (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The formation of cholelithiasis is an important complication of bariatric surgery, but quick weight loss does not have an effect on cholelithiasis. Cholesistectomy should not be performed until symptomatic cholelithiasis. Preoperative HLO eradication can diminish the formation of the cholelithiasis.

Keywords: Cholesistolithiasis, laparoscopic sleeve gastrectomy; morbid obesity; postoperative complication.

Sleeve Gastrektomi Sonrası Postoperatif İlk Yılda Safra Kesesi Taşı Oluşumu

Mehmet Buğra Bozan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada laparaskopik sleeve gastrektomi uygulanmış hastaların postoperatif ilk yılda safra kesesi taşı oluşma insidansının değerlendirilmesi amaçlandı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Morbid obezite nedeniyle Ocak 2016–Ocak 2017 tarihleri arasında aynı cerrah tarafından opere edilen ardışık ilk 100 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Laparaskopik mini gastrik bypass uygulanan 1 hasta ve daha önceden kolesistektomi uygulanmış olan ya da eş zamanlı kolesistektomi uygulanan 7 hasta çalışma dışı bırakıldıktan sonra sleeve gastrektomi (laparaskopik veya açık cerrahi) uygulanan 92 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet), vücut kitle indeksi (VKİ) değişimleri, postoperatif dönemde yeni safra kesesi taşı oluşması durumu, preoperatif dönemde helikobakter benzeri organizma (HLO) varlığı incelendi. İstatistiksel değerlendirmede sayısal verilerin karşılaştırılmasında student t-test veya mann whitney u test, kategorik verilerin değerlendirilmesinde ki kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların preoperatif yaşları 36.16 ± 9.8 (18 – 58) yıl, VKİ değerleri 45.09 ± 4.96 (37 – 67.1) kg/m2’ydi. Erkek/kadın hasta oranı 15/77 idi. Cinsiyet ve preoperatif dönemde diyabetes mellitus (DM) varlığı ile postoperatif dönemde yeni safra kesesi taşı oluşması arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05), preoperatif dönemde HLO pozitifliği ile yeni safra kesesi taşı oluşması arasında anlamlı farklılık vardı (p<0.05). Semptomatik olan 8 hastaya laparaskopik kolesistektomi uygulandı. Postoperatif ilk yılda safra kesesi taşı oluşan hastalarla oluşmayan hastalar arasında VKİ değerleri açısından preoperatif dönem ve postoperatif dönemdeki takipleri esnasında anlamlı farklılık olmadığı görüldü (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Safra kesesi taşı oluşması, bariatrik cerrahinin önemli bir komplikasyonudur. Hızlı kilo vermenin postoperatif kolelithiazis oluşmasında etkisi yoktur. Semptomatik hale gelmedikçe kolesistektomi yapılmamalıdır. Preoperatif dönemde HLO eradikasyonu yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi taşı, morbid obezite; laparaskopik sleeve gastrektomi; postoperatif komplikasyon.

Mehmet Buğra Bozan. Gall bladder stone formation in the postoperative first year after sleeve gastrectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(1): 25-29

Corresponding Author: Mehmet Buğra Bozan, Türkiye
LookUs & Online Makale