E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Sympathectomy with clips for hyperhydrosis and early period results: in 30 patients [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(1): 9-14

Sympathectomy with clips for hyperhydrosis and early period results: in 30 patients

Rauf Görür1, Nurettin Yiyit1, Akın Yıldızhan1, Suat Gezer1, Hüseyin Şen2, Fatih Candaş1, Turgut Işıtmangil1
1Department of Thoracic Surgery, GATA Haydarpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, GATA Haydarpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Nowadays, the sympathectomy with clips (SC) which was introduced to reduce the complication rate and increase the patient satisfactory, is frequently favored surgical procedure. In this study we aimed to present 30 patients who were undergone SC and the early outcomes of these patients.
METHODS: Thirty patients (28 men, 2 women, mean age 23, variance 20-31) in whom sympathectomy with clips was performed in were evaluated. The procedure was performed bilaterally in 17 patients in single session and consecutively in 13 patients at two separate settings. Totally 43 operations were performed. We followed up the patients with phone questionnaire and tried to evaluate the results of surgery.
RESULTS: Mortality was not observed in early or late period. Patients were followed up for average 10 months (3-18 months). Postoperative complication was not observed except compensatory sweating (CS). The compensatory sweating was observed in 7 (28%) patients at different parts of body. After the removal of clips in two patients who had CS, CS did not improve in early period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, SC which can be performed affectively and safely is a treatment of choice. It is not clear today that removal of clips after development of CS will improve all of the complaints. Experimental animal studies will be able to lighten this topic.

Keywords: Thoracic sympathectomy, clipping sympathectomy, compensatory hyperhydrosis

Aşırı Terleme Nedeniyle Klipsli Sempatektomi Uygulanan 30 Hasta ve Erken Dönem Sonuçları

Rauf Görür1, Nurettin Yiyit1, Akın Yıldızhan1, Suat Gezer1, Hüseyin Şen2, Fatih Candaş1, Turgut Işıtmangil1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Komplikasyonları azaltmak ve hasta memnuniyetini artırmak için uygulanmaya başlayan klipsli sempatektomi (KS) bugün sıklıkla tercih edilen cerrahi yaklaşım fleklidir. Bu çalışmada KS uyguladığımız 30 hastayı ve erken dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KS uyguladığımız 30 hasta (28 erkek, 2 kadın, ortalama yaş 23, dağılım 20-31) değerlendirildi. Hastaların 17’sine tek seansta bilateral, 13’üne ise iki ayrı seansta bilateral olmak üzere toplam 43 ameliyat uygulandı. Ameliyat öncesi flikayetlerinin düzelip düzelmediği ve ameliyat sonrası memnuniyeti postoperatif dönemdeki kontroller ve telefon anketleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Erken veya geç dönemde mortalite gözlenmedi. Hastalar ortalama 10 ay (3-18 ay) takip edildi. Ameliyat sonrası kompensatuar terleme (KT) dışında komplikasyon gözlenmedi. Toplam 7 (%23) hastada vücudun çeflitli yerlerinde izole veya kombine flekilde KT geliştiği gözlendi. KT gelişen 2 hastada klipsler çıkarıldıktan sonra erken dönemde KT de düzelme gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak KS etkili ve güvenli olarak uygulanabilecek bir tedavi yöntemidir. Ancak KT geliflmesi sonrası klipslerin çıkarılması ile flikayetlerin tamamen düzelebileceği konusu bugün için netlik kazanmamıştır. Bu konuda yapılacak deneysel çalışmalar sinir fonksiyonlarının geri dönüşümü konusuna ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: Torakal sempatektomi, klipsli sempatektomi, kompensatuar terleme

Rauf Görür, Nurettin Yiyit, Akın Yıldızhan, Suat Gezer, Hüseyin Şen, Fatih Candaş, Turgut Işıtmangil. Sympathectomy with clips for hyperhydrosis and early period results: in 30 patients. Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(1): 9-14

Corresponding Author: Rauf Görür, Türkiye
LookUs & Online Makale