E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic roux-en-Y gastric bypass: technique, results and experience with 114 patients [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(1): 24-37

Laparoscopic roux-en-Y gastric bypass: technique, results and experience with 114 patients

Mehmet Görgün, Mehmet A. Tepeli, Taylan Ö. Sezer, Ender Bademkıran
Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

INTRODUCTION: The purpose of this report is to evaluate the results of the morbid obese patients treated by Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass(LRYGBP)surgery.
METHODS: A total of 114 consecutive morbid obese patients who underwent LRYGBP between October 2006 - December 2010 were analyzed retrospectively.
RESULTS: There were 96(84.2%) women and 18(15.8%) men, with a mean age of 37.9 years (range, 18–65). Preoperatif mean body mass index (BMI) was 45.4 kg/m2. Average postoperatif BMI were 37.2, 33.3, 29.3 and 27.8 4 kg/m2 at 3, 6, 12, 24 months respectively. The mean operation time was 180 min (105-480). In total of 3(2.63%) patients(the first,the second and 49.patients) we converted to open surgery.Laparoscopic surgery were performed in 111(96.37%) patients.There was no mortality. Bleeding 5(4.38%), leakeye (1.75%), abscess with no leak 2(1.75%), subcutaneous infection 20(17.5%), atelectasia 5(4.38%) and pneumonia 2(1.75%) were seen as early complications. Anastomotic stenosis 3(2.63%), late gastrogastric fistula 1(0.87%), internal herniation 2(1.75%) and regaining weight 1(0.87%) were late complications. Typ 2 Diabetes, hypertension, hyperlipidemia, sleep apne syndrome and dyspnea improved significantly.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that LRYGB achieves an excellent rate of weight loss and improvement in preoperative comorbidities with acceptable complication rate.

Keywords: Obesity, Morbid obesity, Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass, bariatric surgery.

Laparoskopik Roux-en-Y Gastrik Bypass (LRYGBP): Teknik, Sonuçlar ve 114 Hastalık Deneyim

Mehmet Görgün, Mehmet A. Tepeli, Taylan Ö. Sezer, Ender Bademkıran
Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Morbid Obezite cerrahi tedavisinde Laparoskopik Roux-en-Y Gastrik Bypass (LRYGBP) yaptığımız hastaların sonuçlarını değerlendirmek ve sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekim 2006 ile Aralık-2010 aras›nda Morbid Obezite nedeniyle LRYGBP uyguladığımız 114 hasta geriye dönük değerlendirildi.
BULGULAR: 114 hastan›n 96 (%84.2)’sı kadın, 18 (%15.8)’i erkek ti. Ortalama yaş 37.9 (18-65) idi. Ameliyat öncesi vücut kitle indeksi(VKI) ortalama 45.4 kg/m2, ameliyat sonrası ortalama VKI leri 3.,6.,12.,24., aylarda sırasıyla 37.2, 33.3, 29.3, ve 27.8 kg/m2 idi. Ortalama ameliyat süresi 180(105-480) dakika oldu.İlk hasta, ikinci hasta ve 49. hastada olmak üzere toplam 3(%2.63) hastada açığa geçildi. 111(%96.37) hasta laparoskopik tamamlandı. Mortalite olmadı. Erken komplikasyon olarak kanama 5 (%4.38), kaçak 2(%1.75), karın içi kaçaksız apse 2(%1.75), ciltaltı enfeksiyon 20(%17.5), atelektazi 5(%4.38), pnömoni 2 (%1.75) hastada görüldü.Geç komplikasyon olarak anastomoz darlığı 3(% 2.63), geç gastrogastrik fistül 1(% 0.87), internal herni 2(%1.75), yeniden aşırı kilo alma 1(% 0.87 ) hastada görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmamızda morbid obezite cerrahisinde LRYGBP nin fazla kiloların kaybedilmesinde ve ek hastalıkların iyileşmesinde çok iyi sonuçlar verdiği ve komplikasyonların da kabul edilebilir düzeyde olduğu gösterildi. Tip 2 Diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, uyku-apne sendromu ve dispne belirgin olarak düzeldi.

Anahtar Kelimeler: Obezite, morbid obezite, laparoskopik Roux-en-Y gastrik bypass, bariatrik cerrahi.

Mehmet Görgün, Mehmet A. Tepeli, Taylan Ö. Sezer, Ender Bademkıran. Laparoscopic roux-en-Y gastric bypass: technique, results and experience with 114 patients. Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(1): 24-37

Corresponding Author: Mehmet Görgün, Türkiye
LookUs & Online Makale