E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Repair of laparoscopic inguinal and femoral hernia [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 9-12 | DOI: 10.14744/less.2018.55477

Repair of laparoscopic inguinal and femoral hernia

Turgut Anuk1, Servet Rüştü Karahan2
1Department of General Surgery, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars, Turkey
2Department of General Surgery, Health Sciences University, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Inguinofemoral hernia is one of diseases which are the most frequently treated in general surgery clinics. In order to decrease the risk of possible complications and the ratio of morbidity, an increasing number of centers now prefer laparoscopic hernia repairs. The aim of this study was to evaluate the results of patients operated on with the laparoscopic total extraperitoneal (TEP) and transabdominal preperitoneal (TAPP) techniques in the repair of inguinal and femoral hernia.
METHODS: The files of 56 patients who were diagnosed with inguinofemoral hernia at the polyclinic of general surgery between January 2000 and May 2002 with the complaints of pain and swelling in the inguinal and femoral area and for whom TEP and TAPP repairs were performed in elective circumstances were reviewed retrospectively. The patients were evaluated in terms of age, gender, type of hernia, comorbid factors, duration of the operation, duration of hospitalization, duration of active labor, postoperative early and late complications, and recurrence.
RESULTS: The median age of the patients included in this study was 45.5 years (range: 17–73 years) and the male/female ratio was 4.6. The TEP technique was used in 53 of the 56 patients with inguinofemoral hernia and TAPP was used in 3 cases. Eight patients had a bilateral inguinal hernia. The average duration of follow-up of the patients was 12 months (range: 2–24 months) and there was no instance of recurrence observed in this period. An early complication was seen in 5 of the 53 TEP patients and 2 of the 3 TAPP patients. A superficial skin infection was seen in 1 patient in each group. A subcutaneous hematoma was observed in the early period in 1 TAPP patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, minor complications occurred in the early postoperative period in patients who were operated on with both the TEP and TAPP techniques, but no major complication was seen in any patient. The early complications were treated medically. Although the follow-up duration was short, no recurrence was determined.

Keywords: Inguinal and femoral hernia, repair of laparoscopic hernia; TAPP; TEP.

Laparoskopik İnguinal ve Femoral Herni Onarımı

Turgut Anuk1, Servet Rüştü Karahan2
1Kafkas Üniveristesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kars
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydani Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İnguino-femoral bölge fıtıkları, genel cerrahi kliniklerinde en sık uygulanan cerrahi hastalıklardandır. Olası komplikasyonları ve morbidite oranlarını azaltmak amacıyla günümüzde birçok merkez, laparoskopik herni onarımlarını giderek artan oranlarında tercih etmektedir. Çalışmamızda, inguinal ve femoral herni onarımda Laparoskopik Total Ekstraperitoneal (TEPP) ve Transabdominal Preperitoneal (TAPP) tekniği uygulanarak opere ettiğimiz hastalarımızın sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Genel cerrahi polikliniğine, Ocak 2000 - Mayıs 2002 tarihleri arasında inguinal ve femoral bölgede ağrı ve şişlik şikayeti ile başvurarak, inguino-femoral herni tanısı alıp, elektif şartlarda TEPP ve TAPP onarımı uygulanan 56 hastanın dosyası retrospektif incelendi. Hastalar; yaş, cinsiyet, herni tipi, komorbid faktörler, operasyon süreleri, hastanede kalış süreleri, aktif iş hayatına başlama süresi, postoperatif erken ve geç dönem komplikasyonlar ve nüks açısından değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş için ortanca değeri 45.5 (17-73) olup, erkek/kadın oranı 4,6 olarak görülmüştür. Çalışmaya dahil edilen 56 inguinal ve femoral herni hastasının 53’üne TEPP tekniği, 3’üne de TAPP tekniği uygulanmıştır. Hastaların 8’inde bilateral inguinal hernisi mevcuttu. Hastalarımızın ortanca takip süresi 12 (2-24) ay olup bu süre içinde nüks saptanmamıştır.TEPP tekniği uygulanan 53 hastanın 5’inde, TAPP tekniği uygulanan 3 hastanın 2’sinde erken dönem komplikasyon görülmüştür. İki grupta da bir hastada yüzeyel cilt enfeksiyonu saptanmıştır. TAPP tekniği uygulanan 1 hastada erken dönemde cilt altı hematom gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda TEPP ve TAPP teknikleri uygulanan hastalarda postoperatif erken dönemde minor komplikasyonlar saptanmış olup, major komplikasyonlara herhangi birinde rastlanmamıştır. Erken dönem komplikasyonlar medikal yöntemle ile tedavi edilmiştir. Takip süresi kısa olmasına rağmen nüks saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: İnguinal ve femoral herni, Laparoskopik herni onarımı, TAPP, TEPP

Turgut Anuk, Servet Rüştü Karahan. Repair of laparoscopic inguinal and femoral hernia. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 9-12

Corresponding Author: Turgut Anuk, Türkiye
LookUs & Online Makale