E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Robotic assisted laparoscopic radical cystectomy and intracorporeal studer urinary diversion [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(3): 117-124

Robotic assisted laparoscopic radical cystectomy and intracorporeal studer urinary diversion

A. Erdem Canda, M. Fuat Özcan, Ziya Akbulut, Ali Fuat Atmaca, A. Tunç Özdemir, M. Derya Balbay
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırrma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği, Ankara

Radical cystectomy is currently the gold standard in the surgical management of invasive bladder cancer. Laparoscopic and robotic radical cystectomy are considered among the minimally invasive surgical treatment options. Urinary diversion could be performed either
extracorporeally or intracorporeally concerning these approaches. Currently, very limited number of publications exists in the English literature regarding robot assisted laparoscopic radical cystectomy and intracorporeal Studer pouch formation. Among these series,
the number of patients are small with short and medium term follow-up. Between February 2009 and April 2010, 11 patients underwent robot assisted laparoscopic radical cystectomy and intracorporeal Studer pouch formation in our institution. This minimally invasive approach seems to have acceptable surgical, oncologic, functional and cosmetic outcomes in experienced centers. Prospective, randomized studies with larger numbers of patients and with a longer follow-up are needed Further studies are needed in order to evaluate the outcomes of this surgical approach.

Keywords: Bladder cancer, robot, radical cyctectomy, introcorporeal, Studer kontinent diversion, laparoscopy.

Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Sistektomi ve İntrakorporeal Studer Üriner Diversiyon

A. Erdem Canda, M. Fuat Özcan, Ziya Akbulut, Ali Fuat Atmaca, A. Tunç Özdemir, M. Derya Balbay
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırrma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği, Ankara

İnvaziv mesane tümörlerinin cerrahi tedavisinde radikal sistektomi yapılması altın standarttır. Minimal invazif tedavi yaklaşımları arasında laparoskopik ve robot yardımlı laparoskopik radikal sistektomi yapılması yer almaktad8r. Bu yöntemlerde üriner diversiyon ekstrakorporeal ya da intrakorporeal olarak oluşturulabilmektedir. İngilizce literatürde robot yardımlı laparoskopik radikal sistektomi ve intrakorporeal Studer üriner diversiyon yapılması ile ilgili yayımlanmış oldukça sınırlı sayıda makale mevcuttur. Bu serilerde hasta sayıları oldukça azdır ve henüz erken ve orta süreli izlem sonuçları bildirilmiştir. Kliniğimizde Şubat 2009 - Nisan 2010 tarihleri arasında invazif mesane tümörü tanısı almış olan 11 hastaya robot yardımlı laparoskopik radikal sistektomi ve intrakorporeal Studer üriner diversiyon yapılmıştır. Deneyimli merkezlerde yapılacak olan bu minimal invazif yöntem kabul edilebilir cerrahi, onkolojik, fonksiyonel ve kozmetik sonuçlara sahiptir. Daha çok hasta sayısına sahip, uzun dönem izlem sonuçlarını içeren, randomize ve prospektif çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Mesane tümörleri, robot, radikal sistektomi, intrakorporeal, Studer, kontinan üriner diversiyon, laparoskopi.

A. Erdem Canda, M. Fuat Özcan, Ziya Akbulut, Ali Fuat Atmaca, A. Tunç Özdemir, M. Derya Balbay. Robotic assisted laparoscopic radical cystectomy and intracorporeal studer urinary diversion. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(3): 117-124

Corresponding Author: A. Erdem Canda, Türkiye
LookUs & Online Makale