E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Our experiences with laparoscopic transperitoneal adrenalectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 1-4 | DOI: 10.14744/less.2018.60362

Our experiences with laparoscopic transperitoneal adrenalectomy

Mustafa Girgin1, Ferhat Çay2
1Department of General Surgery, Fırat University Faculty of Medicine, Elazığ, Turkey
2Department of General Surgery, Midyat State Hospital, Mardin, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the outcomes of laparoscopic transperitoneal adrenalectomy cases from our clinic.
METHODS: Laparoscopic transperitoneal adrenalectomy was performed on 51 patients between January 2010 and September 2017.
RESULTS: The mean age of the 51 patients was 53.81±14.006 years (range: 31–76 years). Of the total, 18 (35%) were male and 33 (65%) were female. A right adrenalectomy was performed in 30 cases (59%) and a left adrenalectomy in 21 cases (41%). All of the patients were operated on with a laparoscopic transperitoneal approach. Four patients experienced peroperative hemorrhage; however, hemostasis was achieved. There was no conversion to an open procedure in any of the patients. No hemorrhage requiring transfusion or other major complications developed postoperatively. The mean duration of the operation was 102.8±21.6 minutes (range: 50–170 minutes). The mean tumor size was 3.8±2.6 cm (range: 2–12 cm) based on pathology specimens. The mean duration of hospital stay was 2.61±0.8 days (range: 2–6 days).The pathology results of the cases revealed surrenal adenomas in 17 cases, adrenal cortical adenomas in 13 cases, pheochromocytoma in 8 cases, adrenal cortical neoplasms in 4 cases, adrenal pseudocysts in 4 cases, adrenal nodular hyperplasia in 3 cases, malignant oncocytoma in 1 case, and an adrenal cortical neoplasm containing metastasis foci in 1 case.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that transperitoneal laparoscopic adrenalectomy is a safe and effective method for the treatment of adrenal masses if the adequate technical equipment, experience, and knowledge are present.

Keywords: Adrenal gland masses, adrenalectomy; laparoscopy; transperitoneal.

Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi Deneyimlerimiz

Mustafa Girgin1, Ferhat Çay2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ
2Midyat Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Mardin

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; Kliniğimizde yapmış olduğumuz Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi vakalarının sonuçlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010 ile Eylül 2017 yılları arasında 51 hastaya laparoskopik transperitoneal adrenalektomi uygulandı.
BULGULAR: 51 vakanın ortalama yaşı 53.81±14,006 (31-76) yıl idi. 18 (%35) olgu erkek, 33 (%65) olgu kadındı. 30 vakada sağ (%59), 21 vakada sol(%41) adrenelektomi uygulandı. Bütün hastalara laparoskopik transperitoneal yaklaşımla operasyon yapıldı. 4 hastamızda perop kanama gerçekleşti ve hemostaz sağlandı. Hiçbir hastada açık operasyona geçilmedi. Postop transfüzyon gerektirecek kanama veya başka bir majör komplikasyon gelişmedi. Operasyon süresi ortalama 102.8±21,6 (50-170) dakika idi. Patoloji spesmeni esas alınmak üzere tümör boyutu ortalama 3,8±2,6 (2-12) cm idi. Hastanede kalış süresi ortalama 2,61±0,8 (2-6) gün idi. Vakaların patoloji sonuçları; 17 olguda surrenal adenom, 13 olguda adrenal kortikal adenom, 8 olguda feokromasitoma, 4 olguda adrenal kortikal neoplazm, 4 olguda adrenal psödokist, 3 olguda adrenal nodüler hiperplazi, 1 olguda maling onkositom, 1 olguda ise myelolipomatöz metastaz odakları içeren adrenal kortikal neoplazm saptandı
TARTIŞMA ve SONUÇ: Transperitoneal laparoskopik adrenalektomi için; yeterli teknik donanım, tecrübe ve bilgi mevcut ise; adrenal kitlelerin tedavisinde güvenli ve etkin bir tedavi yöntem olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Adrenal bez kitleleri, Adrenalektomi, Laparoskopi, Transperitoneal.

Mustafa Girgin, Ferhat Çay. Our experiences with laparoscopic transperitoneal adrenalectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 1-4

Corresponding Author: Mustafa Girgin, Türkiye
LookUs & Online Makale