E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Videothoracoscopic Anatomic Lung Recestion (With Out Rib Spreading ) Segmentectomy, Lobectomy and Bilobectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(1): 39-43

Videothoracoscopic Anatomic Lung Recestion (With Out Rib Spreading ) Segmentectomy, Lobectomy and Bilobectomy

Alper Toker, Serkan Kaya, Serhan Tanju, Şükrü Dilege
Department of Thoracic Surgery, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

In this study we aimed to define indications, technique and complications in patients who had videothoracoscopic (VATS) anatomic lung resections. In our department, we performed 73 anatomic lung resections (segmentectomies, lobectomies and bilobectomies)
with VATS in between April 2006 and November 2010. Fortyseven patients were male and 26 were female with a mean age of 57.7 years. Most of the resections were done on the right side in 65.7 %. Two patients were converted to open surgery for bronchial margin positivity and ultimately ended up with a sleeve resection. One patient needed to have a revision and 67.1 % of the patients did not develop any complications. Mean length of drainage was calculated to be 4.3 days, with a mean length of postoperative stay of 6.5 days. One patient developed pneumonia and had a severe sepsis and one patient had a myocardial infarction, both of them were lost. As a result videothoracoscopic anatomic lung resections can be performed safely. Length of postoperative stay may be longer than expected but could be justified with having risky patients after increasing experience.


Videotorakoskopik Anatomik Rezeksiyonlar (Torakotomi ekartörsüz) Segmentektomi, Lobektomi ve Bilobektomi

Alper Toker, Serkan Kaya, Serhan Tanju, Şükrü Dilege
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmada video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile uyguladığımız anatomik akciğer rezeksiyonu olgularını endikasyon, teknik ve komplikasyonlar açısından tartışmayı amaçladık. Anabilim dalımızda Nisan 2006 ile Kasım 2010 tarihleri arasında 73 hastaya videotorakoskopik anatomik akciğer rezeksiyonu (segmentektomi, lobektomi ve bilobektomi) uygulandı. Hastaların 47’si erkek, 26’sı kadın, yaş ortalamaları 57.7 olarak hesaplandı. Rezeksiyonların % 65.7’si sağ, % 34.3’ü sol akciğere uygulandı. Bronş cerrahi sınır pozitifliği nedeniyle 2 hastada torakotomiye geçilerek operasyon sleeve rezeksiyona tamamlandı. Hastaların % 67.1’inde herhangi bir komplikasyon gelişmezken, 1 hasta (%1.36) revizyona alındı. Ortalama drenaj süresi 4.3 gün, ortalama hastanede kalış süresi 6.5 gün olarak saptandı. Bir hasta pnömoni ile takip eden sepsis ve 1 hasta da akut miyokard enfarktüsü sebebiyle kaybedildi. Sonuç olarak videotorakoskopik akciğer rezeksiyonları güvenle uygulanabilen yöntemlerdir. Hastane kalış süreleri beklenen kadar kısa ve postoperatif mortalite beklenen kadar düşük olmasa da özellikle riskli hasta gruplarına da uygulandığı da göz önüne alınırsa, sonuçların başarılı olduğu kabul edilebilir.


Alper Toker, Serkan Kaya, Serhan Tanju, Şükrü Dilege. Videothoracoscopic Anatomic Lung Recestion (With Out Rib Spreading ) Segmentectomy, Lobectomy and Bilobectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(1): 39-43

Corresponding Author: Alper Toker, Türkiye
LookUs & Online Makale