E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Endoscopic Balloon Dilatation in the Treatment of Peptic Gastric Outlet Obstruction [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(4): 173-177

Endoscopic Balloon Dilatation in the Treatment of Peptic Gastric Outlet Obstruction

Adem Akçakaya, Gürhan Baş, Ismail Okan, Mustafa Şahin
Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: Endoscopic balloon dilatation (EBD) has been used for the treatment of peptic gastric outlet obstruction. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the endoscopic ballon dilatation procedure in the treatment of patients with peptic gastric outlet obstruction.
METHODS: Paients who underwent endoscopic balloon dilatation due to benign gastric outlet obstruction between December 2001 and August 2005 in surgical endoscopy unit of Vakıf Gureba Training and Research Hospital were prospectively documented Gastric outlet obstruction was defined as vomiting and recent weight loss and stenosis preventing the passage of a 9-mm diameter endoscope to pyloric or postpyloric region. Exclusion criteria were the following: refusal undergo dilatation and presence of maligancy. Biopsy specimens were obtained endoscopically for histopathologic evaluation if required and for a rapid urease test for Helicobacter pylori infection. Dilatation was carried out with through-the-scope balloon dilators (Boston Scientific, Watertown, MA, USA). Proton pump inhibitor was used for treatment of peptic ulcer and Helicobacter pylori was eradicated when present.
RESULTS: Thirty-five patients (25 men, 10 women: mean age 43±12 (27-71 years) underwent EBD. Gastric outlet obstruction was due to pyloric (n: 25) and duodenal (n: 10) obstructive lesions. Multiple dilatations were required (mean 3 (2-5) times). Only one patient required surgery due to failure of treatment. The mean follow-up period was 24±12 months. The mean time span among dilatations was 4,2± (3-13) months. One case of minimal bleeding and another patient with closed perforation were documented as complications. Both were managed conservatively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endoscopic balloon dilatation for the treatment of gastric outlet obstruction is a simple, safe and efficacious minimally invasive procedure.

Keywords: Peptic ulcer, balloon dilatation, gastric outlet obstruction

Peptik Ülsere Bağlı Mide Çıkış Obstrüksiyonlarında Endoskopik Balon Dilatasyonu

Adem Akçakaya, Gürhan Baş, Ismail Okan, Mustafa Şahin
Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Endoskopik balon dilatasyonu, peptik ülser nedeniyle gelişen mide çıkış obstrüksyionlarında kullanılan bir yöntemdir. Çalışmanın amacı cerrahi endoskopi ünitemizde, semptomatik mide çıkış obstrüksiyonlu hastaların tedavisinde endoskopik balon dilatasyon yönteminin etkinliğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Endoskopi Ünitesinde Aralık 2001 ve Ağustos 2005 tarihleri arasında benign mide çıkış obstrüksiyonu nedeni ile endoskopik balon dilatasyonu uygulanan 35 hasta prospektif olarak incelendi. Mide çıkış obstrüksiyon tanısı; hastada yemek sonrası kusma ve kilo kaybı olması ve stenoz nedeniyle endoskopun (9 mm) pilor vea postpilorik bölgeye geçememesi halinde konuldu. Tedaviyi kabul etmeyen veya malignite tespit edilen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Helikobakter pilori (HP) incelemesi rapid üreaz testi ile yapıldı. Dilatasyon, endoskop içinden geçirilen kılavuz telli balon dilatatörler kullanılarak yapıldı (Boston Scientific, Watertown, MA, USA). Dilatasyon sonrasında anti-ülser tedavide proton pompa inhibitörleri kullanıldı, HP pozitif olan hastalara eradikasyon tedvaisi de eklendi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 43±12 (27-71) olan 25 erkek, 10 kadın toplam 35 hastaya endoskopik balon dilatasyonu uygulandı. Obstrüksiyon 25 olguda pilorik, 5 olguda bulber, 5 olguda postbulber yerleşimli idi. İşlem sonrası olgular 24±2 ay (10-50) ay süre ile takip edildi. Dilatasyon işlemi 14 olguda 2, 10 olguda 3, 8 olguda 4, 3 olguda 5 kez tekrarlandı. Üç kez dilatasyon denenen bir olguda başarılı olunamadı ve hastaya cerrahi uygulandı. Ortalama işlem tekrarlanma süresi 4,2±2 ay (3-13 ay) idi. İşlem sonrası olguların birinde minimal kanama, birinde kapalı perforasyon tablosu oluştu. Her iki hasta Konservatif takiple taburcu edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mide çıkış obstrüksiyon tedavisinde endoskopik balon dilatasyonu basit, emniyetli ve etkili minimal invaziv bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Peptik ülser, balon dilatasyonu, mide çıkış obstrüksiyonu

Adem Akçakaya, Gürhan Baş, Ismail Okan, Mustafa Şahin. Endoscopic Balloon Dilatation in the Treatment of Peptic Gastric Outlet Obstruction. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(4): 173-177

Corresponding Author: Adem Akçakaya, Türkiye
LookUs & Online Makale