E-ISSN 2587-0610
The cases of Return to Open Surgery in Laparoscopic Cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(3): 131-135

The cases of Return to Open Surgery in Laparoscopic Cholecystectomy

Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Faruk Aksoy, Celalettin Vatansev, Metin Belviranlı, Ömer Karahan
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

INTRODUCTION: We tried to evaluate with literature knowledge our opening room be focusing on 3136 patients whom we applied laparoscopic cholecystectomy.
METHODS: We applied laparoscopic to 168 patients of 3136 who were operated because of cholelithiasis between 1994-2004. Patients' files were evaluated retsospectively between the periods 1994-1999 and 1999-2004. The primary reason to transfer open cholecystectomy was intraabdominal sticks. The other reasons were; acute cholecystitis, difficult disection, bleeding within operation, technical deficiencies, wounds in bile paths, artery and bile paths anomalies, Mirizzi Syndrome and vacant organ wounds.
RESULTS: The rate of opening was 9.14 per cent in the first five years. It was 3.03 per cent in the second five years. The rate of opening in acute cholecystitis decreased 54 percent in the second 5 years.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Adezions and disection difficulty depending on acute cholecystitis are the main reasons for open surgery. Our rate of opening in laparoscopic cholecystectomy are seen to have decreased while our surgeon's experiences increase.

Keywords: laparoscopic cholecystectomy, open surgery, cholecystitis, adezions.

Laparoskopik Kolesistektomide Açığa Geçiş Nedenlerimiz

Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Faruk Aksoy, Celalettin Vatansev, Metin Belviranlı, Ömer Karahan
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde 1994-2004 yılları arasında laparoskopik kolesistektomi yaptığımız 3136 hastanın dosyalarını retrospektif olarak inceleyerek açık tekniğe geçiş oranımızı ve nedenlerini literatür bilgisi eşliğinde irdelemeye çalıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1994-2004 yılları arasında kolelitiazis nedeniyle opere edilen 3136 hastanın 168 (%5)'inde laparoskopik başlanıp açığa geçildi ve bu hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalarımız 1994-1999 ve 1999-2004 tarihlerini kapsayacak şekilde 2 periyotta irdelendi. Açık kolesistektomiye geçişteki en önemli neden intraabdominal yapışıklıklardı. Diğer nedenler ise; akut kolesistit, diseksiyonda güçlük, operasyon s›ras›nda meydana gelen kanama, teknik yetersizlik, safra yolu yaralanması, arter ve safra yolu anomalileri, Mirizzi sendromu ve içi boş organ yaralanması olarak tespit edildi.
BULGULAR: Açığa geçiş oranı laparoskopik kolesistektomiye başladığımız ilk 5 yıllık periyodda %9 iken, ikinci beş yıllık periyodda %3 olmuştur. İkinci periyodda akut kolesistitlerde açığa geçiş oranı birinci periyoda göre %54 oranında azalmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adezyonlar ve akut kolesistitlere bağlı diseksiyon güçlüğü açık cerrahiye geçmede en önemli nedenler olmuştur. Laparoskopik kolesistektomilerde açığa geçiş oranının cerrahların tecrübesi artıkça azaldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: laparoskopik kolesistektomi, açık cerrahi, kolesistit, adezyon

Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Faruk Aksoy, Celalettin Vatansev, Metin Belviranlı, Ömer Karahan. The cases of Return to Open Surgery in Laparoscopic Cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(3): 131-135

Corresponding Author: Tevfik Küçükkartallar, Türkiye
LookUs & Online Makale