E-ISSN 2587-0610
The Relationship Between Postoperative Pain and Dressing Size After Laparoscopic Cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(4): 223-229

The Relationship Between Postoperative Pain and Dressing Size After Laparoscopic Cholecystectomy

Yasin Sönmez, Atilla Kurt, Ali Kaan Gökakın, Ayhan Koyuncu, Ömer Topçu, Cengiz Aydın
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

INTRODUCTION: This study designed to evaluate the effect of the dressing size on the pain control after laparoscopic cholecystectomy.
METHODS: This study included 60 patients who had laparoscopic cholecystectomy operation in our clinic between 2008-2010. They randomized to the two different groups. One group got dressed small dressings; the other group had large dressings after surgery. Visual analog scale (VAS) scores of both groups at 2nd, 4th, 6th, 8th, 12th, 16th, 20th, 24th hours after surgery were documented.
RESULTS: When VAS scores of both groups compared, the results revealed that the patients who had small size dressings experienced less pain than the patients who had large dressings (p <0.05). There was also statistically significant difference between two groups in terms of morphine requirement (p <0.05) which was totally 12.49 mg in small dressing group and was 21.28 mg in large dressing group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For the patients who had laparoscopic cholecystectomy operation, small size dressings provided more favorable postoperative pain control when compared to the large dressings.

Keywords: Laparoscopy, pain, dressing size

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Yara Pansuman Büyüklüğünün Postoperatif Ağrı ile İlişkisi

Yasin Sönmez, Atilla Kurt, Ali Kaan Gökakın, Ayhan Koyuncu, Ömer Topçu, Cengiz Aydın
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparaskopik kolesistektomi yapılan hastalarda oluşan ağrının, hastanın algılaması ile ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla ameliyat olan hastalara uygulanan pansuman büyüklüğü ile ağrı algılaması ve analjezik ihtiyacı arasındaki ilişki araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza, laparoskopik kolesistektomi yapılan 60 hasta rastgele 2 grup oluşturmak üzere dahil edildi. Çalışma kapsamına alınan tüm hastalara visual analog skala (VAS) anlatılarak, ağrı fliddetinin tayini için 0 ile 10 arası numaralanmış ağrı skorlama sistemi hakkında bilgi verildi. Ameliyattan sonra hastaların yarısına küçük pansuman, diğer yarısına ise büyük pansuman uygulandı.
BULGULAR: Her iki gruptaki bireylerin 2., 4., 6., 8., 12., 16., 20., 24. saat VAS değerleri
karşılaştırıldığında gruplar arası farklılık anlamlı bulunmuştur (p < 0.05). Küçük pansuman uygulanan gruptaki bireylerin ağrı değerleri büyük pansuman yapılan gruptaki bireylerden daha düşüktür. Her gruptaki bireyler tükettikleri total morfin miktarı yönünden karşılaştırıldıklarında gruplar arası farklılık anlamlı bulunmuştur (p <0.05). Küçük pansuman grubunda total morphine HCl tüketimi 12,49 mg. iken büyük pansuman grubunda 21,28 mg olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan değerlendirmeler sonucunda küçük pansuman yapılan grupta hem VAS değerleri, hem de postoperatif ihtiyaç duyulan analjezik miktarları, büyük pansuman yapılan gruba göre anlamlı flekilde düşük bulunmuştur. Bunlardan dolayı cerrahi işlemlerden sonra gereksiz uygulanan pansumanların hastalarda ağrı algılanmasını olumsuz yönde etkileyebildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, ağrı, pansuman büyüklüğü

Yasin Sönmez, Atilla Kurt, Ali Kaan Gökakın, Ayhan Koyuncu, Ömer Topçu, Cengiz Aydın. The Relationship Between Postoperative Pain and Dressing Size After Laparoscopic Cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(4): 223-229

Corresponding Author: Atilla Kurt, Türkiye
LookUs & Online Makale