E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Learning curve for unilateral endoscopic totally extraperitoneal (TEP) inguinal hernioplasty in a teaching hospital [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-86158 | DOI: 10.14744/less.2018.86158

Learning curve for unilateral endoscopic totally extraperitoneal (TEP) inguinal hernioplasty in a teaching hospital

Birol Ağca, Yalın Işcan
University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, General Surgery Department

INTRODUCTION: In the present study, development process of totally extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair technique in our clinic,which is one of the laparo-endoscopic techniques becoming more common in recent years, and our experience in learning curve for TEP are presented.
METHODS: Patients with a primary unilateral inguinal hernia who underwent laparoscopic TEP repair between the dates of May2013 and May2018 were included in the study.The patients were divided into seven groups.Learning curve parameters (duration of operation, rate of conversion to open surgery, intraoperative and postoperative complications) were recorded,and were statistically compared.
RESULTS: 349 of the 380 patients were male and 31were female and the mean age was 52±14.2 years.The mean duration of operation was 46±25.9 minutes.There was a statistically significant difference between the groups in terms of the duration of the operation.The duration of the operation plateaued as <1hour after60 surgeries. There was no statistically significant difference between last two groups in terms of the duration of operation.A total of 7 patients were converted to open surgery. There is no difference between the groups in terms of the duration of hospitalization.The average follow-up period was 18(3-63) months.Seroma and hematoma in 3 patients and hernia recurrence in 4 patients were detected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been concluded that a surgeon performing a certain number of inguinal hernia operation in her/his surgical career can complete the learning curve for TEP repair after 60 operations when appropriate technical conditions are provided, and that subsequent surgery can be performed in an optimal time with low complication and recurrence rates.

Keywords: Laparoendoscopic repair, TEP, learning curve, duration of surgery

Bir eğitim hastanesinde tek taraflı endoskopik total ekstraperitoneal (TEP) inguinal herniyoplasti için öğrenme eğrisi

Birol Ağca, Yalın Işcan
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Genel Cerrahi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda son yıllarda giderek artan laparo-endoskopik yöntemlerden total ekstraperitoneal(TEP) onarım yönteminin kliniğimizdeki gelişim süreci ve TEP öğrenme eğrisi deneyimlerimiz bildirildi.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2013 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında laparoskopik TEP onarımı yapılan primer tek taraflı hastalar çalışmaya alındı.Hastalar toplam yedi gruba ayrıldı. Öğrenme eğrisi parametreleri ( ameliyat süresi, açığa geçme oranı, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar) kaydedildi, istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: 380 hastanın 349’u erkek ve 31’i kadın olup yaş ortalaması 52±14.2 yıl dır. ASA skoru I ile III arasında ortalaması 1.7±0.6 dır. Operasyon süresi ortalama 46±25.9 dakikadır.Gruplar arasında operasyon süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. 60 ameliyattan sonra süre <1 saat olup plato değere ulaştı.Son iki grup arasında operasyon süresi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.Toplam 7 hastada açık ameliyata dönüldü.Hastaların yatış süreleri açısından gruplarda fark yoktur.Ortalama takip süresi 18 (3-63) ay dır.Bu sürede 3 hastada seroma ve hematom, 4 hastada nüks saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi yaşamında belli sayıda kasık fıtığı ameliyatı yapan bir cerrahın TEP onarımını uygun teknik koşullar sağlandığında 60 ameliyattan sonra öğrenme eğrisini tamamlayabileceği ve sonraki ameliyatları optimal bir sürede düşük komplikasyon ve nüks oranları ile yapabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Laparoendoskopik onarım, TEP, öğrenme eğrisi, ameliyat süresiCorresponding Author: Birol Ağca, Türkiye
LookUs & Online Makale