E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluating the laparoscopic approach to proximally located benign gastric tumors [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(1): 9-15 | DOI: 10.14744/less.2020.01488

Evaluating the laparoscopic approach to proximally located benign gastric tumors

Engin Hatipoğlu, Mehmet Sabri Ergüney, Metin Ertem
Department of General Surgery, Istanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the surgical and histopathological outcomes of proximally located benign gastric tumors.
METHODS: This retrospective study included 14 patients with a proximally localized gastric tumor classified as Siewert III that was diagnosed between January 1, 2010 and December 31, 2019 in the general surgery clinics of Cerrahpasa Medicine Faculty Hospital or Acıbadem Kozyatağı Hospital. Patients who underwent laparoscopic and open surgery were included. Details of the patient characteristics, the clinical and pathological features of the tumors, and the patients’ perioperative and postoperative results were recorded and analyzed.
RESULTS: The most common cause of hospital admission was gastric bleeding (28.6%). Localization of the tumor was the lesser curvature in 42.9%, the posterior wall in 28.6%, the anterior wall in 21.4%, and the fundus in 7.1%. Seven of the 10 laparoscopic operations were a hybrid-type procedure (endoscopic and laparoscopic). While 1 patient required admission to the intensive care unit, there was no mortality in the postoperative period. The pathological diagnosis was 64.3% (n=9) gastrointestinal stromal tumor, 14.2% (n=2) schwannoma, 7.1% (n=1) leiomyoma, 7.1% (n=1) well–differentiated neuroendocrine tumor, and 7.1% (n=1) enteric cyst. The surgical margin was clear in 92.9% (n=13) of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Resection of benign proximal gastric tumors was successful with laparoscopic endoscopic and open surgery. In this study, no major morbidity or mortality developed in the postoperative period. Although the superiority to open surgery has not yet been proven with long-term results, the laparoscopic endoscopic method should be the first choice due to known advantages, including ease of exploration.

Keywords: Benign gastric tumors, endoscopy; laparoscopy.

Proksimal Yerleşimli Benign Gastrik Tümörlere Laparoskopik Yaklaşımın Değerlendirilmesi

Engin Hatipoğlu, Mehmet Sabri Ergüney, Metin Ertem
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı proksimal yerleşimli benign gastrik tümörlerin cerrahi ve histopatolojik sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 1 Ocak 2010-31 Aralık 2019 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Acıbadem Kozyatağı Hastanesinin genel cerrahi kliniklerinde teşhis edilen, Siewert 3 lokalizasyonuna uyan benign gastrik tümörlü 14 hastada gerçekleştirildi. Laparoskopik veya açık cerrahi geçiren hastalar dahil edildi. Hasta özellikleri, tümörlerin klinik ve patolojik özellikleri ile hastaların perioperatif ve postoperatif sonuçları kaydedildi.
BULGULAR: Hastaneye başvuruda en sık neden gastric kanamaydı (% 28.6). Tümörlerin lokalizasyonu % 42.9'da küçük kurvatür, % 28.6'da arka duvar, % 21.4'te ön duvar ve % 7.1'de fundus idi. On laparoskopik operasyonun yedisi hibrid tipti (endoskopik ve laparoskopik). Bir hasta yoğun bakım ünitesine kabul edildi ve postoperatif dönemde mortalite olmadı. Patolojik tanı % 64.3 (n=9) gastrointestinal stromal tümör,% 14.2 (n=2) schwannom,% 7.1 (n=1) leiomyom,% 7.1 (n=1) iyi diferansiye nöroendokrin tümör,% 7.1 (n=1) enterik kistler. Cerrahi sınır hastaların % 92.9'unda (n=13) belirgindi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Proksimal benign gastrik tümörlerin laparoskopik endoskopik ve açık cerrahi ile rezeksiyonu başarı ile sonuçlanmaktadır. Uzun dönem sonuçlarında açık cerrahiye üstünlüğü kanıtlanmamış olsa da bilinen üstünlükleri ve explorasyon kolaylığı nedeniyle laparoskopik endoskopik yöntem ilk seçenek olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bening gastrik tümörler, endoskopi; laparoskopi.

Engin Hatipoğlu, Mehmet Sabri Ergüney, Metin Ertem. Evaluating the laparoscopic approach to proximally located benign gastric tumors. Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(1): 9-15

Corresponding Author: Engin Hatipoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale