E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Adrenalectomy in an Achondroplastic Obese Patient [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(4): 210-212

Laparoscopic Adrenalectomy in an Achondroplastic Obese Patient

Neşet Köksal, Ediz Altınlı, Aziz Sümer
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

In this article, we report a unique obese achondroplasic Cushing’s syndrome case successfully treated by laparoscopic approach, which has not been published in the literature. A 40- year-old female dwarf patient having Cushing’s syndrome with BMI: 33 had treated by laparoscopical transperitoneal adrenelectomy by inferio-lateral insertion of trochars than the conventional laparoscopic approach (Fig.1). The post-operative period was uneventful and the patient was discharged at the fourth post-operative day. The patient does not have any complaint after a follow up of 16 months and her BMI was decreased to 25, 9 (Fig.2). The case is the first reported laparoscopic treatment in obese and achondroplasic patient for Cushing’s syndrome. Laparoscopic approach can be recommended and also being performed safely in dwarf patients. Their small body habitus and additional structural deformities are not contraindications for laparoscopic interventions.

Keywords: Cushing’s syndrome, achondroplasia, laparoscopic adrenalectomy.

Akondroplazik Obez Hastada Laparoskopik Adrenalektomi

Neşet Köksal, Ediz Altınlı, Aziz Sümer
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Bu makalede; daha önce literatürde yayınlanmamış, laparoskopik yöntemle başarılı bir şekilde tedavi edilen nadir bir obez akondroplazik Cushing sendromlu olgu bildirildi. 40 yaşında Cushing Sendromlu, cüce, vücut kitle indeksi (VKI) 33 olan bayan hasta, klasik laparoskopik yöntemden farklı olarak inferolateral olarak yerleştirilmiş trokarlar ile laparoskopik transperitoneal adrenalektomi uygulanarak tedavi edildi (Resim 1). Postoperatif dönem sorunsuz geçen olgu dördüncü günde taburcu edildi. 16 aylık takiplerinde hastada herhangi bir şikayet tespit edilmedi ve hastanın vücut kitle indeksi 25,9’ a geriledi. (Resim 2) Bu olgu Cushing Sendromlu, obez ve akondroplazik hastada bildirilen ilk laparoskopik tedavidir. Laparoskopik yöntem dwarfismi olan olgularda önerilebilir ve aynı zamanda güvenli bir şekilde uygulanabilir. Bu tip olguların küçük beden yapıları ve ek yapısal deformiteleri laparoskopik girişim için kontrendikasyon oluşturmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cushing Sendrom, akandroplazi, laparoskopik adrenalektomi.

Neşet Köksal, Ediz Altınlı, Aziz Sümer. Laparoscopic Adrenalectomy in an Achondroplastic Obese Patient. Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(4): 210-212

Corresponding Author: Ediz Altınlı, Türkiye
LookUs & Online Makale