E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Choosing the markers from value of mild endotoxicosis with peritonitis origin [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2012; 19(1): 23-27

Choosing the markers from value of mild endotoxicosis with peritonitis origin

Mushvig C Hasanov
Department of General Surgery, Azerbaijan Medical University Scientific Research Center, Baku, Azerbaijan

INTRODUCTION: The level of endotoxicosis due to peritonitis is a critical condition resulting with multiorgan failure and mortality. In order to assess mild peritoneal intoxication the value of markers are controversial.We aimed to evaluate clinical and labarotory examination of the patients operated for peritonitis (laparoscopy / laparotomy) and to appoint the value of parameters obtained by peritoneal exsuda as choosing markers.
METHODS: The research has been conducted as a prospective study on 40 patients who entered the clinic with the diagnosis of peritonitis and operated between 2008 -2012. The number of their heart beats in a minute, arterial pressure level, daily amount of diuresis has been determined. Amount of urea in blood, concentration of malonic dialdehyde, diene conjugates, average molecular peptides has been defined. Paramesis life span, concentration of malonic dialdehyde, diene conjugates, average molecular peptides and relative amount of total antioxidant activity has been determined in the structure of secretion taken from the abdominal cavity during surgical operation.
RESULTS: The research has been conducted as a prospective study on 40 patients who entered the clinic with the diagnosis of peritonitis and operated between 2008 -2012. The number of their heart beats in a minute, arterial pressure level, daily amount of diuresis has been determined. Amount of urea in blood, concentration of malonic dialdehyde, diene conjugates, average molecular peptides has been defined. Paramesis life span, concentration of malonic dialdehyde, diene conjugates, average molecular peptides and relative amount of total antioxidant activity has been determined in the structure of secretion taken from the abdominal cavity during surgical operation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Examinations on the secretion taken from the abdominal cavity are more reliable marker to assess mild endotoxicosis.

Keywords: Peiritonitis, endotoxicosis, peritoneal exsuda, markers for endotoxicosis

Peritonit Kökenli Hafif Dereceli Endotoksikozu Değerlendiren Belirteçlerin Seçilmesi

Mushvig C Hasanov
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Bilimsel Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Hastalıkları Anabilim Dalı ve MediLux Özel Kliniği, Azerbaycan

GİRİŞ ve AMAÇ: Peritonite bağlı endotoksikozun belirteçlerini erken saptamak, multiorgan yetmezliğine gidiş ve mortalite açısından önem arzetmektedir. Hafif peritoneal intoksikasyona gidişi işaret eden parametrelerin değeri tartışmalıdır. Bu çalışmada, peritonite bağlı acil cerrahi ameliyat (laparoskopi / laparotomi) gerektiren hastalarda klinik ve laboratuar bulgular değerlendirilerek peritoneal eksudadan elde edilen parametrelerin belirteç olarak öneminin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma peritonit tanısı ile 2008-2012 yılları arasında kliniğimize kabul edilen ve ameliyat edilen 40 hastada prospektif bir klinik araştırma olarak yürütüldü. Dakikadaki kalp atım sayısı, kan basıncı ve günlük çıkarılan idrar miktarı kaydedildi. Kanda üre düzeyi, malonik dialdehit, dien konjugantlar, olağan moleküler peptitler araştırıldı. Ameliyat sırasında batından alınan sekresyonda paramesiumların ortamda yaşam süresi, malenik dialdehit konsantrasyonu, dien konjugantlar, olağan moleküler peptitler ve total antioksidan aktivitesinin göreceli miktarı araştırıldı.
BULGULAR: Kalp atım sayısı ve kan basıncı düzeyindeki hafif artışla birlikte, geri planda malonik dialdehit konsantrasyonundaki artış hafif peritoneal endotoksikozis için karakteristik olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Batın boşluğundan alınan sekresyonun analiz sonuçları, hafif endotoksikozisi ortaya çıkarmak açısından daha güvenilir belirteçler olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Peiritonit, endotoksikoz, peritoneal eksuda, endotoksikoz belirteçleri

Mushvig C Hasanov. Choosing the markers from value of mild endotoxicosis with peritonitis origin. Laparosc Endosc Surg Sci . 2012; 19(1): 23-27

Corresponding Author: Mushvig C Hasanov, Azerbaijan
LookUs & Online Makale