E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Risk factors for post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis: Evidence from 810 cases [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(1): 1-8 | DOI: 10.14744/less.2020.16046

Risk factors for post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis: Evidence from 810 cases

Bahtiyar Muhammedoğlu
Department of Gastroenterological Surgery, Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaraş, Turkey

INTRODUCTION: The risk and causes of post ERCP pancreatitis and associated risk factors are summarized, and potential prophylactic measures with strong evidence for effective prevention of post ERCP pancreatitis are discussed.
METHODS: Prospectively collected patient data were reviewed retrospectively for a total of 810 ERCPs undertaken in our hospital between June 2015 and September 2018. All ERCP procedures were performed by a single surgeon. Risk factors for post-ERCP pancreatitis were investigated, which included endoscopist experience, ERCP team and ERCP room equipment. We focused on factors related to endoscopist experience, ERCP team and ERCP room equipment.
RESULTS: A total of 810 patients, including 439 females and 371 males, were enrolled in this study. Amylase levels and pancreatitis were evaluated 24 hours after ERCP. Post ERCP pancreatitis developed in a total of 46 (5.5%) patients out of 810 patients undergoing ERCP. Also, the incidence of post ERCP pancreatitis was 2-fold higher in the first 400 patients versus in the last 400 patients. This higher post ERCP pancreatitis incidence found among the first 400 patients of our series can be explained by the relative lack of experience and expertise of the endoscopist and the ERCP team.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The risk of post-ERCP pancreatitis is multifactorial and the effects of some of the risk factors may be minimized or completely eliminated. The findings suggest that endoscopist and his/her experience have a major role in avoiding or minimizing the negative effects of these factors.

Keywords: Endoscopy, hyperamylasemia; patients.

Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi sonrası Pankreatit Risk Faktörleri: 810 Olgudan Kanıt.

Bahtiyar Muhammedoğlu
Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Gastroenterolojik Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Giriş: ERCP sonrası pankreatit ve ilişkili risk faktörlerinin nedenleri çoğu çalışmalarda özetlenmesine rağmen ERCP sonrası pankreatitin etkili bir şekilde önlenmesi için güçlü kanıtlara sahip potansiyel profilaktik önlemler tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Endoskopist deneyim, ERCP ekibi ve ERCP oda ekipmanları ile ilgili faktörlere araştırmaktır. The aim of this study was to investigate multiple factors of post-ERCP pancreatitis.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gereç ve Yöntem: Haziran 2015-Eylül 2018 tarihleri ​​arasında hastanemizde yapılan toplam 810 ERCP olguları prospektif olarak toplanandı ve hasta verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm ERCP prosedürleri tek bir cerrah tarafından gerçekleştirildi. Endoskopist deneyimi, ERCP ekibi ve ERCP oda ekipmanını içeren (ERCP sonrası pankreatit için) risk faktörleri araştırıldı.
BULGULAR: Bulgular: Bu çalışmaya 439 kadın ve 371 erkek olmak üzere toplam 810 hasta dahil edildi. ERCP'den 24 saat sonra amilaz düzeyleri ve pankreatit değerlendirildi. ERCP sonrası pankreatit, ERCP uygulanan 810 hastanın toplam 46'sında (% 5.5) gelişti. Ayrıca, ERCP sonrası pankreatit insidansı ilk 400 hastada 2 kat, son 400 hastada ise 2 kat daha fazlaydı. Bu yüksek insidans endoskopist ve ERCP ekibinin göreceli deneyim ve uzmanlık deneyimi ile açıklanabilir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlar: ERCP sonrası pankreatit riski çok faktörlüdür ve bazı risk faktörlerinin etkisi en aza indirilebilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Endoskopistin ve deneyimlerinin bu faktörlerin olumsuz etkilerinden kaçınma veya en aza indirilmesinde önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, hiperamilazemi; hastalar.

Bahtiyar Muhammedoğlu. Risk factors for post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis: Evidence from 810 cases. Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(1): 1-8

Corresponding Author: Bahtiyar Muhammedoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale