E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Preoperative Preparation of Laparoscopic Surgical Instruments and Infection Prevention Roles [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(2): 94-99

Preoperative Preparation of Laparoscopic Surgical Instruments and Infection Prevention Roles

Vildan Gökçe
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Laparoscopy is among the most important advances in the field of surgery enabled by the technology. Laparoscopy is a minimally-invasive surgical technique aiming to minimalize the post-operative morbidity and length of patient hospitalization. Surgical infections are the most common cause of post-operative morbidity. Various factors are involved in the development of surgical infections including the life-style and demographic properties of patients, disinfection and sterilization, surgical technique, postoperative care and use of antibiotics. The concept of “surgical technique” includes minimalized trauma to the patient, short operative time and successful hemostasis. It has
been shown that laparoscopy when compared to open surgery significantly reduces surgical infections regardless of the type of incision made. However, the preparation process of surgical instruments before using is very important.

Keywords: Laparoscopy, enstruments preparation, infection

Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Aletlerin Ameliyat Öncesi Hazırlığı ve Enfeksiyonu Önlemedeki Rolü

Vildan Gökçe
Ankara Numune E¤itim ve Araştırma Hastanesi

Laparoskopi, teknolojinin cerrahiye kazandırdığı en önemli yeniliklerden birisidir. Laparoskopik cerrahi; ameliyat sonrası morbiditeyi ve hastanede yatış süresini kısaltmayı amaçlayan minimal invazif bir cerrahi yöntemdir. Ameliyat sonrası morbiditenin en önemli nedeni cerrahi alan enfeksiyonlarıdır. Cerrahi enfeksiyonların oluşumunda hastanın yaşam biçimi, bireysel özellikleri, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, cerrahi yöntem, operasyon sonrası bakım ve antibiyotik kullanımı gibi birçok faktör rol oynamaktadır. Cerrahi yöntem kavramı mümkün olduğunca az travma, kısa ameliyat süresi ve iyi hemostazı içermektedir. Laparoskopik yöntemin açık cerrahi ye göre tüm yara tiplerinde cerrahi alan enfeksiyonlarını anlamlı derecede azalttığı gösterilmiştir. Ancak kullanılan aletlerin işlem öncesi hazırlığı büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, alet hazırlığı, enfeksiyon

Vildan Gökçe. Preoperative Preparation of Laparoscopic Surgical Instruments and Infection Prevention Roles. Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(2): 94-99

Corresponding Author: Vildan Gökçe, Türkiye
LookUs & Online Makale