E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Percutaneous Endoscopic Gastrostomies That are Performed in Endoscopic Unit of General Surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(3): 119-125

The Percutaneous Endoscopic Gastrostomies That are Performed in Endoscopic Unit of General Surgery

Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Metin Belviranlı, Faruk Aksoy, Celalettin Vatansev, Murat Çakır
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

INTRODUCTION: We intended to share our experience of percutan endoscopic gastrostomy as minimal invasive method in order to provide patients who are in intensive care with enteral feed.
METHODS: The registrations of 98 patients whom PEG was applied to between January 2000 and June 2006. The process was progressing with invasive techniques and none of the patients had any need to general anesthesy. All patients were provided with gastrostomy tubes. Patients' records were evaluated in terms of their indications, complications and results.
RESULTS: 61 of the patients were men and 37 were women. Most majority of the phenomena were neorologic pathologies and patients with feeding problems. After PEG, 11 patients showed beneath-skin infection. 7 patients showed fugitive from PEG edge. And 3 showed bleeding in PEG edge.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PEG is a simple, reliable and efficient feeding technique for patients who are in intensive care because its mortality and morbidity is really very low and can be achieved with just a minimal invasive attempt.

Keywords: Endoscopic gastrostomy, feding

Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesinde Yapılan Perkütan Endoskopik Gastrostomiler

Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Metin Belviranlı, Faruk Aksoy, Celalettin Vatansev, Murat Çakır
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Oral gıda alamayan, özellikle yoğun bakğm ünitelerinde yatmakta olan hastalara enteral beslenme desteği sağlamak amacıyla minimal invaziv bir metod olan perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi bünyesinde yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalara Ocak 2000-Haziran 2006 tarihleri arasında PEG uygulanan 98 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. İşlem tamamen minimal invaziv teknikler kullanılarak yapıldı ve hiçbir hastada işlem esnasında genel anesteziye ihtiyaç duyulmadı. Tüm hastalara “Çekme tekniği” ile endoskopik gastrostomi tüpü yerleştirildi. Hasta kayıtları endikasyonlar, komplikasyonlar ve sonuçları açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 61'i (%60) erkek, 37'si (%40) bayan olup yaş ortalaması 49 (18-79) dur. Olguların büyük çoğunluğu 86 (%88) nörolojik nedenli patolojiler, 12 (%12) diğer patolojilere bağlı beslenme problemi olan hastalardı. Ortalama PEG kalma süresi 124 (10-405) gündü. PEG sonras› 11 (%15) hastada cilt altı infeksiyonu, 7 (%9) hastada PEG kenarından kaçak, 3 (%4) hastada PEG kenarından kanama, 3 (%4) hastada erken dönemde PEG çıkması gibi komplikasyonlar gelişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PEG, yakın zamanlarda tanımlanmasına rağmen minimal invaziv bir girişim ile yapılabilmesi, mortalite ve morbiditesinin çok az olması nedeniyle yoğun bakım hastaları için basit, emniyetli ve etkili bir beslenme yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik gastrostomi, beslenme

Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Metin Belviranlı, Faruk Aksoy, Celalettin Vatansev, Murat Çakır. The Percutaneous Endoscopic Gastrostomies That are Performed in Endoscopic Unit of General Surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(3): 119-125

Corresponding Author: Tevfik Küçükkartallar, Türkiye
LookUs & Online Makale