E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Analysis of Our Laparoscopic Cholecystectomy Cases [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(2): 68-75

Analysis of Our Laparoscopic Cholecystectomy Cases

Ismet Özaydın, Abdulkadir Iskender, Mehmet Yaşar, Yavuz Demiraran, Sami Doğan, Metin Aydın
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Düzce

INTRODUCTION: Laparoscopic cholecystectomy (LC) is the gold standart operation in cholelithiasis. The aim of this study is to evaluate the LC performed in the General Surgery Department of Düzce University Medical School.
METHODS: The data obtained from the cholecystectomy 311 cases between January 2005 and December 2008 were analysed retrospectively.
RESULTS: The sex distribution of the cases was 191(%68,5) female and 88 (%31,5) male. Median age was 52.5±12 years and median age rate was higher in male patients (P<0.001). Indications for surgery were chronic cholecystitis in 261 (93.5 %), acute cholecystitis in 10 (3.6 %), adenocarcinoma 3(%1.1) gangrenous cholecystitis 2(%0,7) gallbladder polyps in 2 (0.7 %) and acalculous cholecystitis1(0,4%). Conversion to open cholecystectomy was needed in 12 (4.3%) patients. Causes of conversion were determined adhesions 5(41.2%) bleeding 2(16.8%), and biliary duct injury 2(16.8%) and intraoperative complications were gallbladder perforation (%46.2), bleeding 3(23.2%), biliary duct injury 2(15.3%) and the other problems 2(15.3%). Postoperative complications occured in 10(3.5 %) patients and wound infection 5(62.5%) biliary fistula 2(25.0%) and biliary duct bile leakage 1(%12.5). Operative time was 55 minutes. Median postoperative hospital stay was 2.6 days (8 hours-25 days). Overall morbidity rate was 14.9 % and there was no mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion based on our results LC include less post operative discomfort since the incisions are much smaller, shorter hospital stays and operation time, earlier return to full activities and much smaller scars.

Keywords: Laparoscopic, open, cholecystectomy.

Laparoskopik Kolesistektomi Olgularımızın Analizi

Ismet Özaydın, Abdulkadir Iskender, Mehmet Yaşar, Yavuz Demiraran, Sami Doğan, Metin Aydın
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Düzce

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolelitiyazisin tedavisinde altın standart laparoskopik kolesistektomidir.(LK) Bu çalışmada Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nde yapılan LK olgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2005 ile Aralık 2008 tarihleri arasında kolesistektomi uygulanan 311 hastanın verileri geriye dönük olarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Olguların 279 (%89.7)’nu LK oluştururken; 88’i (%31,5) erkek, 191’i (%68,5) kadındı. Kadın hastaların sayısı erkeklerden daha yüksekti. (P<0.001). Ortalama yaş 52.5±12 idi ve yaş ortalaması erkeklerde daha yüksekti(P<0.001). Histopatolojik
tanıları 261(%93.5)’i akut alevlenme gösteren kronik kolesistit, 10(%3.6)’u akut kolesistit, 3 (%1.1)’ü adenokarsinom,2(%0,7)’si gangrenöz kolesistit, 1(%0,4)’i akalküloz kolesistit ve 2(%0.7) olguda polip idi. Toplam 12 (% 4.3) olguda;en sık 5(%41.2) yapışıklık, 2(%16.8) kanama ve 2(%16.8) safra yolu yaralanması nedeni ile açığa geçilmiş ve intraoperatif komplikasyonlar ise en sık 6(%46.2)’sı kese delinmesi, 3(%23.2)’ü kanama ve 2(%15.3)’si safra yolları yaralanması ve 2(%15.3) ‘si diğer şeklinde gelişmiştir. Olguların 10(%3.5) unda gözlenen postoperatif komplikasyonların 5(%62.5)’i yara yeri enfeksiyonu, 2(%25.0)’i safra fistülü, 1(%12.5)’i safra sızıntısı idi. Ortalama operasyon süresi 55 dakika; hastanede yatış ortalama süresi 2.6 gün (8 saat - 26 gün) idi. Toplam morbidite oranı %14.9 olup mortalite yoktur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak elde ettiğimiz bulgulara bakarak LK insizyon yerinin daha küçük olması, hastanede yatış ve operasyon süresinin daha kısa olması, normal günlük aktivitelere daha çabuk dönülmesi ve daha küçük skar kalması sebebi ile daha cazip bir yöntem olduğu ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: laporoskopik, açık, kolesistektomi.

Ismet Özaydın, Abdulkadir Iskender, Mehmet Yaşar, Yavuz Demiraran, Sami Doğan, Metin Aydın. Analysis of Our Laparoscopic Cholecystectomy Cases. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(2): 68-75

Corresponding Author: Ismet Özaydın, Türkiye
LookUs & Online Makale