E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The role of endoscopic band ligation in eradication of esophageal varices and in management of acute variceal bleeding [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(4): 196-204

The role of endoscopic band ligation in eradication of esophageal varices and in management of acute variceal bleeding

Hasan Bektaş, Yavuz Selim Sarı, Oğuz Koç, Feyzullah Ersöz, Özhan Özcan, Kerim Özakay, Vahit Tunalı
SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

INTRODUCTION: To investigate the efficacy of endoscopic band ligation in esophageal variceal eradication and treatment of acute bleeding.
METHODS: 136 patients having acute and previous esophageal variceal bleeding were evaluated retrospectively between June 2001 and April 2008. The patients were called to the hospital with 7-21 days intervals until eradication was achieved. Afterwards the patients were called to the hospital with one month, 3 months and 6 months intervals after the eradication was achieved and endoscopically controlled every six months and followed 12 months.
RESULTS: 136 patients, 44 female and 92 male, were included in this study for esophageal variceal eradication with band ligation. The mean age of the patients was 55.4 (19-82) and the patients were followed for 37 months (12-94) months. Totally 192 band ligation procedure was performed in 136 patients. Although eradication was achieved with single procedure in 100 patients, it was necessary to perform band ligation twice in 21, three times in 11, four times in 3 and five times in 1 patient. The avarage number of band ligation procedure for eradication was 1.4. Total number of bands used was 643 and 4.72 +- 3.38 for each patient. 44 patients (%32) were subjected to additional band ligation because of repetative active bleeding during the extended follow-up period. Tracheal aspiration developed in one patient during the procedure and it was terminated. No other patients developed major complications. Totally twelve patients (%7.3) developed ulcer formation in the band ligated area. 35 patients subjected to esophageal variceal eradication died during the followup period (%25.7).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that esophageal band ligation is a safe and quick procedure in experienced hands and it is useful both in management and prophilaxy with its low recurrent bleeding rate and complications.

Keywords: esophagus, varices, eradication, acute bleeding, endoscopic band ligation

Özofagus Varislerinin Eradikasyonunda ve Akut Kanamaların Tedavisinde Endoskopik Band Ligasyonunun Etkinliği

Hasan Bektaş, Yavuz Selim Sarı, Oğuz Koç, Feyzullah Ersöz, Özhan Özcan, Kerim Özakay, Vahit Tunalı
SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Özofagus varislerinin eradikasyonunda ve akut kanamaların tedavisinde endoskopik band ligasyonunun etkiliğinin araştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut ve geçirilmiş özofagus varis kanaması nedeniyle Haziran 2001 ile Nisan 2008 tarihleri arasında varis eradikasyonu yapılan 136 hasta retrospektif olarak incelemiştir. Hastalar varisleri eradike olana kadar 7-21 gün aralıklarla kontrollere çağrılmışlar. Varis eradikasyonu sağlandıktan sonra hastalar 1. ay, 3. ay, 6. ayda ve bundan sonra her 6 ayda bir endoskopik kontrole çağrılmışlar ve en az 12 ay süre ile takip edilmiştir.
BULGULAR: Endoskopik band ligasyonu uygulanarak varisleri eradike edilmek üzere 44 kadın, 92 erkek toplam 136 hasta programa alındı. Ortalama yaş 55.4 (19- 82 yaş) olup hastalar ortalama 37 ay (12- 94 ay) süre izlenmiştir. Yüz otuz altı hastaya toplam 192 kez band ligasyonu uygulanmıştır. Bir kez band ligasyonu ile eradikasyon sağlanan hasta sayısı 100 iken, 21 hastaya 2 kez, 11 hastaya 3 kez, 3 hastaya 4 kez ve 1 hastaya 5 kez band ligasyonu yapmak gerekmiştir. Eradikasyon için gerekli ortalama band uygulama sayısı 1,4 olarak gerçekleflmiştir. Ligasyonlarda kullanılan band sayısı uygulama başına, ortalama 4.72 ± 3.38 ve kullanılan toplam band sayısı ise 643 adetti. Hastalarımızın 44’ünde (%32) takipleri sırasında, tekrarlayan aktif kanamaları nedeniyle, normal takip programları dışında ek ligasyon yapılmak zorunda kalınmıştır. Aktif kanama nedeniyle band ligasyonu yapılan bir hastada işlem sırasında trakeal aspirasyon gelişmiş ve işleme son verilmek zorunda kalınmıştır. Başka hiçbir hastamızda majör komplikasyon gelişmemiştir. Toplam 12 hastamızda (% 7.3) band ligasyonu yapılan bölgede ülser gelişimi görülmüştür. Özofagus varis eradikasyon programındaki hastalardan 35’i (% 25.7) takipleri sırasında kaybedilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endoskopik band ligasyonu deneyimli ellerde hızlı, kolay ve güvenle uygulanabileceği, uygulamanın gerek tedavi ve gerekse proflakside etkin bir teknik olduğu, düşük tekrarlayan kanama oranına ve komplikasyona sahip olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Özofagus, varis, eradikasyon, akut kanama, endoskopik band ligasyonu

Hasan Bektaş, Yavuz Selim Sarı, Oğuz Koç, Feyzullah Ersöz, Özhan Özcan, Kerim Özakay, Vahit Tunalı. The role of endoscopic band ligation in eradication of esophageal varices and in management of acute variceal bleeding. Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(4): 196-204

Corresponding Author: Hasan Bektaş, Türkiye
LookUs & Online Makale