E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Diagnostic Effectivness of Simultuneous Application of Laparoscopy & Hysteroscopy in Determination of Dysmenorrhea Etiology [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(4): 167-172

Diagnostic Effectivness of Simultuneous Application of Laparoscopy & Hysteroscopy in Determination of Dysmenorrhea Etiology

Cenk Güven, Ali Baloğlu, Incim Bezircioğlu, Ali Yavuzcan
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

INTRODUCTION: The aim of this study was to examine the diagnostic effectivness, procedural duration and peri and postoperative mortality and morbidity rates of simultaneous application of hysteroscopy and laparoscopy in a group of patients complaining of dysmernorrhea whose patient histories suggested pelvic organ pathology and the physical and ultrasonographic examinations did not reveal any organic cause and who were consequently referred to laparoscopy. Our findings were compared with the data in the literature about the patients to whom solely laparoscopy was applied.
METHODS: The dat regarding the diagnostic effectivness, procedural duration, duration of hospital stay, operative mortality and morbidity rates of hysteroscopy application with simultaneous laparoscopy applied to a case series of 37 patients who were referred to laparoscopy in the 1st Obstetrics and Gynecology Department of Izmir Ataturk Education and Research Hospital with preliminary diagnosis of secondary dysmonerrhea were compared to the data obtained from the case series in the literature including patients to whom laparoscopy was applied alone.
RESULTS: Findings regarding the cause of secondary dysmonorrhea were determined via laparoscopy in 57% and hysteroscopy in %19 of the patients. When laparoscopy and hysteroscopy were applied together this rate was 75%. The average duration of operation of hospital stay was 2.9 days and febrile morbidity rate was 8%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In determining the etiology of dysmenorrhea, hysteroscopy applied simultaneously with laparoscopy contributes to diagnostic effectiveness.

Keywords: Dysmenorrhea, laparoscopy, hysteroscopy

Dismenore Etiyolojisinin Aydınlatılmasında Eş Zamanlı Laparoskopi ve Histeroskopinin Tanısal Etkinliğe Katkısı

Cenk Güven, Ali Baloğlu, Incim Bezircioğlu, Ali Yavuzcan
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada dismenore yakınması bulunan ve anamnezinde pelvik organ patolojisini düşündüren, fizik muayene ve ultrasonografik incelemeleri sonucunda organik neden saptanmayıp laparoskopiye refere edilen hasta grubunda laparoskopiye eş zamanlı histeroskopi uygulanmasının tanısal etkinliği, işlem süresi, peri ve postoperatif mortalite ve morbitidesi literatürdeki sadece laparoskopi uygulanan vakalardaki veriler ile karşılaştırmak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde sekonder dismenore ön tanısı ile tanısal laparoskopiye eş zamanlı histeroskopi uygulanması tanısal etkinlik, işlem süresi, hastanede kalış süresi, operatif morbidite ve mortalite açısından literatürdeki sadece laparoskopi uygulana olgu serileri ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Laparoskopide %57, histeroskopide %19, laparoskopi ve histeroskopi birlikte değerlendirildiğinde %75 oranında sekonder dismemonerenin nedenini açıklayacak bulgu ortaya kondu. Ortalama operasyon süresi 47.3 dk, analjezik ihtiyacı 2.3 amp,ortalama hastanede kalış süresi 2.9 gün, febril morbidiye %8 bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dismenore etiyolojisinin aydınlatılması için laparoskopiye histeroskopi eklenmesi tanısal etkinliğin arttırılmasına katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: dismenore, laparoskopi, histeroskopi

Cenk Güven, Ali Baloğlu, Incim Bezircioğlu, Ali Yavuzcan. Diagnostic Effectivness of Simultuneous Application of Laparoscopy & Hysteroscopy in Determination of Dysmenorrhea Etiology. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(4): 167-172

Corresponding Author: Incim Bezircioğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale