E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of the results of early and elective laparoscopic cholecystectomy in Oltu State Hospital: a retrospective 3-year study [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 54-58 | DOI: 10.14744/less.2018.44127

Comparison of the results of early and elective laparoscopic cholecystectomy in Oltu State Hospital: a retrospective 3-year study

Necip Altundaş
Department of General Surgery, Ministry of Health Erzurum Oltu State Hospital, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The objective of this study was to present the experience of 1 center with early and elective laparoscopic cholecystectomy (LC), which can be performed in state hospitals but requires further specialized treatment when serious complications develop.
METHODS: Cases of LC performed as an elective or an emergency procedure in a 100-bed county state hospital between June 2015 and February 2018 were retrospectively reviewed. Patient demographic characteristics; the presence of systemic disease; clinical, laboratory, and radiological findings; transition to open surgery; duration of hospital stay; and complications were analyzed.
RESULTS: A total of 142 patients were included in the study, of which 115 (80.9%) were female and 27 (19.1%) were male. The mean age of the patients was 49.31 years (range: 17–75 years). LC was performed early in 35 patients (24.6%) due to acute cholecystitis. The mean duration of surgery was 49.01 minutes (range: 30–120 minutes) for an elective LC, 86.6 minutes (range: 45–180 minutes) for an early LC, and 152 minutes (range: 120–185 minutes) for open surgery. The duration of hospitalization averaged 3.4 days (range: 2–10 days) for elective patients and 4.6 days (range: 3–5 days) for emergency cases. The duration of surgery and hospital stay were extended in patients who underwent early LC or open surgery compared with elective cases. The LC cases that were converted to open surgery included 5 acute cholecystitis patients (14.2%) with difficult dissections and 1 in which the hepatocystic triangle could not be isolated. One elective LC (0.9%) was also transitioned to open surgery due to hemorrhage. Intraoperative biliary injury was encountered in only 1 patient (0.7%) who was subsequently referred to an advanced hospital center.
DISCUSSION AND CONCLUSION: LC can be reliably performed in county state hospitals when there is adequate laparoscopic experience, knowledge, equipment, and assistant health personnel available. In cases of complications, directing those patients to more advanced centers where hepato- pancreato-biliary surgery is performed is thought to be beneficial regarding morbidity and mortality.

Keywords: Acute cholecystitis, hepato-pancreato-biliary; laparoscopic cholecystectomy.

Oltu Devlet Hastanesi'nde erken ve elektif laparoskopik kolesistektomi sonuçlarının karşılaştırılması: retrospektif 3 yıllık bir çalışma

Necip Altundaş
Sağlık Bakanlığı Erzurum Oltu Devlet Hastanesi, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: İlçe devlet hastanelerinde de uygulanabilen, ciddi komplikasyonları olan ve bu komplikasyonları merkez haline gelmiş hastanelerde tecrübeli cerrahlarca tedavi edilen laparoskopik kolesistektomi (LK) vakalarımızı, deneyimlerimizi ve komplikasyonlarımızı paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2015-Şubat 2018 tarihleri arasında 100 yataklı ilçe devlet hastanemizde elektif ve acil şartlarda yapılan LK vakaları geriye dönük olarak, hastaların demografik özellikleri, sistemik bir hastalığı olup olmadığı, klinik ve laboratuvar bulguları, radyolojik inceleme bulguları; açığa geçiş, hastanede kalış süresi ve komplikasyonları açısından incelendi.
BULGULAR: Bu tarihler arasında ameliyat edilen 14 hasta çalışmaya dahil edildi 115 (%80,9)’ i kadın, 27 (%19.1)’ si erkekti. Ortalama yaş 49,31 (17-75) di. Hastaların 35 (24,6%)’ine akut kolesistit nedeniyle erken dönemde LK yapıldı. Ortalama cerrahi süresi elektif LK’lerde 49,01 dakika (30-120), acil LK’lerde 86,6 dakika (45-180), açığa geçilen hastalarda 152 dakika (120-185) idi. Hastane yatış süresi elektif hastalarda ortalama 3,4 gün (2-10), acil LK’ de ortalama 4,6 gün (3-5) olup; açığa geçilen ve acil LK yapılan hastalarda ameliyat süresi ve yatış süresinin uzadığı görüldü. Akut kolesistit nedeni ile LK yapılan hastaların 5’inde (14,2%) diseksiyon zorluğu, hepatosistik üçgenin izole edilememesinden dolayı, elektif şartlarda LK yapılan hastaların ise 1’inde (%0,94) kanama nedeni ile açık cerrahiye geçildi. Tüm hastaların sadece 1’inde (% 0,7) intraoperatif safra yolu yaralanması görüldü ve hasta ileri merkeze sevk edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LK, ilçe devlet hastanelerinde yeterli laparoskopik deneyime, tecrübeye, ekipmana ve yardımcı sağlık personeline sahip olunduğunda güvenilir bir şekilde uygulanabilir. Komplikasyon durumlarında ise vakaların Hepato-Pankreato-Biliyer cerrahinin uygulandığı daha ileri merkezlere yönlendirilmesinin, morbidite ve mortalite açısından daha yararlı olacağı düşüncesindeyiz

Anahtar Kelimeler: akut kolesistit, hepato-pankreato-biliyer, laparoskopik kolesistektomi,

Necip Altundaş. Comparison of the results of early and elective laparoscopic cholecystectomy in Oltu State Hospital: a retrospective 3-year study. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 54-58

Corresponding Author: Necip Altundaş, Türkiye
LookUs & Online Makale