E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The results of our laparoscopic Nissen fundoplication operations in 25 patients with gastroesophageal reflux disease and severe esophagitis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2005; 12(4): 189-196

The results of our laparoscopic Nissen fundoplication operations in 25 patients with gastroesophageal reflux disease and severe esophagitis

Koray Topgül1, A. Ziya Anadol2, Zafer Malazgirt1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun
2S.B. Gazi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, Samsun

INTRODUCTION: The aim of this study is to present the results of our laparoscopic Nissen fundoplica­tion operations in 25 patients with gastroesophageal reflux disease and severe esophagitis, keeping in mind that this procedure 1s widely used as the operation of choice for the treatment of this disease.
METHODS: From January 2002 to February 2005, laparoscopic Nissen fundoplica­tion was performed out in 25 patients. Seventeen patients were female, eight were male and the mean age was 39 (range 28-69 ). All patients underwent standard preoperative work-up, including upper gastrointestinal barium meal x-ray study and esophagogastroduodenoscopy with biopsy. All patients had grade 3-4 esophagitis and 11 patients had sliding type hiatal her­nia. The criteria of indications for laparoscopic Nissen procedure were; resistance to medical therapy (80%), noncompliance with medical therapy (10%) and prolonged medical therapy (10%).
RESULTS: The mean operating time was 110 minutes (range 70 to 190). We did not convert to an open procedure in any of the patients. Additionally, cholecystectomy was performed in two patients. Prosthetic reinforcement of the hiatal crura was carried out with appropriate sized composite mesh in two cases. There was no permanent disphagia and mortality. Mean hospital stay was 4 days (range 2-12). Mean follow-up was 10 months (range 3 to 24). In the first post­operative month, temporary disphagia was detected in 50% of the patients The clinical results were expressed as excellent, good and moderate by 11, 1 O and 4 patients, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic Nissen fundoplication is an appropriate procedure for the treatment of patients with gastroesophageal reflux disease and severe histopathological esophagitis.

Keywords: Gastroesofageal reflux disease, hiatal hernia, esophageal reflux, Barrett esophagus, hiatal hernia repair, laparoscopic Nissen fundoplication

Şiddetli Özofajitli 25 Gastroözofageal Reflü Hastasında Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon Ameliyatı Erken Sonuçları

Koray Topgül1, A. Ziya Anadol2, Zafer Malazgirt1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun
2S.B. Gazi Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda laparoskopik Nissen fundoplikasyon işlemi (LNFP), gastroozofageal reflu has­talığının (GORH) cerrahi tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz bu çalışmada son üç yıl icinde şiddetli ozefajiti ve/veya Barrett ozofagusu nedeniyle LNFP uyguladığımız toplam 25 olgu­nun postoperatif erken donem sonuclarını prospektif olarak degerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2002-Şubat 2005 tarihleri arasında 25 olguya laparoskopik Nissen fun­doplikasyonu uygulandı. Yaş ortalaması 39 (28-69) olan hastalarımızın 17'si kadın 8'i erkekti. Tum hastalanmıza preoperatif donemde ozofagogastroskopi ve biyopsi ile Ost gastrointestinal sistemin baryumlu calışması yapıldı. Olguların tumunde grade 3 veya 4 ozofajit vard1. Cerrahi in­dikasyon; 20 olguda (%80) tıbbi tedaviye direnc; 3 (% 12) olguda tıbbi tedavinin tolere edilme­mesi ve 2 (%8) olguda ise uzun sureli medikal tedaviye ragmen iyilesmemeydi.
BULGULAR: Hastalanmızın 11'inde (%44) kayıcı tipte hiyatus fıtığı vardı. Olgulanmızda LNFP ame­liyatı ortalama 110 dakika (70-190) surdu. Hiçbir olguda acık ameliyata donulmedi. iki hastada ek olarak kolesistektomi uygulandı. İki olguda diafragmatik hiyatus, uygun buyuklukte bileşik ya­ma ile kapatıldı. Preoperatif donemde en sık yakınmalar olan retrosternal yanma ve regurjitas­yon postoperatif birinci ay sonunda tum hastalarda ortadan kalkarken, 21 olguda gozlenen dis­faji aynı surenin sonunda 11’e, ucuncu ay sonunda ise bire duştu. Mortalite gorulmedi. Ortala­ma yatış suresi 4 gundu (2-12). Ortalama takip suresi 16 aydı (3-38). Klinik sonuc, olguların 11'in­de cok iyi, 10'unda iyi ve 4'unde orta olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tipik reflu semptomlan bulunan ve histopatolojik olarak şiddetli peptik ozofajit saptanan 25 hastamızda, laparoskopik Nissen fundoplikasyon ameliyatı ile erken donemde başarılı semp­tomatik iyileşme saglanabilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gastroesofageal reflux disease, hiatal hernia, esophageal reflux, Barrett esophagus, hiatal hernia repair, laparoscopic Nissen fundoplication

Koray Topgül, A. Ziya Anadol, Zafer Malazgirt. The results of our laparoscopic Nissen fundoplication operations in 25 patients with gastroesophageal reflux disease and severe esophagitis. Laparosc Endosc Surg Sci . 2005; 12(4): 189-196

Corresponding Author: Koray Topgül
LookUs & Online Makale