E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Endoscopic evaluation of patients with gastric wall thickening detected with computed tomography [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 1-4 | DOI: 10.14744/less.2019.64436

Endoscopic evaluation of patients with gastric wall thickening detected with computed tomography

Bilge Baş1, Zehra Betul Pakoz2, Erkan Oymacı3
1Antalya Training and Research Hospital, Gastroenterology Department, Antalya, Turkey
2Tepecik Training and Research Hospital, Gastroenterology Department, Izmir, Turkey
3Bozyaka Training and Research Hospital, Gastroenterologic Surgery Department, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The objective of this study was to evaluate the endoscopy results of patients with gastric wall thickening detected in the upper gastrointestinal tract based on computed tomography imaging performed to investigate different complaints.
METHODS: The results of patients who were referred between October 2009 and March 2015 after computed tomography imaging demonstrated upper gastrointestinal system wall thickening and who underwent endoscopy were reviewed retrospectively. Patient data of age, gender, the location of the thickening detected with radiological imaging, hemoglobin values, endoscopy findings, and diagnosis were analyzed.
RESULTS: A total 171 patients underwent gastroscopy for upper gastrointestinal wall thickening. Forty-three (25.1%) of the patients were diagnosed with stomach cancer, 87 (50.8%) with gastritis, 8 (4.6%) had a hiatal hernia, 7 (40.09%) had a gastric polyp, and 20 (11.6%) had a gastric ulcer. Six patients (3.5%) had normal results. Patients with gastritis had a mean hemoglobin level of 12.6 g/dL compared with 10.09 g/dL in those with stomach cancer (p<0.001). Patients with an ulcer had a mean hemoglobin level of 10.8 g/dL compared with 12.6 g/dL in patients with gastritis (p<0.001). Among the patients with wall thickening in the upper gastrointestinal system and malignancy, 83.7% were over 50 years of age and 51% had a hemoglobin level below 10 g/dL.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Wall thickening detected in the gastrointestinal system with radiological imaging may be a sign of malignancy, especially in patients who are over 50 years of age and have a hemoglobin level below 10 g/dL.

Keywords: computed tomography, stomach, wall thickness

Bilgisayarlı tomografi ile mide duvar kalınlığı saptanan hastaların endoskopik değerlendirmesi

Bilge Baş1, Zehra Betul Pakoz2, Erkan Oymacı3
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Antalya, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
3Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenterolojik Cerrahi Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, farklı şikayetlerle başvuran hastaları araştırmak için yapılan bilgisayarlı tomografi görüntülemesi ile tespit edilen gastrik duvar kalınlaşması olgularında endoskopi sonuçlarımızı değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekim 2009- Mart 2015 tarihleri arasında, Gastroenteroloji Bölümümüze bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde üst gastrointestinal sistem (GIS) duvar kalınlaşması saptanarak refere edilen ve endoskopi yapılan hastaların sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaşları, cinsiyetleri, radyolojik görüntüleme ile kalınlaşma tespit edilen bölgenin lokalizasyonu, hemoglobin değerleri, endoskopi bulguları ve tanıları açısından incelendi.
BULGULAR: Toplam 171 hastaya üst GIS duvar kalınlaşması nedeni ile gastroskopi yapıldı. Bu hastaların 98’ i erkek, 73’ü kadındı ve ortalama yaş 57 (28-80) idi.
Hastaların 43’ünde (%25,1) mide malignitesi, 87’sinde (%50,8) gastrit, 8’inde (%4,6) herni, 7’sinde (%40,09) mide polibi, 20’sinde (%11,6) gastrik ülser saptandı. 6 hastada (%3,5) sonuçlar normaldi.
Gastrit saptanan hastalarda ortalama hemoglobin duzeyi 12,6 mg/dl iken mide malignitesi saptanan hastalarda değer 10,09 mg/dl saptandı (p<0.001). Polip ve gastrit arasında hemoglobin düzeyi arasında anlamlı fark mevcuttu (sırasıyla 11,1 mg/dl vs. 12,6 mg/dl, p<0.001). Ülserli hastaların hemoglobin düzeyi 10,89 iken gastritli hastaların 12,6 saptandı p<0.001).
Üst gastrointestinal sistemde duvar kalınlığı saptanan hastaların 43’ünde (%25,1 )malignite saptandı. Midede malignite saptanan hastaların %83,7’si 50 yaşın üzerindeydi. Malignite saptanan üst gastrointestinal sistem duvar kalınlığı olan hastaların %51’inde hemoglobin düzeyi 10 g/dl’nin altındaydı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: : Radyololik görüntüleme yöntemleri ile gastrointestinal sistem duvar kalınlığı saptanması özellikle 50 yaşın üzerinde ve hemoglobin değeri 10’dan düşük olan hastalarda malignite göstergesi olabilir. Bu hasta grubunda endoskopik yöntemlerle değerlendirilme faydalı olabileceği düşüncesindeyiz.


Anahtar Kelimeler: bilgisayarlı tomografi, mide, duvar kalınlığı

Bilge Baş, Zehra Betul Pakoz, Erkan Oymacı. Endoscopic evaluation of patients with gastric wall thickening detected with computed tomography. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 1-4

Corresponding Author: Zehra Betul Pakoz, Türkiye
LookUs & Online Makale