E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Surveillance in patients in whom galbladder cancer was diagnosed after laparoscopic cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(4): 138-142

Surveillance in patients in whom galbladder cancer was diagnosed after laparoscopic cholecystectomy

Tayfun Karahasanoğlu1, Ayhan Özsoy2, Sibel Erdamar3, Arif Sami Kahya1, Ismail Hamzaoğlu1, Nihat Yavuz1, Yavuz Eryavuz2, Ahmet Nejat Özbal1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2SSK İstanbul Okmeydanı Eğitim Hastanesi, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patalojik Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: To research the survey and metastasis in port site in patients in whom gallbladder cancer was diagnosed after laparoscopic cholecystectomy.
METHODS: Of the 4391 laparoscopic choleccystectomy patients (0,18%) gallbladder cancer was diagnosed by the post operative histopathological investigation,were analysed on behalf of metastases in port site and survey.
RESULTS: In eight laparoscopic cholecystectomy patients (O,18 %) gallbladder cancer was diagnosed which was not being known before or during the operation. In four Of the seven followed patients pathological grade was pT2 and in three was pT3. In one patient (14,7 To) port site metastasis was developed two months after laparoscopic cholecystectomy. Mean surveillance time was 30 months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The tendecy for the treatment of patients whose gallbladder cancer was diagnosed after laparoscopic cholecystectomy depends on the choice of the surgeon. More reports are needed for this problem to be solved.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, gallbladder cancer

Safra kesesi kanseri tanısı laparoskopik kolesistektomi sonrası konulan hastalarda sağkalım

Tayfun Karahasanoğlu1, Ayhan Özsoy2, Sibel Erdamar3, Arif Sami Kahya1, Ismail Hamzaoğlu1, Nihat Yavuz1, Yavuz Eryavuz2, Ahmet Nejat Özbal1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2SSK İstanbul Okmeydanı Eğitim Hastanesi, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patalojik Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Safra kesesi kanseri tanısı laparoskopik kolesistektomiden sonra konulan hastalarda trokar yeri metastazı ve sağkalımı araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Laparoskopik kolesistektomi uygulanan 4391 hasta içinde ameliyat sonrası histopatalojik inceleme ile safra kesesinde kanser saptanan hastalar trokar yerinde mtastaz oluşumu ve sağkalım açısından analiz edilmiştir.
BULGULAR: Laparoskopik kolesistektomi yapılan hastaların sekiz(%0,18)'inde ameliyat öncesi veya sırasında tanınamayan safra kesesi kanseri saptandı. Takip edilebilen yedi hastanın patalojik evreleri dört hastada pT2 ve üç hastada pT3 şeklindedir. Bir hastada %14,2) laparoskopik kolesistektomiden iki ay sonra trokar yerinde metastaz gelişti. Ortalama sağkalım 30 ay olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Safra kesesi kanseri tanısı laparoskopik kolesistektomi sonrası konulan hastalardaki tedavi yaklaşımı cerrahın tercihine bağlı olarak değişmektedir. Bu konunun tamamen aydınlanması için varolan literatürden daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, safra kesesi kanseri

Tayfun Karahasanoğlu, Ayhan Özsoy, Sibel Erdamar, Arif Sami Kahya, Ismail Hamzaoğlu, Nihat Yavuz, Yavuz Eryavuz, Ahmet Nejat Özbal. Surveillance in patients in whom galbladder cancer was diagnosed after laparoscopic cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(4): 138-142

Corresponding Author: Tayfun Karahasanoğlu
LookUs & Online Makale