E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effect of pneumoperitoneum on plasma potassium [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(1): 29-34

Effect of pneumoperitoneum on plasma potassium

Şener Demiroluk1, Ziya Salihoğlu1, Pervin Bozkurt1, Yıldız Köse1, Metin Ertem2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The purpose of this study is to find out the impacts of pneumoperitoneum ın plasma potassium levels during laparıscopy.
METHODS: Ninety patients undergoing laparoscopy were included in this study. Mechanic ventilation was performed. Ventilation parameters kept constant throughout the study. The intraabdominal pressure was not allowed to rise above 12 mmHg. Blood gasses samples for potassium and blood gases were collected at four time periods; before pneumoperitoneum (1), at the 20. minute of pneumoperitoneum (2), at the 60. minute of pneumoperitoneum (3) and after extubation (4). Systolic, diastolic pressure and heart rate were recorded simultaneously.
RESULTS: The statistically significant increase in potassium level was determined. (3.49±0.6, 3.63±0.6, 3.75±0.6 and 3.69±0.6 respectively). Before the pneumoperitoneum heart rate,systolic and diastolic pressure was decreased. With the pneumoperitoneum systolic and diastolic pressure turn to normal except heart rate. Heart rate was decreased throughout the operation. The PaCO2 showed an increase and pH had a decrease trend during operation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Blood gases and electrolutes ( especially potassium) must be monitored in the laparoscopic cases.

Keywords: Laparoscopic surgery, pneumoperitoneum, hypercapnia, potassium

Pnömoperiyonun plazma potasyumu üzerine etkisi

Şener Demiroluk1, Ziya Salihoğlu1, Pervin Bozkurt1, Yıldız Köse1, Metin Ertem2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, laparoskopi sırasında pnömoperitonun plazma potasyum düzeyi üzerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 90 laparoskopik cerrahi olgusu alındı. Mekanik ventilasyon uygulandı. Ventilasyon parametreleri çalışma süresince sabit tutuldu. İntraabdominal basınç 12mmHg'nın üzerine çıkarılmadı. Potasyum ve kan gazı değerleri için arter kan örnekleri; pnömoperiton öncesi (kontrol) (1), pnömoperitonun 20. dakika (2) ve 60. dakikalarında (3) ve ekstünasyon sonunda (4) alındı. Eş zamanlı olarak kalp atım hızı be kan basınçları kaydedildi.
BULGULAR: Potasyum seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı yükselme saptandı (Sırası ile 3.49±0.6). Kan basınçlarında ve kalp atım hızında pnömoperiton öncesi dönemde, indüksiyon öncesi döneme göre azalma görüldü. Kan basıncı değerleri pnömoperiton ile normal değerlerine ulaştı. Kalp atım hızı ameliyat süresince düşük kaldı. Operasyon süresince PaCO2 yükselme ve pH düşüş eğilimindeydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik olgularda kan gazı ve elektrolitler, özellikle potasyum izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik cerrahi, pnömoperiton, hiperkapni, potasyum

Şener Demiroluk, Ziya Salihoğlu, Pervin Bozkurt, Yıldız Köse, Metin Ertem. Effect of pneumoperitoneum on plasma potassium. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(1): 29-34

Corresponding Author: Ziya Salihoğlu
LookUs & Online Makale