E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science ERCP Procedures in General Surgery Practice: Our Experience in 305 Cases [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(2): 112-118

ERCP Procedures in General Surgery Practice: Our Experience in 305 Cases

Yavuz Selim Sarı, Hasan Bektaş, Kerim Özakay, Vahit Tunalı, Esin Erkan
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: In today's routine surgical practice, endoscopic procedures (gastroscopycolonoscopy) are frequently performed. However, the number of surgical endoscopy units that perform ERCP procedures are yet not satisfactory.
METHODS: This study includes the ERCP procedures performed only by general surgeons in 2006 and evaluates the results of these procedures.
RESULTS: ERCP was performed in 305 patients in total (124 female, 181 male). The success rate of cannulation was 94.43%. Invasive procedures were performed in 90.49% of cases. The total rate of complications both early and late have been found as 4.59%. Only one patient died in the late period following repeated laparotomies because of severe necrotizing pancreatitis. ERCP indications and follow-up the patients in 86.88% of the cases were defined by surgical clinics.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The high success rates and low complication rates reported are in accordance with the results of successful ERCP centers in the world literature. Many of the candidates for ERCP procedures are diagnosed and treated at the surgical clinics. And giving a positive advantage, complications after ERCP are also followed and treated at the surgical clinics. Therefore, we believe surgical endoscopists should play a more active role in ERCP procedures.

Keywords: ERCP, surgical endoscopy, periampullary pathology

Genel Cerrahide ERCP Uygulamaları: 305 Olguda Deneyimimiz

Yavuz Selim Sarı, Hasan Bektaş, Kerim Özakay, Vahit Tunalı, Esin Erkan
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dünyadaki artan eğilimlere paralel olarak, ülkemizdeki genel cerrahi pratiğinde rutin endoskopik işlemlerin yanı sıra (gastroskopi-kolonoskopi), endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi (ERCP) uygulamalarını da artan sıklıkta görmekteyiz. Ancak cerrah endoskopistlerin ERCP uygulamaları ülkemizde halen istenilen düzeyde bulunmamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi endoskopi ünitesinde, 2006 yılında, tamamı genel cerrahlar tarafından yapılan ERCP uygulamaları çalışmaya alınmış ve sonuçları incelenmiştir.
BULGULAR: Toplam 305 hastaya (124 kad›n ve 181 erkek) ERCP yapılmıştır. Kanülasyon başarısı %94,43 oranında elde edilmiş ve %90,49 olguda invaziv girişim yapılmıştır. Erken ve geç toplam komplikasyon oranımız %4,59 olarak bulunmuştur. Sadece bir hasta geç dönemde, ağır nekrotizan pankreatit nedeniyle tekrarlayan laparatomiler sonrası kaybedilmiştir. ERCP endikasyonunun konulması ve bu hastaların takibi %86,88 olguda genel cerrahi klinikleri tarafından yapılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde ettiğimiz sonuçlar başarılı ERCP uygulamaları için aranan literatür verileriyle uyumludur. Bu olguların tanı ve tedavisi çok büyük oranda genel cerrahi kliniklerinde yapılmaktadır. Ayrıca ERCP sonrası oluşan komplikasyonlar yine genel cerrahi kliniklerinde takip ve tedavi edilmektedir. Bütün bu nedenlerle cerrah endoskopistlerin ERCP uygulamaları konusunda çok daha aktif olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: ERCP, cerrahi endoskopi, periampuller patoloji

Yavuz Selim Sarı, Hasan Bektaş, Kerim Özakay, Vahit Tunalı, Esin Erkan. ERCP Procedures in General Surgery Practice: Our Experience in 305 Cases. Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(2): 112-118

Corresponding Author: Yavuz Selim Sarı, Türkiye
LookUs & Online Makale