E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Management of peptic ulcer perforations: Comparison of open and laparoscopic procedures [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 19-23 | DOI: 10.14744/less.2019.83097

Management of peptic ulcer perforations: Comparison of open and laparoscopic procedures

Selim Birol1, Coskun Cakir2, Hasan Okmen2, Huseyin Kazim Bektasoglu3, Abdülhakim Ibrahim Ulusoy4, Ufuk Oguz Idiz2, Erdem Kinaci2
1Department Of General Surgery, Maltepe C.i.k. State Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, Istanbul Training And Research Hospital, Istanbul Turkey
3Department Of General Surgery, Bezmialem Vakıf University, Istanbul, Turkey
4Department Of General Surgery, Okmeydani Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Peptic ulcer perforation requires urgent surgical intervention, but there is no consensus on a preference for open or laparoscopic surgery. The aim of this study was to compare the results of laparoscopic and open methods of surgery for patients with a peptic ulcer perforation.
METHODS: The data of 52 patients who underwent surgery for peptic ulcer perforation at 4 hospitals were investigated retrospectively. The patients were divided into 2 groups according to the surgical technique applied: open surgery or laparoscopic. Both techniques used an omental patch to repair the perforation. Patient age, gender, preoperative blood white blood cell count, blood amylase level, duration of symptoms before admission to the hospital, length of operation, number of drains, quantity of intra-abdominal free fluid observed during the operation, quantity of fluid used for irrigation, patient abdominal operation history, and complications were noted and analyzed.

RESULTS: Thirty-seven of the patients underwent open surgery and 15 underwent laparoscopic surgery (mean age: 37.73±16.85 years; female/male 3/49). There was no significant difference in the parameters between the groups. No mortality was observed in any of the patients. Wound infection developed in 2 patients who were operated on using the open technique. Only 1 case of laparoscopic surgery (6.66%) was converted to open surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic repair of a peptic ulcer perforation demonstrated results that were similar to open surgery and helps to reduce complications such as wound infection. It may be especially valuable in early-onset cases and younger patients.

Keywords: Peptic ulcer, laparoscopy, omentum, infection.

Peptik Ülser Perforasyonlarının Yönetimi; Açık ve Laparoskopik Prosedürlerin Karşılaştırılması

Selim Birol1, Coskun Cakir2, Hasan Okmen2, Huseyin Kazim Bektasoglu3, Abdülhakim Ibrahim Ulusoy4, Ufuk Oguz Idiz2, Erdem Kinaci2
1Maltepe C.i̇.k Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Istanbul Türkiye
2Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Istanbul Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
4Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Peptik ülser perforasyonu acil cerrahi müdahale gerektirmekle birlikte, açık veya laparoskopik cerrahi tercihi konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda Laparoskopik ve açık yöntemle ameliyat edilen peptik ülser perforasyon hastalarının karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza peptic ülser perforasyonu nedeniyle dört farklı merkezde ameliyat edilen 52 hastanın verileri retrospektif olarak incelerek çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar uygulanan cerrahi tekniğin açik cerrahi veya laparoskopik cerrahi olmasına göre hastalar iki gruba ayrılmıştır. Her iki yöntemde de perforasyon deliği omental yama ile onarılmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, preoperatif kan beyaz küre, kan amilaz, hastaneye başvuru öncesinde geçen süre, operasyon süresi, dren sayısı, ameliyat sırasında intraabdominal serbest sıvı miktarı, batın içinin irrigasyonu için kullanılan sıvı miktarı, hastaların batın operasyon hikayeleri, hastanede yatış süreleri, postoperatif komplikasyon durumları not edilmiştir.
BULGULAR: Hastaların 37’sine açık cerrahi uygulanırken, 15’sine laparoskopik cerrahi uygulanmıştır. Hastaların ortalama yaşı 37.73±16.85 yıl olup, kadın/erkek oranı ise 3/49 dur. Gruplar arasında karşılaştırılan parametrelerde anlamlı farklılık gözlemlenmemişdir. Hastaların hiçbirinde mortalite gözlenmemiş olup, açık olarak ameliyat edilen hastaların ikisinde yara yeri enfeksiyonu gelişmiştir. Laparoskopik olarak ameliyata alınan hastaların sadece birinde (%6.66) açığa geçiş gerçekleştirilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Peptic ülser perforasyonu nedeniyle özellikle hastaneye erken başvuran ve daha genç hasta grubu gibi seçilmiş hastalarda laparoskopik olarak perforasyonun onarılması, açık cerrahi ile benzer sonuçlara sahip olmakla birlikte, yara yeri enfeksiyonu gibi komplikasyonların da azalmasına yardım etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Peptik ülser, laparoskopi, omentum, enfeksiyon.

Selim Birol, Coskun Cakir, Hasan Okmen, Huseyin Kazim Bektasoglu, Abdülhakim Ibrahim Ulusoy, Ufuk Oguz Idiz, Erdem Kinaci. Management of peptic ulcer perforations: Comparison of open and laparoscopic procedures. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 19-23

Corresponding Author: Ufuk Oguz Idiz, Türkiye
LookUs & Online Makale