E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Management of Peptic Ulcer Perforations; Comparison of Open and Laparoscopic Procedures. [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-83097 | DOI: 10.14744/less.2019.83097

Management of Peptic Ulcer Perforations; Comparison of Open and Laparoscopic Procedures.

Selim Birol1, Coskun Cakir2, Hasan Okmen2, Huseyin Kazim Bektasoglu3, Abdülhakim Ibrahim Ulusoy4, Ufuk Oguz Idiz2, Erdem Kinaci2
1Department Of General Surgery, Maltepe C.i.k. State Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of General Surgery, Istanbul Training And Research Hospital, Istanbul Turkey
3Department Of General Surgery, Bezmialem Vakıf University, Istanbul, Turkey
4Department Of General Surgery, Okmeydani Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Peptic ulcer perforation requires urgent surgical intervention, but there is no consensus on the preference for open or laparoscopic surgery. In this study, it is aimed to compare the results of peptic ulcer perforation patients operated with laparoscopic and open method.

METHODS: The data of 52 patients who operated for peptic ulcer perforation at four different hospitals were investigated retrospectively. Patients were divided into two groups according to whether the surgical technique applied (open surgery vs. laparoscopic). In both methods, the perforation was repaired with the omental patch. Patients' age, gender, preoperative blood white blood cell, blood amylase, duration before admission to the hospital, duration of operation, number of drains, amount of intraabdominal free fluid during operation, amount of fluid used for irrigation for abdominal surgery, patient's abdominal operation history, complication cases were noted.


RESULTS: Thirty-seven of the patients underwent open surgery and 15 underwent laparoscopic surgery (mean age 37.73 ± 16.85 years, female / male 3/49). There was no significant difference in the parameters compared between the groups. No mortality was observed in any of the patients and wound infection developed in two patients who were operated with open tecnique. Only one of the patients who underwent laparoscopic surgery (6.66%) was switched to open surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic repair of perforation, especially in selected patients, such as early-onset and younger patients due to peptic ulcer perforation, has similar results with open surgery and Laparoscopic surgery helps to reduce complications such as wound infection.

Keywords: Peptic ulcer, laparoscopy, omentum, infection.

Peptik Ülser Perforasyonlarının Yönetimi; Açık ve Laparoskopik Prosedürlerin Karşılaştırılması

Selim Birol1, Coskun Cakir2, Hasan Okmen2, Huseyin Kazim Bektasoglu3, Abdülhakim Ibrahim Ulusoy4, Ufuk Oguz Idiz2, Erdem Kinaci2
1Maltepe C.i̇.k Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Istanbul Türkiye
2Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Istanbul Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
4Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Peptik ülser perforasyonu acil cerrahi müdahale gerektirmekle birlikte, açık veya laparoskopik cerrahi tercihi konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda Laparoskopik ve açık yöntemle ameliyat edilen peptik ülser perforasyon hastalarının karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza peptic ülser perforasyonu nedeniyle dört farklı merkezde ameliyat edilen 52 hastanın verileri retrospektif olarak incelerek çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar uygulanan cerrahi tekniğin açik cerrahi veya laparoskopik cerrahi olmasına göre hastalar iki gruba ayrılmıştır. Her iki yöntemde de perforasyon deliği omental yama ile onarılmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, preoperatif kan beyaz küre, kan amilaz, hastaneye başvuru öncesinde geçen süre, operasyon süresi, dren sayısı, ameliyat sırasında intraabdominal serbest sıvı miktarı, batın içinin irrigasyonu için kullanılan sıvı miktarı, hastaların batın operasyon hikayeleri, hastanede yatış süreleri, postoperatif komplikasyon durumları not edilmiştir.
BULGULAR: Hastaların 37’sine açık cerrahi uygulanırken, 15’sine laparoskopik cerrahi uygulanmıştır. Hastaların ortalama yaşı 37.73±16.85 yıl olup, kadın/erkek oranı ise 3/49 dur. Gruplar arasında karşılaştırılan parametrelerde anlamlı farklılık gözlemlenmemişdir. Hastaların hiçbirinde mortalite gözlenmemiş olup, açık olarak ameliyat edilen hastaların ikisinde yara yeri enfeksiyonu gelişmiştir. Laparoskopik olarak ameliyata alınan hastaların sadece birinde (%6.66) açığa geçiş gerçekleştirilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Peptic ülser perforasyonu nedeniyle özellikle hastaneye erken başvuran ve daha genç hasta grubu gibi seçilmiş hastalarda laparoskopik olarak perforasyonun onarılması, açık cerrahi ile benzer sonuçlara sahip olmakla birlikte, yara yeri enfeksiyonu gibi komplikasyonların da azalmasına yardım etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Peptik ülser, laparoskopi, omentum, enfeksiyon.Corresponding Author: Ufuk Oguz Idiz, Türkiye
LookUs & Online Makale