E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Long Term Following Results in Laparoscopic Repair of Hernia [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(1): 35-40

Long Term Following Results in Laparoscopic Repair of Hernia

Faruk Aksoy, Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Celalettin Vatansev, Metin Belviranlı, Murat Çakır
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

INTRODUCTION: The only treatment of inguinal hernia is surgery and its history is old as surgery’s history an excellent surgical procedure hasn’t been developed. Many surgical technique is applied, according to types of patient hernia and it’s type and preference of the surgeon. The aim is to find best operation method and low recurrence rate. As laparoscopic surgical approac improvement was surgical increased after 1990s. Laparoscopic hernia repair is an alternative and different method. While this new surgical techniques aren’t suitable for some patients. For some patients, laparoscopic hernia repair is preferable, in this article we aimed to present long-term following results in laparoscopic hernia surgery in 144 patient.
METHODS: The records of 144 groin hernia patients for whom we applied laparoscopic TEP hernia repair at Selcuk University Meram Medicine Faculty General Surgery Department during 1996-2004, were examined retrospectively.
RESULTS: 120 of the cases were male and 9 were female. Mean ages were 43.8 (15-82) for men and 38.8 (29-60) for women. At 9 of the cases, hernia repair had been performed with anterior approach before. At 15 of cases, hernias were bilateral. The operation periods were 55 minutes (25-95) for unilateral hernias and 75 minutes (60-145) for bilateral ones. At 8 of the cases (6%), open method had to be used.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Being able to cover all potential hernia areas is one of the advantages belonging to laparoscopic hernia repair. When the long term results are examined, complication and recurrence rates decrease with inceasing experince at TEP mesh hernioplasty.

Keywords: inguinal hernia, laparoscopic hernia repair, clinical experiences

Laparoskopik Fıtık Tamirinde Uzun Dönem İzlem Sonuçlarımız

Faruk Aksoy, Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Celalettin Vatansev, Metin Belviranlı, Murat Çakır
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Kasık fıtığı tedavisinde tek seçeneğinin cerrahi olmasına ve geçmişinin cerrahi tarihi kadar eskiye dayanmasına rağmen, ideal bir cerrahi yöntem geliştirilememiştir. Çok sayıda cerrahi teknik arasından uygulanması sürdürülebilir olan birden fazla teknik, alternatifli olarak hastanın ve fıtığının özelliklerine ve de cerrahın tercihine göre yapılmaktadır. Amaç hasta konforunun en iyi ve nüksün en az olduğu tekniği araştırmaya ve uygulamaya yöneliktir. Bu güncel alternatif teknikler arasında 1990’lı yıllardan sonra laparoskopinin cerrahi girişimlerde uygulanması ile fıtık onarımında farklı bir yöntem uygulama alanı bulmuştur. Bu tekniklerin bazı hastalarda uygulanması uygun olmazken, diğer birçok hastada alternatif olarak uygulanabilmekte ve bunların bir kısmındaysa tercihen ısrarcı olunması gerekmektedir. Bu yazıda kliniğimizde 1996 yılından beri uygulanmakta olan laparoskopik cerrahi ile tedavi edilmiş 144 hastanın uzun dönem sonuçları sunulmak istendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1996-2004 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde laparoskopik total ekstraperitoneal (TEP) yöntemi ile tedavi edilen 144 olgunun kayıtları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Olguların 120’si erkek, 9’u kadındı. Erkek olgularda yaş ortalaması 43.8 (15-82), kadınlarda 38.8 (29-60)’di. Bu olgulardan 9’unda önceden anterior yaklaşımla fıtık tamiri uygulanmıştı. 15 olguda fıtık bilateral yerleşimliydi. Ameliyat süresi tek taraflı fıtıklarda ortalama 55 dk (25-95), çift taraflı olanlarda 75 dk(60-145) idi. Olgulardan 8’inde (%6) açık yönteme geçildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik inguinal herni ameliyatlarının en önde gelen avantajlarından birisi tüm potansiyel herni alanlarının örtülebilmesidir. Uzun dönem sonuçları incelendiğinde artmış tecrübe ile TEP mesh hernioplasti ile komplikasyon ve nüks oranları azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: inguinal herni, laparoskopik herni onarımı, klinik tecrübe

Faruk Aksoy, Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Celalettin Vatansev, Metin Belviranlı, Murat Çakır. Long Term Following Results in Laparoscopic Repair of Hernia. Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(1): 35-40

Corresponding Author: Tevfik Küçükkartallar, Türkiye
LookUs & Online Makale