E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Criteria for He Selection of Laparoscopic Approach in Patients with the Prediagnosis of Acute Appendicitis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(2): 62-67

Criteria for He Selection of Laparoscopic Approach in Patients with the Prediagnosis of Acute Appendicitis

Metin Tilki, Yusuf Bolatkıran, Gülten Okuyan, Kemal Sırrı Özkan, Mehmet Talk, Emin Yılmaz User
Haydarpaşa Numune Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, Üsküdar, İstanbul

INTRODUCTION: The effects of laparoscopic approach on verifying diagnosis of acute appendicitis, negative appendectomies and non-productive exploration rates in cases with a pre diagnosis of acute appendicitis are evalutead in this trial. Furthermore, we also evaluated which factors might be important in determining the laparoscopic approach.
METHODS: In this trial 25 patients operated via laparoscopy with pre diagnosis of acute appendicitis between January 2007 – July 2009 were retrospectively evaluated. Patients younger than 16 years, older than 46 years and pregnant patients were excluded. Patients were grouped as acute appendicitis and non-appendicitis.
RESULTS: The rates of encountering a diagnosis other than acute appendicitis during laparoscopic exploration was found statistically different between males and females (p<0.003).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patient selection criteria for a laparoscopic approach in patients with prediagnosis of acute appendicitis are still unclear. For this uncertainty routine laparoscopy is advised for females. Also in this trial the rates of encountering a diagnosis other than acute appendicitis during laparoscopic exploration was found statistically different between males and females. However studies on this topic have not addressed the issue of radiologic criteria. Decision analysis trials including radiologic criteria are needed on this topic.

Keywords: Laparoscopic appendectomy, appendectomy.

Akut Apandisit Ön Tanılı Hastalara Laparoskopik Yaklşım İçin Hasta Seçim Kriterleri

Metin Tilki, Yusuf Bolatkıran, Gülten Okuyan, Kemal Sırrı Özkan, Mehmet Talk, Emin Yılmaz User
Haydarpaşa Numune Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, Üsküdar, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada acil cerrahi kliniğimize akut apandisit ön tanısı ile başvuran hastalarda laparoskopik yaklaşımın akut apandisit ön tanısını doğrulama, akut apandisit dışında karşılaşılan durumlarda uygun tedaviye yönlendirme, negatif apandektomi ve non-prodüktif eksplorasyon miktarlarına etkilerini araştırdık. Ayrıca akut apandisit ön tanılı tüm hastalara laparoskopik yaklaşım için hasta seçiminde hangi faktörlerin karar almaya etkisi olabileceğini inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 2007 Ocak – 2009 Temmuz dönemleri arasında akut apandisit ön tanısı ile laparoskopik girişim yapılan 25 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 16 yaş altındaki hastalar, 46 yaş üzerindeki hastalar ve gebe hastalar çalışma dışı tutuldu. Değerlendirme için hastaları akut apandisit ve apandisit dışında patolojisi olan hastalar olmak üzere iki gruba ayırdık ve gruplar arasındaki farkı değerlendirdik.
BULGULAR: Erkek ve kadın hastalar arasında akut apandisit dışında patoloji ile karşılaşma oranları karşılaştırıldığında fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut apandisit ön tanılı hastalara laparoskopik yaklaşım için hasta seçimi kriterleri halen belirsizdir. Hasta seçiminde apandisit dışında patoloji ile karşılaşma sıklığının fazla olması nedeni ile tüm kadın hastalara rutin laparoskopi uygulanması halen gündemdedir. Bu çalışmada da kadın hastalarda akut apandisit dışında patoloji ile karşılaşma oranı erkeklere göre anlamlı şekilde farklı bulunmuştur. Ancak bu konuda yapılmış çalışmalarda hasta seçiminde radyolojik kriterler üzerinde durulmamıştır. Bu durumda radyolojik kriterlerin de değerlendirilmeye katılacağı karar alma analizi türünde çalışmalar ile laparoskopik eksplorasyon için daha seçici davranılabilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik apandektomi, apandektomi.

Metin Tilki, Yusuf Bolatkıran, Gülten Okuyan, Kemal Sırrı Özkan, Mehmet Talk, Emin Yılmaz User. Criteria for He Selection of Laparoscopic Approach in Patients with the Prediagnosis of Acute Appendicitis. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(2): 62-67

Corresponding Author: Metin Tilki, Türkiye
LookUs & Online Makale