E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Patient Controlled Tramadol Analgesia Versus Intramuscular Diclofenac-Sodium in Early Postoperative Period of Laparoscopic Cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(3): 107-111

Patient Controlled Tramadol Analgesia Versus Intramuscular Diclofenac-Sodium in Early Postoperative Period of Laparoscopic Cholecystectomy

Abdullah Özgönül1, Zeynep Baysal2, Mustafa Cengiz2, Ali Uzunköy1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa

INTRODUCTION: Although pain after laparoscopic cholecystectomy more rare compared with open method in some cases severe abdominal disturbing and shoulder pain may occur. In this study, we aimed to compare the effects of patient controlled tramadol analgesia (PCTA) and intramuscular (im) diclofenac-sodium for pain relieve after laparoscopic cholecystectomy.
METHODS: Thirty patients aged betwen 18-70 enrolled in the study and divided equally into two groups. While in Group I PCTA were started as 1 mg/kg loading dose, 20 mg bolus dose and max 200 mg in 2 hours, Group II diclofenac sodium (75 mg starting dose, if needed same doses was repeated) was applied. Postoperative pain was assed with 10 cm visual analog scale (VAS) and recorded in 1, 4, 12 and 24 hours. Patients' satisfaction was also recorded.
RESULTS: Postoperative VAS scores were found statistically lower in Group I compared with Group II. Patient satisfaction was higher in Group I.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patient controlled tramadol analgesia was superior to im diclofenac-sodium in postoperative analgesia for laparoscopic cholecystectomy.

Keywords: laparoscopic cholecystectomy, patient controlled analgesia, tramadol, diclofenac-sodium, Patients' satisfaction

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Erken Dönem Ağrıların Giderilmesinde Hasta Kontrollü Tramadol Analjezisi Yöntemi ile İntramuskuler Diklofenak Sodyumun Karşılaştırılması

Abdullah Özgönül1, Zeynep Baysal2, Mustafa Cengiz2, Ali Uzunköy1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik kolesistektomi ameliyatı sonrası oluşan ağrı, açık yönteme göre daha az olmakla birlikte, bazı vakalarda ameliyat sonrası dönemde rahatsız edici karın ve omuz ağrıları meydana gelebilmektedir. Bu çalışmada, laparoskopik kolesistektomi sonrasında oluşan ağrıların giderilmesi amacıyla, tramadol ile sağlanan hasta kontrollü analjezi (HKA) yöntemi ile intramuskuler (im) diklofenak sodyumun etkinliği araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya yaşları 18-70 arasında değişen 30 olgu alındı. Olgular eşit 2 gruba ayrıldı. Laparoskopik kolesistektomiyi takiben postoperatif erken dönemde ağrıların kontrolü için Grup I'e HKA ile tramadol (1 mg/kg yükleme dozu, 20 mg HKA bolus dozu, 2 saatte maksimum 200 mg), Grup II' ye im diklofenak sodyum (75 mg im başlangıç dozu, gerektiğinde bu dozun tekrarı) uygulandı. Olguların ameliyat sonrası ağrıları 1, 4, 12 ve 24. saatlerde görsel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. Hastalar çalışma sonunda kendilerine uygulanan analjezi ile ilgili izlenimleri, yan etkiler, uyku kaliteleri ve hasta konforu açısından bütün olarak ele alınarak memnuniyetleri sorgulandı (mükemmel = 3, iyi = 2, orta = 1, kötü = 0).
BULGULAR: Postoperatif 1, 4, 12 ve 24. saatlerdeki VAS değerleri, HKA ile tramadol analjezisi grubunda, diklofenak sodyum grubuna göre istatistiksel olarak düşük bulundu. Hasta memnuniyeti ise tramadol grubunda istatistiksel olarak daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik kolesistektomi sonras› tramadol ile sağlanan HKA yöntemi, im diklofenak sodyum uygulamasına göre daha etkin bir analjezi sağlarken yüksek hasta memnuniyeti sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, hasta kontrollü analjezi, tramadol, diklofenak sodyum, hasta memnuniyeti

Abdullah Özgönül, Zeynep Baysal, Mustafa Cengiz, Ali Uzunköy. Patient Controlled Tramadol Analgesia Versus Intramuscular Diclofenac-Sodium in Early Postoperative Period of Laparoscopic Cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(3): 107-111

Corresponding Author: Abdullah Özgönül, Türkiye
LookUs & Online Makale