E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Donor Nephrectomy: Our Early Results [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(4): 230-235

Laparoscopic Donor Nephrectomy: Our Early Results

Mehmet Erikoğlu, Tevfik Küçükkartallar, Bayram Çolak, Ahmet Tekin
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi

INTRODUCTION: The increase in the number of patients waiting for organ transplants all around the world and the insufficient number of cadavers, has led to increased interest in transplants from live donors. For volunteer donors, the traditional open donor nephrectomy causes a long scar after the flank incision on the thoraco-abdominal wall, severe pain, risk of pleural injury, incisional hernia, long-term hospital stay, wound problems and a relatively long period of recovery.
METHODS: In a study of Laparoscopic Donor Nephrectomy (LDN) comprising 11patients (7 female, 4 male) the surgical technique, intraoperative findings, postoperative follow-up and morbidity were evaluated.
RESULTS: All patients underwent laparoscopic left nephrectomy with a transperitoneal approach. Due to artery and vein anomalies in one patient, the open procedure was performed. The mean operative time was 121 min (90-140), the mean follow-up was 6.2 months (1-13), the average length of hospitalization was 3.1 days (2-4), and the mean warm ischemia time was 190 sec (100-240). No perioperative complications were observed and none of the patients showed signs postoperative wound infection.
DISCUSSION AND CONCLUSION: With increased surgical experience, LDN is a method that might have a lower rate of mortality and morbidity compared to open nephrectomy. We carry the conviction that LDN is the gold standard for living donor nephrectomy.

Keywords: laparoscopy, donor nephrectomy, renal transplantation

Laparoskopik Donör Nefrektomi: Erken Dönem Sonuçlarımız

Mehmet Erikoğlu, Tevfik Küçükkartallar, Bayram Çolak, Ahmet Tekin
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm dünyadaki organ nakli bekleyen hastaların sayısındaki artış ve kadavra sayısının yetersiz olması canlıdan böbrek nakline olan ilginin artmasına neden olmuştur. Geleneksel açık donör nefrektomi, uzun bir flank kesisi ile torakoabdominal duvarda defekte neden olması, şiddetli ağrı, plevral yaralanma riski, insizyonel herni, uzun süre hastanede kalış, uzun dönemde yara yeri problemleri ve sağlıklı gönüllü donörler için nispeten uzun bir iyileşme dönemine neden olmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Laparoskopik donör nefrektomi (LDN) yapılan 7’si kadın, 4’ü erkek toplam 11 hasta, ameliyat tekniği, peroperatif bulguları, postoperatif takipleri ve morbiditelerine göre değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların hepsine transperitoneal yolla laparoskopik sol nefrektomi uygulandı. Bir hastada arter ve ven anomalisi olmas› nedeniyle aç›k prosedüre geçildi. Hastaların ortalama ameliyat süresi 121 dk (90-140), ortalama takip süresi 6,2 ay (1-13), ortalama yatış süresi 3,1 gün (2-4), ortalama sıcak iskemi süresi 190 sn (100-240) idi. Hastaların hiçbirinde postoperatif yara yeri enfeksiyonu görülmedi ve peroperatif komplikasyon olmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik donör nefrektomi cerrahi deneyiminin artmasıyla, açık nefrektomiye nazaran daha düşük mortalite ve morbidite oranına sahip olabilecek bir yöntemdir. Laparoskopik donör nefrektomi’nin canlı verici donör nefrektomi için altın standart olduğu kanaatini taşımaktayız.

Anahtar Kelimeler: laparoskopi, donör nefrektomi, böbrek nakli

Mehmet Erikoğlu, Tevfik Küçükkartallar, Bayram Çolak, Ahmet Tekin. Laparoscopic Donor Nephrectomy: Our Early Results. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(4): 230-235

Corresponding Author: Mehmet Erikoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale