E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Cholecystectomy and Tissue Injury: Using Monopolar Electrosurgery vs Ultrasonic Energy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(1): 23-28

Laparoscopic Cholecystectomy and Tissue Injury: Using Monopolar Electrosurgery vs Ultrasonic Energy

Erdinç Kamer, Haluk R. Ünalp, Mehmet Cıkla, Taner Akgüner, Mehmet A. Önal
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği, İzmir

INTRODUCTION: In this study we aimed to correspond tissue destruction after ultrasound energy and monopolar electroenergy laparoscopic cholecystectomy.
METHODS: In this prospective nonrandomized trial we used harmonic cutter and clip for 20 (%40) of 50 patients and monopolar electrosurgery and flip for the other 30 (%60) patients to apply elective laparoscopic cholecystectomy operation. Postoperative inflammatory process and tissue destruction were evaluated with different laboratory tests (C-reactive protein, stereoid, haptoglobuline etc).
RESULTS: In this study there were statistically significant differences in C-reactive protein, stereoid and haptoglobuline levels between two groups (<0.05). But there were no statistically significant differences in glucose, lakate dehidrogenase, gamma glutamik transferase, alkaline fosfatase, serum glutamic oxaloacetic transaminase, and serum glutamic pyruvic transaminase levels between two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ultrasonic energyuse in laparoscopic cholecystectomy with its advantages of less tissue easy dissection no electrical current leakage less immunosupression is a god alternative for monopolor electrosurgery in laparoscopic cholecystectomy. But the severity of trauma of surgery is not enough to evaluate the differences. The expected advantages of ultrasonic surgery for decreasing the inflammatory process have to ve supported by trails using advanced laparoscopic surgeries.

Keywords: laparoscopic cholecystectomy, ultrasound surgery, electro-surgery

Laparoskopik Kolesistektomi ve Doku Hasarı: Monopolar Enerjiye Karşılık Ultrasonik Enerji Kullanımı

Erdinç Kamer, Haluk R. Ünalp, Mehmet Cıkla, Taner Akgüner, Mehmet A. Önal
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada ultrasonik enerji ve monopolar elektroenerji kullanılan kolesistektomi sonrası doku hasarının karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif nonrandomize klinik çalışmada elli hastanın 20'sine (%40) harmonik kesici ve klip (grup 1), 30'una (%60) monopolar elektro-cerrahi ve klip (grup 2) kullanılarak elektif laparoskopik kolesistektomi ameliyatı uygulandı. Postoperatif inflamatuar yanıt ve doku hasarı çeşitli laboratuar testleri (C-reaktif protein, kortizon, haptoglobulin gibi) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmada grup 1 ve grup 2 arasında plazma C-reaktif protein, kortizon, haptaglobulin düzeyleri açısından anlamlı fark görüldü (p<0.05). Glukoz, fibrinojen, laktat dehidrohenaz, gama glutamin transferaz, alkalen fosfataz, serum glutamik oksaloasetik transferaz, serum glutemik pürivik transamilaz değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik kolesistektomi sırasında ultrasonik cerrahi kullanımı termal hasarı azaltılması, kolay diseksiyon ve tehlikeli akım kaçağının olmaması gibi bilinen avantajlarının yanında daha az doku hasarı ve immun sistemde minimal supresyon yapmasından dolayı elektro-cerrahi kullanımına iyi bir alternatiftir. Ancak laparoskopik kolesistektominin neden olduğu cerrahi travmanın şiddeti, farklılıkları ortaya koymak için yeterince büyük değildir. İnflamtuar cevabın azaltılmasında ultrasonik cerrahinin beklenen avantajı ileri laparoskopik cerrahinin kullanıldığı çalışmalarla desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: laparoskopik kolesistektomi, ultrasonik cerrahi, elektro-cerrahi

Erdinç Kamer, Haluk R. Ünalp, Mehmet Cıkla, Taner Akgüner, Mehmet A. Önal. Laparoscopic Cholecystectomy and Tissue Injury: Using Monopolar Electrosurgery vs Ultrasonic Energy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(1): 23-28

Corresponding Author: Erdinç Kamer, Türkiye
LookUs & Online Makale