E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Direct trocar entry for laparoscopy safety and efficiency [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 64-66 | DOI: 10.14744/less.2018.87609

Direct trocar entry for laparoscopy safety and efficiency

Serap Ulusoy1, Mehmet Özer1, Ibrahim Kılınç1, Ömer Parlak2
1Department of General Surgery, Atatürk Traininig and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of General Surgery, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study is an examination of the safety and efficiency of the direct trocar entry method used to create pneumoperitoneum in laparoscopic surgery.
METHODS: Between January 1, 2009 and December 31, 2014, our clinic retrospectively evaluated cases in which a direct trocar entry method was used to create pneumoperitoneum in laparoscopic surgery. The results were compared with those reported in the literature in terms of reliability and efficiency.
RESULTS: Of a total of 1200 patients who underwent laparoscopic surgery, 1152 patients were included in this study due to exclusion for a history of abdominal surgery and risks of adhesion. Among the 1152 patients, 50 had to be removed from the study as a result of unsuccessful entry using the direct trocar method due to the patient’s obesity factor. In 4 patients of the 1102, there was under skin hematoma and ecchymosis (bruising of the skin), and 1 had bleeding in the omentum. The laparoscopic procedure on this patient had to be terminated due to the bleeding in the omentum. There were no other complications seen in the study group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A laparoscopic procedure using the direct trocar method is safe and efficient for patients who have no history of abdominal surgery.

Keywords: Direct trocar entry, laparoscopy; pneumoperitoneum.

Laporoskopide Doğrudan Trokar Girişi Güvenli ve Etkindir

Serap Ulusoy1, Mehmet Özer1, Ibrahim Kılınç1, Ömer Parlak2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada laparoskopik cerrahide pnömoperitoneum oluşturmak için kullanılan Direkt trokar giriş yönteminin güvenliğini ve etkinliğini araştıracağız.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında laparoskopik cerrahide direkt olarak trokar girişi yapılan olgular retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmalarımız güvenilirlik ve verimlilik açısından literatürle karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Orijinal laparoskopik prosedürler 1200 hastaya dayanıyordu, ancak diğerlerinde abdominal cerrahi öyküsü vardı ve adezyon riskleri vardı, bu nedenle çalışmaya sadece 1152 hasta dahil edildi. 1152 hastanın 50'sinde obezite faktörü nedeniyle direkt trokar yöntemiyle yapılan başarısız giriş nedeniyle 50 hasta çalışmadan çıkarıldı. 1102 hastanın geriye kalanında dört hastada cilt hematomu, ekimoz ve omentumda kanama vardı. Bu hastadaki laparoskopik işlem omentum kanaması nedeniyle durduruldu. Çalışmada başka komplikasyon görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Abdominal cerrahi öyküsü olmayan hastalarda laparoskopi, direkt trokar yöntemi kullanılarak güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Direkt trokar, giriş, laparoskopi, pnomoperiton

Serap Ulusoy, Mehmet Özer, Ibrahim Kılınç, Ömer Parlak. Direct trocar entry for laparoscopy safety and efficiency. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 64-66

Corresponding Author: Ömer Parlak, Türkiye
LookUs & Online Makale