E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Relations Between Serum Albumin Level and Short Term Complications After Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Placement [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(1): 86-91

The Relations Between Serum Albumin Level and Short Term Complications After Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Placement

Fatma Ayça Gültekin, Murat Yülüklü, Demet Sümer, Muzaffer Önder, Mustafa Cömert
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi

INTRODUCTION: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a common procedure, performed to allow enteral nutrition in patients with various diagnoses causing malnutrition. In this study it was evaluated the effects of pre-procedure serum albumin level on short term complication in patients with dysphagia caused by various disease.
METHODS: From March 2011 to January 2011 patients receiving PEG in the General Surgery Endoscopy Unit were enrolled the study. All patients provided informed written consent. Pre-procedure serum albumin levels of patients were noted and they evaluated for the short complications 14 and 30 day after procedure.
RESULTS: During the study period PEG was performed on 30 consecutive patients. It was observed that the number of female and male patients were equal and the mean age of the patients was 68,07. The most common indications for PEG placement to the patiebts with dysphagia were cerebrovascular disease (n=21), malignacny (n=6) and neurodegenerative disorders (n=3). The mean albumin level was below the 3.0 g/dL at 33% of patients. Early complications ocurred in 3 patients as an exit site infection and in 2 patients dislocation of PEG due to involuntary traction of tube. Post-procedure first day mortality was observed only one patient do related diseases. In the study no significant correlation was observed between the serum albumin level and short term complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results suggested that although there was no significant correlation between short term complicaitons after PEG placement and serum albumin levels, nutrient management before and during the procedure shpuld be monitored carefully.

Keywords: Percutan endoscopic gastrostomy, albumin level, complications.

Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulanan Hastalarda Serum Albümin Düzeyi ve Kısa Dönem Komplikasyonlar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Fatma Ayça Gültekin, Murat Yülüklü, Demet Sümer, Muzaffer Önder, Mustafa Cömert
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG), oral yolla beslenmesi mümkün olmayan çeşitli hastalıklara bağlı malnütrisyonu olan hastalarda entreal beslenmeye olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu çalışmada çeşitli nedenlere bağlı yutma güçlüğü olan hastalardaki PEG uygulamaları ve işlem öncesi serum albümin değerinin işlem sonrası kısa dönem komplikasyonlar üzerine etkisi incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Mart 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesinde PEG uygulanan hastalar dahil edilmiştir. İşlem öncesinde tüm hastalardan imzalı onay formu alınmıştır. Hastaların işlem öncesinde serum albümin düzeyleri kaydedilmiş ve işlem sonrasında 14. gün ve 1. ayda komplikasyonlar açısından değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmanın yapıldığı tarihler arasında 30 hasta değerlendirildi. Hastlaların demografik özellikleri incelendiğinde kadın erkek sayısının eşit olduğu ve ortalama yaşın 68,07 olduğu gözlendi. PEG uygulanan hastalarda oral alıma engel olan hastalık olarak serebrovasküler hastalıklar (n=21) malignite (n=6) ve nörodejeneratif hastalıklar (n=3) olduğu gözlendi. Hastaların %33’ünde serum albümin değerinin 3.0g/dL’nin altında olduğu tespit edildi. İşlem sonrası erken dönemde hastaların 3’ünde yara yeri enfeksiyonu, 2’sinde çekmeye bağlı olarak PEG’in yerinden çıkması ve 1 hastada eşlik eden hastalıklara bağlı işlem sonrasında 1 günde exitus olduğu gözlendi. Yapılan değerlendirmede serum albümin değeri ile erken dönem komplikasyonlar arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PEG uygulamalarında kısa dönem komplikasyonlar ve serum albümin düzeyi değerlendirildiğinde anlamlı bir ilişki bulunamamakla birlikte bu tarz girişimsel işlemler öncesinde hastaların nutrisyonel durumunun dikkatli bir şekilde gözlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Perkütan endoskopik gastrostomi, albümin düzeyi, komplikasyonlar.

Fatma Ayça Gültekin, Murat Yülüklü, Demet Sümer, Muzaffer Önder, Mustafa Cömert. The Relations Between Serum Albumin Level and Short Term Complications After Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Placement. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(1): 86-91

Corresponding Author: Fatma Ayça Gültekin, Türkiye
LookUs & Online Makale