E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Flurbiprofen for pain relief in gynecologic laparoskopic surgery: a prospective, randomized, double blind, placebo controlled study [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(1): 35-41

Flurbiprofen for pain relief in gynecologic laparoskopic surgery: a prospective, randomized, double blind, placebo controlled study

Gürkan Uncu, Türkan Atakan, Hakan Ozan, Candan Cengiz
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

INTRODUCTION: The aim of this study was to estimate if preoperative flurbiprofen offered any benefit with respect to reduction of postoperative pain.
METHODS: Each patient was allocated to to one of the groups to receive either 100 mg flurbiprofen (Group F) or identical placebo (Group P). Flurbiprofen or placebo were given orally 2 hours preoperatively and 6.hour postoperatively. In the first half of the study; 25 patients were given meperidin HCI 25 mg routinely in early postoperative period (Group 1). In the second half of study; postoperative analgesics was not given routinely (Group 2).
RESULTS: Pain scores between placebo and study groups were compared. The relations between pain score and CO2 consumption, duration of surgery, number of trochars and type of surgery was evaluated. The mean pain score was statistically lower at 2. and 12. hours in flurbiprofen group than placebo in group 2.47% and 75% of patients needed pain relief in flurbiprofen and placebo groups, respectively. The amount of CO2 (L) consumed 3.25±0.13, 3.24±0.19, 3.66±0.25 and 3.83±0.13 in Group F-1,P-1, F-2 and P-2, respectively. There was a negative correlation between the pain score and the amount of CO2 at 2. and 12. hours in F-2 group and positive correlation at 12.hout in group F-1. The mean duration of surgery (m) was 41.00±7.84, 35.45±4.97, 45.41±7.91, 43.75±7.71 in Group F-1, P-1, F-2 and P-2, respectively. In group F-2, at 2., 6., and 12. hours postoperatively, there was a positive correlation between the pain scores and number of trochars used.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study has shown that flurbiprofen given preoperatively reduces postoperative pain and opioid requirement after laparoscopic surgery.

Keywords: Flurbiprofen, laparoscopy, pain

Jinekolojik laparoskopik cerrahide ağrı tedavisinde flurbiprofen kullanımı: prospektif, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma

Gürkan Uncu, Türkan Atakan, Hakan Ozan, Candan Cengiz
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada preoperatif flurbiprofen kullanımının postoperatif agrının azaltılmasında faydası olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda, prospektif,randomize, çift kör, plasebo kontrollü olarak planlanmış ve yürütülmüştür. Tüm hastalar ya 100 mg flurbşprofen alan (Grup F) ya da eşdeğeri plasebo alan (Grup P) gruba dahil edilmişlerdir. Flurbiprofen veya plasebo, operasyondan 2 saat önce ve operasyon sonrası 6.saatte oral olarak verilmiştir. Çalışmanın ilk yarısında; erken postoperatif dönemde 25 hastaya 25 mg meperidin HCL rutin olarak verilmiştir (Grup 1) Çalışmanın 2. kısmında ise postoperatif rutin analjezik verilmemiştir. (Grup 2).
BULGULAR: Plasebo grubu ile çalışma grubu arasındaki ağrı skorları karşılaştırılmıştır. Ağrı skorları ile CO2 tüketimi, ameliyatın süresi, trokar sayısı ve ameliyat türü arasındaki ilişki incelenmiş ve 2. ve 12. saatlerdeki ortalama ağrı skorları flurbiprofen grubunda, Grup 2'deki plasebolardan istatistiksel olarak anlamlı düşük olarak bulunmuştur. Flurbiprofen grubunda %47 oranında postoperatif analjezik tedavisine ihtiyaç duyulurken, plasebo grubunda %75 oranında ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. CO2 tüketimi (litre) Grup F-1, P-1, F-2 ve P-2 için sırası ile 3.25±0.13, 3.24±0.19, 3.66±0.25 ve 3.83±0.13 idi. F-2 grubunda, 2. ve 12. saatlerde ağrı skoru ile CO2 miktarı arasında negatif korelasyon, F-1 grubunda da 12. saatte pozitif korelasyon saptanmıştır. Ameliyatın ortalama devam süresi Grup F-1'de 41.00±7.84 dk, Grup P-1'de 35.45±4.97 dk, Grup F-2'de 45.41±7.91 dk ve Grup P-2'de ise 43.75±7.71 dk olarak bulunmuştur. Grup F-2'nin 2., 6. ve 12. saatlerde duyulan ağrı skoru ile kullanılan trokar sayısı arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada laparoskopik cerrahi öncesi flurbiprofen kullanımının, postoperatif ağrı ve opioid kullanımını azalttığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Flurbiprofen, laparoskopi, ağrı

Gürkan Uncu, Türkan Atakan, Hakan Ozan, Candan Cengiz. Flurbiprofen for pain relief in gynecologic laparoskopic surgery: a prospective, randomized, double blind, placebo controlled study. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(1): 35-41

Corresponding Author: Gürkan Uncu
LookUs & Online Makale