E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Resection in Surgical Colorectal Diseases: Presentation of Initial 26 Cases [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(1): 16-22

Laparoscopic Resection in Surgical Colorectal Diseases: Presentation of Initial 26 Cases

Atilla Kurt, Mehmet Tekinel, Serdar Aksoy, Hakan Yanar
İstanbul Cerrahi Hastanesi, İstanbul

INTRODUCTION: Especially in oncologic diseases of colon and rectum, laparoscopic approaches can be performed with safe margins. For this reason in previous studies shown that laparoscopic approaches may be more attractive than the open surgical procedures. We planned our study for evaluate the results of operated 26 patients who had malign and bening colon and rectum diseases.
METHODS: Between September 2002-March 2006, we performed laparoscopic colon resections in 26 patients with colorectal cancer or operative bening colon diseases. All the operations were performed by the same surgical team. Operation time, lenght of stay, complications and pathologic findings were evaluated.
RESULTS: Twenty six patients consisted of 12 male and 14 female, whose mean age was 60 (35-81), 11 of these patients had sigmoid tumors, 5 of them had rectum tumors, 2 of them had caecum tumors, one of them had dolicosigmoid disease, one of them had caecum adenoma. They were all operated. The mean operating time was 160 minutes. The postoperative lenght of stay ranged 3-16 days with a mean of 6 days. The mean number of lymphs nodes removed was 22. There were 1 operation conversion to open surgery because of fibrous adhesions, jejunal injury was performed in 1 patient during the operation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We observed in our patients that morbidty, lenght of hospital stay, satisfaction of patients, and return of their physical and social life was gladness. Our conversion of open surgery and complication rates was harmonic with the literature.

Keywords: laparoscopy, colon resection

Operatif Kolorektal Hastalıklarda Laparoskopik Rezeksiyon: İlk 26 Hastanın Sunumu

Atilla Kurt, Mehmet Tekinel, Serdar Aksoy, Hakan Yanar
İstanbul Cerrahi Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolon ve rektumun özellikle onkolojik hastalıklarda uygulanacak laparoskopik yaklaşımın yeterli güvenlik sınırları içinde gerçekleştirilebileceğini, bunun içinde açık cerrahiye göre daha cazip bir alternatif yaklaşım olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür. Bizim çalışmamızı, kanser ve bening hastalıklar nedeniyle opere ettiğimiz 26 hastanın sonuçlarını değerlendirmek için tasarladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2002-Mart 2006 tarihleri arasında kolorektal kanser ve kolonun operatif bening hastalıkları ile alakalı 26 hastaya laparoskopik kolon rezeksiyonu uygulandı. Hastalar aynı ekip tarafından opere edildi. Hastanın ameliyat süreleri, hastanede kalış süreleri, gelişen komplikasyonlar, patolojik bulguları değerlendirildi.
BULGULAR: Yirmi altı hastanın 12’si erkek 4’ü kadın idi. Yaş ortalamaları 60 (35-81). Sigmoid tümör nedeniyle 11, rektum tümörü nedeniyle 5, çekum tümörü nedeniyle 2, transvers tümörü nedeniyle 1, divertiküler hastalık nedeniyle 5, doligosigmoid hastalık nedeniyle 1, çekum adenomu nedeniyle 1 hasta opere edildi. Operasyon süresi ortalama 160 dakika olarak hesaplandı. Hastanede yatış süresi ortalama 6 gün idi. Çıkarılan lenf nodu sayısı ortalama 22 idi. Açığa geçiş 1 hastada yoğun yapışıklıktan dolayı oldu, komplikasyon olarak 1 hastada incebarsak yaralanması oldu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kullandığımız teknik sonucunda hastalarımızda gözlemlediğimiz kadarıyla morbidite, hastanede kalış süresi, hasta memnuniyeti, fiziksel ve sosyal hayata dönüş açısından memnun edici sonuçlar alınmıştır. Açığa geçiş ve komplikasyon oranımızı literatür ile uyumlu olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: laparoskopi, kolon rezeksiyonu

Atilla Kurt, Mehmet Tekinel, Serdar Aksoy, Hakan Yanar. Laparoscopic Resection in Surgical Colorectal Diseases: Presentation of Initial 26 Cases. Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(1): 16-22

Corresponding Author: Atilla Kurt, Türkiye
LookUs & Online Makale