E-ISSN 2587-0610
Endoscopy Nurse’s Responsibilities Within The Team [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(3): 150-156

Endoscopy Nurse’s Responsibilities Within The Team

Nuray Akyüz
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Health care team is defined as team whose common purpose is to give the most comprehensive and quality health care to person in health care institutions. Endoscopy nurse took its place and developed as a discipline in duties covering high standards of care and support with technical developments. The endoscopy nurse has responsibilities about patient care, technical assistance, care of endoscopic equipment, infection control and prevention, documentation and record keeping, organization, health and safety, legal/ethical aspects, research, education, quality control. As a result, primary purpose in endoscopy units is to provide quality patient care/treatment. It is possible with a good team work. Endoscopy nurse has very important duties and responsibilities within the team.

Keywords: Health care team, endoscopy nurse, the duties and responsibilities.

Endoskopi Ekibi İçinde Hemşirenin Sorumlulukları

Nuray Akyüz
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Sağlık kurumlarında, ortak hedefleri bireye en kapsamlı ve kaliteli sağlık bakımının verilmesi olan birlik olarak tanımlanan sağlık ekibi içinde, endoskopi hemşiresi de teknik gelişmelere paralel olarak, yüksek standartta bakım ve yardım görevlerini kapsayan bir disiplin olarak gelişmiş ve yerini almıştır. Endoskopi hemşirelerinin hasta bakımı, teknik destek, alet ve ekipmanların bakımı, infeksiyon kontrol ve önleme, kayıt ve dökümantasyon, organizasyon, sağlık ve güvenlik, yasal/etik konular, araştırma, eğitim ve kalite kontrol sorumlulukları vardır. Sonuç olarak, endoskopi ünitelerinde kaliteli bir hasta bakımı/tedavisinin sağlanması öncelikli amaçtır. Bunun gerçekleşmesi iyi bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Ekip içinde de endoskopi hemşiresinin çok önemli görev ve sorumluluklarının olduğu yadsınamaz.

Anahtar Kelimeler: Sağlık ekibi, endoskopi hemşiresi, görev ve sorumluluklar.

Nuray Akyüz. Endoscopy Nurse’s Responsibilities Within The Team. Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(3): 150-156

Corresponding Author: Nuray Akyüz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale