E-ISSN 2587-0610
Management of migrated plastic biliary stents in patients with benign biliary diseases [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 29-35 | DOI: 10.14744/less.2022.95777

Management of migrated plastic biliary stents in patients with benign biliary diseases

Ali Erkan Duman, Sadettin Hülagü
Department of Gastroenterology, Kocaeli Iniversity, Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Biliary stenting using plastic stents is widely used in the treatment of benign and malignant disorders of pancreaticobiliary system. Despite widespread use of plastic biliary stents, migration occurs in 5–10 patients undergoing biliary stenting. Migration may lead to complications and endoscopic retrieval of migrated plastic stents may be challenging for the endoscopists. The aim of the study was to determine migration rates of biliary stents, complications related to migration and endoscopic retrieval techniques, and success rates in patients with benign biliary disorders.
METHODS: Medical records of 1653 ERCP procedures performed between December 2016 and May 2021 were retrospectively examined. Indications for stenting, presentation of migration, length and diameter of the stents, endoscopic retrieval techniques, and success rate were analyzed.
RESULTS: There were 295 plastic stents inserted for benign biliary disorders in 211 patients. Migration occurred in 11.4% of cases; 5.7% distal migration and 5.7% proximal migration. While cases with proximal migration mostly presented with cholangitis, most cases were asymptomatic with distal migration. Endoscopic retrieval success rate was 100% in proximally migrated plastic biliary stents. In one case, cholangioscopy-assisted retrieval was used as a rescue therapy. As most of the distally migrated stents passed through the intestine spontaneously, endoscopic retrieval was not required.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Migration of stents is an undesirable condition but endoscopic retrieval may be achieved with a high success rate in experienced centers using the available equipment properly. Cholangioscopy-assisted stent retrieval may be used as a rescue therapy if conventional methods are unsuccessful.

Keywords: Biliary stents, endoscopic retrieval, migration

Benign Biliyer Hastalıkları Olan Hastalarda Migre Olan Plastik Stentlerin Yönetimi

Ali Erkan Duman, Sadettin Hülagü
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Plastik stentler kullanılarak yapılan safra stentleme, pankreatikobiliyer sistemin iyi huylu ve kötü huylu bozukluklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Plastik biliyer stentlerin yaygın olarak kullanılmasına rağmen biliyer stent uygulanan 5-10 hastada migrasyon meydana gelmektedir. Migrasyon komplikasyonlara yol açabilir ve migrasyon yapan plastik stentlerin endoskopik olarak alınması endoskopistler için zor olabilir. Bu çalışmanın amacı, benign biliyer bozukluğu olan hastalarda biliyer stentlerin migrasyon oranlarını, migrasyon ve endoskopik çıkarma tekniklerine bağlı komplikasyonları ve başarı oranlarını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2016 ile Mayıs 2021 arasında gerçekleştirilen 1653 ERCP işlemine ait tıbbi kayıtlar geriye dönük olarak incelendi. Stent takma endikasyonları, migrasyonun sunumu, stentlerin uzunluk ve çapı, endoskopik çıkarma teknikleri ve başarı oranı analiz edildi.
BULGULAR: 211 hastaya benign safra yolları rahatsızlıkları nedeniyle 295 plastik stent yerleştirildi. Migrasyon vakaların %11.4'ünde meydana geldi; %5.7 distal migrasyon ve %5.7 proksimal migrasyon. Proksimal migrasyonlu olgular çoğunlukla kolanjit ile başvururken, distal migrasyon olan çoğu olgu asemptomatik idi. Proksimal migrasyonlu biliyer stentlerin endoskopikçıkarılma oranı %100 idi. Bir vakada kurtarma tedavisi olarak kolanjiyoskopi destekli çıkarma kullanıldı. Distale migre olan stentlerin çoğu bağırsaktan geçtiği için spontan endoskopik olarak alınması gerekmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Stentlerin migrasyonu istenmeyen bir durum olmakla birlikte, deneyimli merkezlerde mevcut ekipmanların doğru kullanılmasıyla endoskopik olarak çıkarılması yüksek bir başarı oranı ile gerçekleştirilebilmektedir. Konvansiyonel yöntemlerin başarısız olduğu durumlarda kolanjiyoskopi destekli stent çıkarılması kurtarma tedavisi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Biliyer stent, proksimal migrasyon, endoskopik çıkarma

Ali Erkan Duman, Sadettin Hülagü. Management of migrated plastic biliary stents in patients with benign biliary diseases. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 29-35

Corresponding Author: Ali Erkan Duman, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale