E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic gastrectomy vs open gastrectomy with D2 lymph node dissection in gastric cancer: Early postoperative outcomes and feasibility of laparoscopic procedures [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2021; 28(2): 83-92 | DOI: 10.14744/less.2021.35556

Laparoscopic gastrectomy vs open gastrectomy with D2 lymph node dissection in gastric cancer: Early postoperative outcomes and feasibility of laparoscopic procedures

Azmi Lale1, Erhan Aygen2
1Surgical Oncology Unit, Department of General Surgery, Aydın State Hospital, Aydın, Turkey
2Surgical Oncology Unit, Department Of General Surgery, Fırat University Medical Faculty Hospital, Elazığ, Turkey

INTRODUCTION: Minimal invasive gastrectomy procedures offer better postoperative recovery and lower complication rates. Furthermore, oncological outcomes are not inferior to conventional open gastrectomy (OG) procedures. The aim of this study was to evaluate the short-term postoperative clinical outcomes and histopathological results after laparoscopic gastrectomy (LG) versus OG in our clinic.
METHODS: A total of 50 eligible patients were included in the study. All the patients were divided into two main groups as LG (n=18) and OG (n=32). Demographic parameters, intraoperative findings, early postoperative outcomes, and histopathological findings were compared between the groups.
RESULTS: Age, gender, BMI, comorbid diseases, ASA scores, neoadjuvant treatment history were similar in both LG and OG groups. The mean first flatus time (LG: 2.01 vs. OG: 2.62 days, p=0.002) and hospital stay (LG: 10.2 vs. OG: 14.4 days, p=0.004) were shorter and estimated blood loss was lesser (LG: 147.5 vs. OG: 194.5ml, p= 0.041) in LG patients. The duration of operation significantly higher in LG patients (285.7 vs. 239.7 min, p<0.001). Postoperative 30-day minor and major complications and mortality rates were lesser in LG patients but the differences were not significant. The mean number of retrieved total lymph nodes in total gastrectomy patients (LTG: 39.2 vs. OTG: 38.7, p=0.982) and in distal gastrectomy patients (LDG: 32.4 vs. ODG: 37.1, p=0.649) were similar to open procedures.
DISCUSSION AND CONCLUSION: LG procedures are superior to OG with advantageous postoperative clinical outcomes and similar oncologic results in both distal or total gastrectomy patients and can be safely performed for early or locally advanced gastric carcinomas.

Keywords: Gastric cancer, laparoscopic gastrectomy; laparoscopy; locally advanced gastric cancer; open gastrectomy.

Mide kanserinde D2 lenf nodu diseksiyonu eşliğinde açık gastrektomi ve laparoskopik gastrektomi: Erken postoperatif sonuçlar ve laparoskopik prosedürlerin uygulanabilirliği

Azmi Lale1, Erhan Aygen2
1Aydın Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Cerrahi Onkoloji Birimi, Aydın, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Cerrahi Onkoloji Birimi, Elazığ, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Minimal invaziv gastrektomi prosedürleri geleneksel açık gastrektomi (AG) prosedürlerine kıyasla ameliyat sonrası daha az komplikasyon oranlarına sahiptir ve daha erken iyileşme imkanı sunar. Ayrıca onkolojik sonuçları AG prosedürleri kadar başarılıdır. Bu çalışmada, merkezimizde yaptığımız laparoskopik gastrektomi (LG) ile AG sonrası kısa dönem postoperatif klinik sonuçları ve histopatolojik sonuçlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya toplam 50 hasta dahil edildi. Tüm hastalar LDG (n = 18) ve AG (n = 32) olarak iki ana gruba ayrıldı. Demografik parametreler, intraoperatif bulgular, erken postoperatif sonuçlar ve histopatolojik bulgular gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplardaki yaş, cinsiyet, VKİ, komorbid hastalıklar, ASA skorları, neoadjuvan tedavi öyküsü benzerdi. Ortalama ilk gaz çıkarma zamanı (LG: 2.01'e karşı AG: 2.62 gün, p = 0.002) ve hastanede kalış süresi (LG: 10.2'ye karşı AG: 14.4 gün, p = 0.004) daha kısaydı. İntraoperatif tahmini kan kaybı LG'de daha azdı (LG: 147.5'e karşı AG: 194,5 ml, p = 0,041). Operasyon süresi LG hastalarında anlamlı olarak daha yüksek (285,7'ye karşı 239,7 dk, p <0,001) bulundu. Postoperatif 30 günlük minör ve majör komplikasyonlar ve mortalite oranları LG hastalarında daha düşüktü ancak farklar anlamlı değildi. Çıkarılan toplam lenf düğümü ortalama sayısı total gastrektomi hastalarında (LTG: 39,2'ye karşı ATG: 38,7, p = 0,982) ve distal gastrektomi hastalarında (LDG: 32,4'e karşı ADG: 37,1, p = 0,649) açık prosedürlerle benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik gastrektomi prosedürleri hem distal hem de total gastrektomi hastalarında avantajlı postoperatif klinik sonuçlar ve benzer onkolojik sonuçlarla AG'den üstündür. Erken evre veya lokal ileri mide karsinomlarında güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, laparoskopik gastrektomi, laparoskopi, lokal ileri mide kanseri, açık gastrektomi

Azmi Lale, Erhan Aygen. Laparoscopic gastrectomy vs open gastrectomy with D2 lymph node dissection in gastric cancer: Early postoperative outcomes and feasibility of laparoscopic procedures. Laparosc Endosc Surg Sci . 2021; 28(2): 83-92

Corresponding Author: Azmi Lale, Türkiye
LookUs & Online Makale