E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Complications related to the lost stones during laparoscopic cholecystectomy: review of the literature and meta-analyses [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(2): 55-69

Complications related to the lost stones during laparoscopic cholecystectomy: review of the literature and meta-analyses

M. Tahir Oruç, Ömer Özozan, M. Mahir Özmen, Faruk Coşkun
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, Ankara

INTRODUCTION: the aim of this study is to review published literature on the complications due to spillage of gallstone during laparoscopic cholecystectomy and to identify possible risk factors in the light of literature.
METHODS: Papers derived from Medline search between 1987 and 2004 years and papers from reference lists within these papers were evaluated. One hundred and twenty one cases from Medline search and additionally fifty six cases from Memon et al's (Surg Endosc 1999; 13: 848-57), a review including papers until 1999, were considered for evaluation.
RESULTS: The most common complication of the lost stones during laparoscopic cholecystectomy was abdominal wall abscess and its related events such as fistulas and sinus formation. The mean age was 64.1 (ranged from 31- to 86). The female/male ratio was 1.44(36/25). The average time from laparoscopic cholecystectomy to complications was 385 days (ranged from 1 day to 10 years). The most commonly used diagnostic method was tomography. Öulltiple milimetric stones, large stones, infected stones were found to be risk factors for developing complications. Most commonly detected microorganisms were E. coli, klebsiella, Ebterecoccus feacalis etc. respectively. Pain was the most common symptom followed by tender mass, fever, malasia, anorexia, weight loss and vomiting respectively. Laparotomy was the most frequently performed intervention to treat the complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Gallbladder perforation and stone spillage might be a life threating complication despite common belief of its innocence. Therefore, every effort must attempt to retrieve the dropped stones and if necessary one should not refrain to do open surgery.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, gallstone, complication, spillage

Laparoskopik kolesistektomi sırasında batında kaybolan safra taşlarına bağlı komplikasyonlar: literatür derlemesi ve meta-analiz

M. Tahir Oruç, Ömer Özozan, M. Mahir Özmen, Faruk Coşkun
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı laparoskopik kolesistektomi sırasında batına dökülen safra taşlarına bağlı olarak gelişen komplikasyonlar hakkındaki yayınlanmış yazıları değerlendirmek ve olası risk faktörlerini ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1987-2004 yılları arasında, Pubmed-medline taramasıyla elde edilen makalelerde ve bunların referans listelerinde bulunan olgular incelendi. Medline taramasıyla 121 olgu ve 1999 yılında yayınlanmış Memon be ark.'ın makalesinde (Surg Endosc 1999; 848-57) saptanan 56 olgu olmak üzere toplam 177 olgu değerlendirilmeye alındı.
BULGULAR: Laparoskopik kolesistektomi sırasında batında kaybolan taşlara bağlı olarak en sık gelişen komplikasyon batın duvarı abseleri ve bununla ilh-gili diğer fistül, sinüs gibi komplikasyonlardı. Olguların ortalama yalı 64.1 (31-86), kadın erkek oranı 1.44 idi. Laparoskopik kolesistektomiden komplikasyon gelişimine kadar geçen ortalama süre 385 gündü(1 gün-10 yıl). Tanı için en çok kullanılan yöntem bilgisayarlı tomografiydi. Multipl milimetrik taşlar, büyük taşlar ve infekte taşların komplikasyon gelişiminde risk faktörleri olduğu saptandı. En çok üreyen mikroorganizmalar sırasıyla E.coli, klebsiella,Enterococcus faecalis idi. Ağrı en sık görülen semptomdu ve bunu ağrılı kitle, ateş, halsizlik, anoreksi, kilo kaybı ve bulantı-kusma takip ediyordu. Laparotomi, komplikasyonların tedavisinde en sık başvurulan yöntemdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Safra kesesi perforasyonu ve taş dökülmesi masum gibi düşünülmesine rağmen bazen hayatı tehdit eden bir komplikasyon olabilir. Batına dökülen taşların çıkarılması için her türlü girişim uygulanmalı ve komplikasyon gelişiminde daha büyük risk taşıyan çıkarılamayan öultipl küçük taşlar ya da büyük taşların varlığında, açığa dönmekten çekinilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, safra taşı, komplikasyon, saçılma

M. Tahir Oruç, Ömer Özozan, M. Mahir Özmen, Faruk Coşkun. Complications related to the lost stones during laparoscopic cholecystectomy: review of the literature and meta-analyses. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(2): 55-69

Corresponding Author: Faruk Coşkun
LookUs & Online Makale