E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Can the degree of fibrosis in the gallbladder wall be predicted by pre-operative routine examinations in chronic cholecystitis? A retrospective analysis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 42-48 | DOI: 10.14744/less.2022.48108

Can the degree of fibrosis in the gallbladder wall be predicted by pre-operative routine examinations in chronic cholecystitis? A retrospective analysis

Ali Kemal Kayapinar1, Samir Abdullazade2
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Pathology, University of Health Sciences, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Fibrosis caused by chronic inflammation in the gallbladder increases the risk of biliary tract injury. Our aim was to investigate a possible correlation between pre-operative routine examinations and the degree of chronic inflammation.
METHODS: Samples from 74 patients with chronic cholecystitis (CC) were reevaluated to determine the degree of chronic inflammation. The relationship of gallbladder wall thickness and gallbladder stone size in pre-operative abdominal ultrasonography (USG), pre-operative laboratory values, and endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) history with the degree of histopathological chronic inflammation in the gallbladder wall was evaluated. In addition, adhesion of the surrounding tissues to the gallbladder, operation time, hospitalization period, biliary tract injury, and post-operative complications were examined in the context of degree of chronic inflammation.
RESULTS: Grade I CC was detected in 53 (69.8%) and Grade II in 21 (27.6%) patients. While the gallbladder wall was thick (>3 mm) on pre operative USG in 7 (33.3%) patients with Grade II CC, it was normal in all patients with Grade I (p<0.001). A history of pre-operative ERCP was found in 2 (3.8%) patients in Grade I CC and in 7 (33.7%) patients in Grade II (p=0.002). In univariate and multivariate analysis, gallbladder wall thickness and history of ERCP were found to be significant in predicting the degree of chronic inflammation [(p<0.001 and p=0.002), (p=0.003 and p=0.014), respectively]. In multivariate analysis, an increase in AST value of 1 U/L increases the probability of CC grade II by 1.1 times compared to CC grade I (p=0.019).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Increased gallbladder wall thickness, history of ERCP, and elevated AST value in CC increase the possibility of a high degree of chronic inflammation (fibrosis rate).

Keywords: Chronic cholecystitis, difficult cholecystectomy, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, fibrosis, gallbladder wall thickness

Kronik kolesistitlerde preoperatif rutin tetkikler ile safra kesesi duvarındaki fibrozis derecesi tahmin edilebilir mi? Retrospektif analiz

Ali Kemal Kayapinar1, Samir Abdullazade2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Safra kesesindeki kronik inflamasyonun neden olduğu fibrozis safra yolu yaralanma riskini arttırmaktadır. Amacımız preoperatif rutin tetkikler ile kronik inflamasyon derecesi arasında korelasyon olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 74 kronik kolesistitli hastanın preparatları, kronik inflamasyon derecesi belirlemek için tekrar değerlendirildi. Preoperatif batın ultrasonografi (USG) deki safra kesesi duvar kalınlığının, safra kesesi taş boyutunun, preoperatif laboratuvar değerlerinin ve Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) öyküsünün safra kesesi duvarındaki histopatolojik kronik inflamasyon derecesi ile ilişkisi değerlendirildi. Ayrıca kronik inflamasyon derecesine göre çevre dokuların safra kesesine yapışıklığı, ameliyat süresi, hastanede yatış süresi, safra yolu yaralanması ve postoperatif komplikasyonlar incelendi.
BULGULAR: Grade I kronik kolesistit (KS) 53 (%69.8) hastada, grade II KS 21 (%27.6) hastada tespit edildi. Grade II KS olan 7 (%33.3) hastanın preoperatif USG’de safra kesesi duvarı kalın (> 3 mm) iken, Grade I KS olan tüm hastalarda duvar kalınlığı normaldi (p<0.001). Preoperatif ERCP öyküsü grade I KS’de 2 (%3.8) hastada, grade II KS’de ise 7 (%33.7) hastada vardı (p=0.002). Univaryant ve multivaryant analizde safra kesesi duvar kalınlığı ve ERCP öyküsü kronik inflamasyon derecesini öngörmede istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur [(p<0.001,p=0.002), (p=0.003, p=0.014) sırasıyla]. Aspartate Aminotransferase (AST) univariant ve multivariant analizde, total bilirubin ise univariate analizde kronik inflamasyon derecesi ile ilişkili bulunmuştur [(p=0.036, p=0.019), p= 0.014 sırasıyla].
TARTIŞMA ve SONUÇ: KS’de safra kesesi duvar kalınlığının artması, ERCP öyküsünün olması, AST ve total bilirubin değerlerinin yükselme eğiliminde olması kronik inflamasyon derecesinin (fibrozis oranının) yüksek olma olasılığını arttırmaktadır

Anahtar Kelimeler: Kronik kolesistit, zor kolesistektomi, fibrozis, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, safra kesesi duvar kalınlığı

Ali Kemal Kayapinar, Samir Abdullazade. Can the degree of fibrosis in the gallbladder wall be predicted by pre-operative routine examinations in chronic cholecystitis? A retrospective analysis. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 42-48

Corresponding Author: Ali Kemal Kayapinar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale