E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Peri-And Post-Operative Comparison Of 24 Hour Ph Monitoring Results In Patients Who With Laparoscopic Ant-Reflux Surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 14-17 | DOI: 10.14744/less.2022.83435

Peri-And Post-Operative Comparison Of 24 Hour Ph Monitoring Results In Patients Who With Laparoscopic Ant-Reflux Surgery

Mümtaz Erakın1, Murat Akıcı2, Sezgin Yılmaz2, Yüksel Arıkan2
1Department of Surgical Oncology,Zonguldak Ataturk State Hospital, Zonguldak,Turkey
2Medicine Department of General Surgery, Health Sciences University Faculty,Afyonkarahisar,Turkey

INTRODUCTION: Gastroesophageal reflux disease(GERD) is a common medical problem affecting the quality of life and causing morbidity.24 hour pH monitoring is the most sensitive and specific test in diagnosing GERD. The aim of this study is to compare pre-and postoperative 24 hour pH monitoring results, life quality, and demographic features of patients with GERD diagnosis who underwent laparoscopic ant-reflux surgery.
METHODS: İn this study 40 patients who were referred to Afyon Kocatepe university hospital general surgery clinic between January 2016 to August 2017, diagnosed with GERD and underwent laparoscopic ant-reflux surgery were enrolled. The results of pre- and at least 3 months post-operative 24-hour pH monitoring were compared.
RESULTS: Of those 40 patients who were enrolled to the study 16(%40) were male and 24 (%60) were female. The overage age of the male patients was 47.65± 15.3 and the average age of the females was 42.55±13.5. It was observed that the quality of life scores of the patients, evaluated with GERD-HRQL in the preoperative period, decreased statistically significantly in the postoperative period. (p = 0.001) The preoperative DeMeester Score (DMS) of all patients was above the normal value, and when the postoperative analysis results were examined, it was observed that the reflux parameter results decreased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been shown that the postoperative 24-hour pH monitoring results in patients who underwent laparoscopic anti-reflux surgery decreased significantly compared to the preoperative results. It was observed that the symptoms were brought under control and the quality of life was improved in the patients. Based on these results, Nissen fundoplication is a successful and effective procedure. 24 hour pH monitoring should be done post anti-reflux surgery to assess the effectiveness of the procedure and symptom post-surgery.

Keywords: Gastroesophageal Reflux Disease, 24 hour pH Monitoring, Laparoscopic Antireflux Surgery

Laparoskopik Antireflü Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Preoperatif Ve Postoperatif Dönemde 24 Saatlik Ph Monitörizasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

Mümtaz Erakın1, Murat Akıcı2, Sezgin Yılmaz2, Yüksel Arıkan2
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Cerrahi Onkoloji Ünitesi, Zonguldak
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) toplumda oldukça sık rastlanan, yaşam kalitesini etkileyen ve morbiditeye neden olan bir sağlık problemidir. Bu hastalığın tanısında kullanılan 24 saatlik pH monitorizasyonu en hassas ve en özgül yöntemdir. Bu çalışmamızda GÖRH tanılı laparoskopik antireflü cerrahisi uygulanan hastalarda, preoperatif ve postoperatif 24 saatlik pH monitorizasyon sonuçları, demografik özellikleri ve yaşam kalitesi değerlendirmesi sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2016 – Ağustos 2017 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine başvuran ve Gastroözofageal reflü tanısı alıp, laparoskopik antireflü cerrahi yapılan 40 hasta dahil edilmiştir. Hastalara, preoperatif ve postoperatif dönemde 24 saat pH monitörizasyonu uygulandı. Postoperatif uygulama ameliyattan en az 3 ay sonra uygulandı ve sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 40 hastanın 16’sı erkek (%40), 24’ü kadındı (%60 ). Erkeklerde ortalama yaş 47,65 ± 15,3.kadınlarda ise ortalama yaş 42,55 ± 13,5 idi. Hastaların preoperatif dönem ile ilgili GERD-HRQL ile değerlendirilen yaşam kalitesi skorları postoperatif dönemde istatistiksel olarak anlamlı olarak azaldığı görüldü.(p =0.001) Hastaların tamamının preoperatif DeMeester Skoru(DMS) normal değerin üzerinde olup, postoperatif analiz sonuçları incelendiğinde reflü parametre sonuçlarının düştüğü gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik anti reflü cerrahisi yapılan hastalarda postoperatif 24 saatlik pH monitörizasyon sonuçarının preoperatif sonuçlarına göre anlamlı şekilde düştüğü gösterilmiştir. Hastalarda semptomların kontrol altına aldığındığı ve yaşam kalitesinde iyileşme sağlandığı görülmüştür. Laparoskopik anti reflü cerrahisi yapılan hastalarda postopertatif dönemde semptomların takibi ve cerrahi etkinliği görmek maksadıyla 24 saatlik pH monitörizasyonu yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gastroözofageal Reflü Hastalığı, 24 saat pH Monitorizasyonu, Laparoskopik Antireflü Cerrahisi

Mümtaz Erakın, Murat Akıcı, Sezgin Yılmaz, Yüksel Arıkan. Peri-And Post-Operative Comparison Of 24 Hour Ph Monitoring Results In Patients Who With Laparoscopic Ant-Reflux Surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 14-17

Corresponding Author: Mümtaz Erakın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale